9209

Chỉ thị 11/2005/CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý tài chính - kế toán HTX Nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

9209
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 11/2005/CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý tài chính - kế toán HTX Nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 11/2005/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Phạm Kim Yên
Ngày ban hành: 05/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 11/2005/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Phạm Kim Yên
Ngày ban hành: 05/04/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2005/CT-UB

Long Xuyên, ngày 05 tháng 04 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN HTX NÔNG NGHIỆP

Từ khi có Luật Hợp tác xã đến nay, kinh tế tập thể ở tỉnh đã có bước phát triển khá nhanh và tương đối ổn định, nhất là sau gần 4 năm thực hiện Đề án Phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2001-2005. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các hợp tác xã đã khai thác tốt các tiềm năng về vốn, lao động, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các Hợp tác xã nông nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém, nhất là trong lĩnh vực tài chính - kế toán do thiếu và yếu về nhân lực. Để chấn chỉnh công tác quản lý tài chính của các hợp tác xã nông nghiệp nhằm đảm bảo cho hợp tác xã hoạt động hiệu quả, kinh tế tập thể phát triển bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1- Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Nông nghiệp &PTNT, UBND huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng tiến hành khảo sát tình hình tài chính - kế toán của các hợp tác xã nông nghiệp để có biện pháp chấn chỉnh và củng cố kịp thời. Từ nay, khi thành lập mới Hợp tác xã nông nghiệp, chính quyền địa phương và các ngành liên quan phải xem xét đảm bảo đầy đủ các điều kiện, cơ cấu tổ chức đúng theo luật định. Mọi thay đổi trong các hoạt động hợp tác xã như thay đổi điều lệ, nhân sự, ngành nghề hoạt động… đều phải tiến hành khai báo điều chỉnh với cơ quan chức năng cấp huyện, và thông báo rộng rãi cho các đối tượng có liên quan biết.

2- Mỗi huyện, thị xã, thành phố phải phân công, bố trí một cán bộ quản lý tài chính kế toán hợp tác xã tại phòng Tài chính - Kế hoạch, một cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp thuộc phòng Kinh tế (có thể kiêm nhiệm, tùy theo tình hình phát triển hợp tác xã ở địa phương). Các cán bộ này thường xuyên theo dõi, hướng dẫn đôn đốc kiểm tra và giúp UBND, phòng chuyên môn cấp huyện quản lý hoạt động hợp tác xã trên địa bàn và báo cáo với UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn theo quy định.

3- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý công nợ tồn đọng giúp lành mạnh hóa công tác tài chính của các hợp tác xã, đồng thời rà soát lại các hợp tác xã không hoạt động, thu hồi con dấu, giấy phép đăng ký kinh doanh và xử lý theo luật Hợp tác xã.

4- Hợp tác xã nông nghiệp là đơn vị kế toán độc lập nên cần phải bố trí kế toán trưởng hoặc cử người phụ trách kế toán; tiêu chuẩn phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ.

Việc hạch toán kế toán các hợp tác xã nông nghiệp phải thực hiện đúng chế độ kế toán kép (ghi đối ứng tài khoản), chấp hành chế độ báo cáo tài chính gởi cơ quan chức năng đúng định kỳ theo Luật kế toán và các văn bản pháp quy của nhà nước.

5- Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Tài chính lập kế hoạch đào tạo và thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về lĩnh vực tài chính - kế toán cho các hợp tác xã đảm bảo theo yêu cầu.

Hàng năm, Sở Nội vụ có kế hoạch ưu tiên phân bổ sinh viên, học sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc đại học kế toán khi ra trường về các hợp tác xã.

6- Liên minh hợp tác xã tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Hợp tác xã & PTNT), Sở Tài chính thường xuyên tư vấn, giúp đỡ các hợp tác xã nông nghiệp thực hiện đúng chế độ kế toán và kiểm toán nội bộ theo yêu cầu của HTX. Định kỳ, Sở Tài chính, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra việc chấp hành Luật kế toán và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán của các hợp tác xã nông nghiệp.

Các vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán được xử lý theo Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ.

7- Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Tài chính thường xuyên theo dõi và báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp tích cực tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Phạm Kim Yên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản