10077

Chỉ thị 17/2005/CT-UBND về việc tăng cường công tác giáo dục truyền thông hưởng ứng và thực hiện Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và VSMT do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

10077
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 17/2005/CT-UBND về việc tăng cường công tác giáo dục truyền thông hưởng ứng và thực hiện Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và VSMT do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 17/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Đình Chi
Ngày ban hành: 21/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 17/2005/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Nguyễn Đình Chi
Ngày ban hành: 21/04/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2005/CT-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 04 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG VÀ THỰC HIỆN TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ NƯỚC SẠCH VÀ VSMT

Thực hiện mục tiêu chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, trong những năm qua các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện Chương trình và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình hình nước sạch và VSMT ở tỉnh ta còn nhiều bất cập. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch còn thấp, tình trạng chuồng trại chăn nuôi, hố xí chưa hợp vệ sinh còn nhiều. Đặc biệt là rác thải sinh hoạt (kể cả chất thải công nghiệp, chất thải y tế...) chưa được xử lý tốt, gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước đang có xu hướng gia tăng, nhất là ở các vùng dân cư tập trung.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMT năm 2005 lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn 115 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm thành lập nước, 30 năm giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao động 1/5... UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức hưởng ứng và thực hiện tốt tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt một số việc sau đây :

1. Tổ chức tuyên tuyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ nguồn nước sạch và VSMT. Tập trung thực hiện có hiệu quả Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT (từ ngày 4/4 đến ngày 6/5/2005) đồng thời duy trì các hoạt động để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (6/6/2005).

2. Lựa chọn và chỉ đạo thực hiện bằng một số nội dung cụ thể tại những nơi bức xúc về nước sạch và môi trường. Phải tổ chức lao động, duy tu, sửa chữa tổ chức khởi công chương trình mới và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nước sạch, xử lý nước thải, thu gom xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh tại các công viên, chợ, đường phố, cụm dân cư... ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lấy ngày 28/4/2005 là ngày toàn quân, toàn dân làm vệ sinh.

3. Giao Sở Văn hóa - Thông tin chỉ đạo các Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò tổ chức tuyên truyền về nước sạch và VSMT bằng nhiều hình thức như treo băng cờ, khẩu hiệu, dựng pa nô, áp phích trên các trục đường chính và tại các trung tâm đô thị, cụm xã.

4. Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An phối hợp Ban chỉ đạo chương trình nước sạch và VSMT tỉnh tuyên truyền kịp thời thường xuyên trước, trong và sau Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT.

5. Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở Du lịch, Sở Thương mại chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, các điểm du lịch, dịch vụ thương mại, xử lý chất thải các bệnh viện đúng quy định.

6. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chỉ đạo các trường học tổ chức cho học sinh tham gia lao động làm vệ sinh tại trường lớp và địa bàn trong ngày đầu phát động tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT.

7. Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủ động triển khai, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thanh niên tổ chức lễ ra quân tham gia mít tinh, diễu hành và lao động làm vệ sinh trong tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT. Đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cũng chủ trì để tổ chức lễ mít tinh ra quân của tỉnh tại thành phố Vinh sáng 29/4/2005.

8. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò có hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào toàn dân làm vệ sinh môi trường, giữ gìn và sử dụng có hiệu quả nguồn nước sạch ở gia đình và khu dân cư.

9. Giao UBND, thị xã Cửa Lò và UBND các huyện tổ chức lễ mít tinh, ra quân hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT. Huy động các tầng lớp nhân dân tham gia lao động vệ sinh sau khi mít tinh có hiệu quả thiết thực tại địa phương mình.

10. Giao UBND thành phố Vinh phối hợp với Ban tổ chức lễ mít tinh ra quân của tỉnh để triển khai chỉ đạo các ban ngành, các tổ chức quần chúng và UBND các xã, phường, huy động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia các hoạt động cụ thể Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT có hiệu quả.

11. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan quản lý chương trình nước sạch và VSMT phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức ra quân hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT đạt kết quả thiết thực. UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò theo dõi đôn đốc, kiểm tra giám sát, nắm bắt tình hình thực hiện : Tiến hành đánh giá, tổng kết, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các cấp,các ngành, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Báo cáo kết quả lên UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng thường trực là trung tâm nước SH & VSMT nông thôn) theo lịch trình : Đợt 1 trước ngày 10-5-2005 và đợt 2 trước ngày 10/6/2005.

 

 

TM.UBND TỈNH NGHỆ AN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Đình Chi

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản