271352

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2010 đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

271352
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2010 đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trần Hữu Phước
Ngày ban hành: 31/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 10/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An
Người ký: Trần Hữu Phước
Ngày ban hành: 31/05/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Tân An, ngày 31 tháng 5 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tăng cường đầu tư để phát triển đào tạo nghề nói chung và dạy nghề cho lao động nông thôn nói riêng, đồng thời cũng ban hành nhiều chính sách bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn. Mạng lưới cơ sở dạy nghề phát triển theo quy hoạch, quy mô đào tạo nghề tăng lên hàng năm, chất lượng đào tạo nghề được nâng lên và từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Trong đó, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn được các cơ sở dạy nghề, các ngành, đoàn thể tham gia tích cực, thực hiện đa dạng hình thức đào tạo với nhiều ngành nghề phù hợp đã tạo điều kiện cho lao động nông thôn nâng cao kiến thức, kỹ năng tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao, có nhiều cơ hội việc làm phù hợp với khả năng, tăng thu nhập ổn định cuộc sống; từng bước góp phần làm chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng còn nhiều hạn chế bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Vì vậy, trong thời gian tới công tác dạy nghề nói chung và dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh cần phải được quan tâm đẩy mạnh hơn nữa.

Ngày 27/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đào tạo nghề lao động nông thôn đến năm 2020”. Để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp cùng cấp đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, xã hội, cán bộ, công chức cấp xã và lao động nông thôn về vị trí, vai trò của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để lao động nông thôn tự giác, tích cực tham gia học nghề.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn để xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh đến năm 2020; Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề theo hướng khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn; thu hút các cơ sở dạy nghề tư thục, các cơ sở giáo dục (trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp), các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Chỉ đạo các cơ sở dạy nghề đổi mới chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề cho lao động nông thôn theo yêu cầu của thị trường lao động, thường xuyên cập nhật phương pháp giảng dạy và đưa những ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào chương trình đào tạo. Huy động các nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung tâm khuyến nông - lâm - ngư, nông dân sản xuất giỏi tham gia xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu và trực tiếp dạy nghề cho lao động nông thôn. Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, phối hợp với các ngành đoàn thể nắm bắt nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn để có kế hoạch đào tạo phù hợp, đạt hiệu quả.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn cho UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai việc cấp thẻ học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; các chính sách về dạy nghề cho lao động nông thôn; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát danh mục nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp để các cơ sở dạy nghề xây dựng chương trình, giáo trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu học tập gắn với tự tạo việc làm và giải quyết việc làm sau khi học nghề.

4. Sở Nội vụ:

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, phường, thị trấn từ năm 2010 đến năm 2020; kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, Bộ LĐTBXH về tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch bổ sung cán bộ quản lý dạy nghề cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, thành phố và biên chế giáo viên dạy nghề cho Trung tâm dạy nghề cấp huyện.

5. Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất danh mục các ngành nghề đào tạo phi nông nghiệp cho các làng nghề và lao động nông thôn.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh cân đối bổ sung kinh phí để thực hiện Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và đầu tư nâng cấp các cơ sở dạy nghề theo quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt từ năm 2010-2020.

7. Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí để thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thuộc Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn để các đơn vị đào tạo thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc có đủ điều kiện dạy nghề tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn theo quy định; hướng dẫn hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng gắn với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tư vấn, hướng nghiệp để phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông vào học nghề.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và truyền hình Long An phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

10. Ngân hàng chính sách xã hội:

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện chính sách tín dụng học nghề đối với lao động nông thôn; chính sách hỗ trợ 100% lãi suất vay tín dụng đối với lao động nông thôn học nghề, làm việc ổn định ở nông thôn; chính sách cho vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đối với lao động nông thôn sau học nghề.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tỉnh phối hợp thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cụ thể:

- Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc huyện, xã phối hợp với chính quyền ở địa phương và các tổ chức thành viên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh: xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các cấp hội thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia học nghề; tư vấn nghề, việc làm và huy động đối tượng có nhu cầu học nghề để đăng ký và phối hợp với các cơ sở dạy nghề để triển khai đào tạo; thực hiện lồng ghép các hoạt động của “Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” với Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2010” và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015”; tham gia giám sát tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở địa phương.

12. UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường, thị trấn điều tra và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn ở địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” cấp huyện, thành phố.

- Bố trí 01 biên chế cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm chuyên trách quản lý công tác dạy nghề.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện để các cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp, Hợp tác xã tổ chức các lớp dạy nghề, các cơ sở sản xuất tạo việc làm cho lao động nông thôn sau khi học; chịu trách nhiệm xác nhận đúng đối tượng học nghề để xét tuyển vào các lớp học nghề và tham gia giám sát hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở tại địa phương.

- Kiểm tra, giám sát và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện về Sở LĐTBXH để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện và đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp tỉnh phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- Tổng cục Dạy nghề;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, SLĐTBXH, DTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Phước

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản