Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 13/2000/CT-UB đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Số hiệu: 13/2000/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 26/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 13/2000/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 26/05/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2000/CT-UB

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 05 năm 2000 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHÁP LỆNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ

Trong những năm qua, công tác hoà giải ở cơ sở đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nên đã thu được kết quả nhất định, góp phần thiết thực giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Song, các tổ hoà giải chưa được thường xuyên củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ. Từ những tồn tại nêu trên, công tác hoà giải ở cơ sở chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện tốt hơn nữa Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng hoà giải, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp chính quyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1/ Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các ngành, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, đoàn thể trong tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ hoà giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn và nâng cao về chất lượng.

2/ Sở Văn hoá Thông tin và Thể thao, Báo Bắc Kạn, Đài PT-TH tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, do Sở Tư pháp chủ trì có kế hoạch tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng mở rộng các hình thức tuyên truyền nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho nhân dân.

3/ Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận phối hợp với UBND và cơ quan tư pháp các cấp, tổ chức thực hiện tốt các quy định của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở. Nhất là trong việc củng cố, kiện toàn các tổ hoà giải và tham gia phối hợp trong hoạt động hoà giải.

4/ Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan tư pháp cùng cấp và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở và báo cáo kết quả thực hiện với cấp trên theo định kỳ.

5/ UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên củng cố kiện toàn về tổ chức và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động hoà giải ở cơ sở. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ làm công tác hoà giải ở thôn, bản, tổ dân phố. Phổ biến tuyên truyền sâu rộng cho các đối tượng: trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố và các tổ viên tổ hoà giải nội dung của pháp lệnh. Hỗ trợ kinh phí và có kế hoạch cấp phát tài liệu cho các tổ hoà giải trong qúa trình hoạt động, tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hoà giải ở cơ sở.

6/ Để hưởng ứng cuộc thi “ Hoà giải viên giỏi” do Bộ Tư pháp hướng dẫn, yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tạo mọi điều kiện cần thiết để tổ chức tốt hội thi “hoà giải viên giỏi” ở địa phương mình. Thông qua hội thi góp phần phổ biến giáo dục pháp luật và tạo đà cho công tác hoà giải ở cơ sở hoạt động đạt hiệu quả tốt hơn.

7/ Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan tư pháp các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với UBND các huyện, thị tổ chức tập huấn để nâng cao nghiệp vụ hoà giải cho đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chỉ thị và báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo và sơ, tổng kết công tác hoà giải trong phạm vi toàn tỉnh.

8/ Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận
- Văn phòng Chính phủ (b/c)
- Bộ Tư pháp (b/c)
- TT Tỉnh uỷ (b/c)
- TT HĐND tỉnh
- CT, PCT UBND tỉnh
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể
- UBND các huyện, thị xã
- UBND các xã, phường, thị trấn
- VKSND tỉnh
- LĐVP
- Lưu VT-NCTH.
 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN 
Phan Thế Ruệ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản