10037

Chỉ thị 15/2005/CT-UBND thi hành Luật Hợp tác xã năm 2003 thực hiện Nghị định 177/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

10037
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 15/2005/CT-UBND thi hành Luật Hợp tác xã năm 2003 thực hiện Nghị định 177/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 15/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 21/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 15/2005/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 21/03/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2005/CT-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 03 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 177/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ.TU của Tỉnh ủy, Quyết định số 2861/QĐ.UB ngày 11/11/1995 của UBND tỉnh về "Tiếp tục đổi mới HTX, phát huy đa dạng các hình thức kinh tế HTX nông thôn" và Nghị định số 16/1997/NĐCP ngày 21/2/1997 của Chính phủ về chuyển đổi, đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX theo luật HTX được Quốc hội thông qua năm 1996. Tình hình HTX ở Nghệ An đã có bước chuyển mới : Đến tháng 12/2004 toàn tỉnh có 597 HTX, trong đó HTX NN có 368 (313 HTX chuyển đổi và thành lập mới 55 HTX) và 229 HTX phi NN (45 HTX chuyển đổi và thành lập mới 184 HTX). Các HTX NN đã chuyển sang dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ như dịch vụ thủy nông, bảo vệ thực vật, cung ứng giống, phân bón, dịch vụ điện năng và công tác thú y... Một số HTX NN ở các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương... đã phát triển các nghề TTCN nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Các HTX phi NN đã chuyển sang dịch vụ "Đầu vào, đầu ra" cho kinh tế hộ, hoặc sản xuất - kinh doanh tổng hợp, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho trên 7.000 lao động, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ngày 12/10/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 177/2004/NĐ.CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX năm 2003. Để thực hiện đúng Nghị định số 177/2004/NĐ.CP của Chính phủ và Luật HTX năm 2003, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò triển khai thực hiện tốt một số công việc chủ yếu sau đây:

1. Hội đồng Liên minh các HTX - DN NQD tỉnh :

* Tổ chức các lớp tập huấn Luật HTX năm 2003, Nghị định 177/2004/NĐ.CP của Chính phủ cho cán bộ quản lý HTX thuộc các phòng ban cấp huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Thời gian mỗi lớp tập huấn không quá 3 ngày và hoàn thành trong tháng 4/2005.

* Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho Chủ nhiệm HTX, Trưởng ban kiểm soát và kế toán trưởng HTX Luật HTX 2003, Nghị định 177/2004/NĐ.CP theo chương trình, giáo trình mới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

* Trong năm 2005 xây dựng từ 7 - 10 mô hình HTX kiểu mới trong lĩnh vực NN theo Luật HTX năm 2003.

* Hướng dẫn các HTX thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ và của UBND tỉnh về khuyến khích phát triển HTX.

* Thường xuyên theo dõi tập hợp để báo cáo UBND tỉnh kịp thời về các kiến nghị đề xuất của HTX; Hàng năm tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Luật HTX 2003, Nghị định 177/2004/NĐ-CP và các nội dung nêu trên.

2. Các Sở : Công nghiệp, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thương mại, Thủy sản : Lập kế hoạch, chủ động phối hợp với Hội đồng Liên minh các HTX và DNNQD triển khai thực hiện luật HTX 2003 và Nghị định 177/2004/NĐ-CP của Chính phủ để củng cố, phát triển các HTX trong ngành.

3. Sở Nội vụ : Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Hội đồng Liên minh các HTX và DN NQD tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX theo chương trình khung thống nhất toàn quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Các Sở : Tài chính, Tài nguyên và Môi trường : Phối hợp với liên minh các hợp tác xã và DN NQD hướng dẫn các HTX sử dụng đúng chế độ tài chính và chính sách về đất đai.

5. Các ngân hàng : Quan tâm ưu đãi cho các HTX trong việc vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.

6. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Nghệ An : Phối hợp với Hội đồng Liên minh các HTX và DNNQD tuyên truyền rộng rãi, việc củng cố và phát triển các HTX theo Luật HTX năm 2003 và Nghị định 177/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

7. UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò :

- Từ nay đến hết quý II/2005 tập trung triển khai các nội dung sau đây :

+ Tổ chức phổ biến sâu rộng Luật HTX năm 2003 và Nghị định 177/2004/NĐ-CP của Chính phủ đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

+ Chỉ đạo các phòng chuyên môn giúp các HTX rà soát lại điều lệ của HTX nếu thấy các quy định nào trái với điều luật HTX năm 2003 và Nghị định 177/2004/NĐ.CP của Chính phủ thì kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hoặc bãi bỏ.

+ Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội đồng Liên minh các HTX và DNNQD xây dựng một số HTX kiểu mới.

- Tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân có nhu cầu thành lập HTX.

- Lập kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng các Chủ nhiệm, trưởng ban kiểm soát, Kế toán HTX..., theo chương trình mới do Hội đồng Liên minh các HTX và DNNQD tổ chức.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Chủ tịch Hội đồng Liên minh các HTX và DNNQD tỉnh Nghệ An thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

 

TM.UBND TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thế Trung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản