220754

Chỉ thị 09/2012/CT-UBND về chấn chỉnh đeo thẻ công chức, viên chức và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

220754
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 09/2012/CT-UBND về chấn chỉnh đeo thẻ công chức, viên chức và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 09/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Huy Phong
Ngày ban hành: 13/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 09/2012/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước
Người ký: Nguyễn Huy Phong
Ngày ban hành: 13/06/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2012/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 13 tháng 6 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH ĐEO THẺ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Trong những năm qua, lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thực hiện đeo thẻ công chức, viên chức và quản lý thời gian làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc chấp hành đúng các quy định trên của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã thể hiện được nếp sống văn minh công sở, trở thành quy tắc ứng xử, tiêu chuẩn văn hóa của nhiều cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân chấp hành tốt, thường xuyên, có nề nếp vẫn còn có một số cơ quan, đơn vị, cá nhân thiếu nghiêm túc trong việc chấp hành quy định đeo thẻ công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ và sử dụng thời giờ làm việc. Nguyên nhân chủ yếu của những vi phạm này là việc quản lý chưa chặt chẽ của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; ý thức chấp hành các quy định của pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa cao và việc xử lý các hành vi vi phạm không nghiêm.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị số 16/2002/CT-UBND ngày 25/6/2002 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật hành chính trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 13/2003/CT-UBND ngày 15/7/2003 về việc đeo thẻ công chức nhà nước tại công sở và khi thi hành nhiệm vụ; đồng thời, khắc phục những khuyết điểm, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm làm việc của cán bộ, công chức, viên chức hướng tới mục tiêu cải cách hành chính hiệu quả, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc (kể cả người đứng đầu cơ quan, đơn vị) ý thức rõ việc đeo thẻ công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ hiện nay không chỉ là việc chấp hành quy định pháp luật của nhà nước, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính còn thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, thể hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở. Đồng thời, xác định việc thực hiện quy định về đeo thẻ công chức và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức là tiêu chí trong công tác cải cách hành chính và làm cơ sở đánh giá kết quả thi đua, xếp loại tập thể và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

b) Quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy chế của cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm thực hiện các quy định về sử dụng thời gian làm việc. Đặc biệt, có biện pháp khuyến khích, biểu dương, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có hiệu suất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng thời gian làm việc có hiệu quả.

c) Xây dựng và thiết lập cơ chế kiểm tra việc thực hiện các quy định về đeo thẻ công chức, viên chức và sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý các trường hợp thường xuyên vi phạm quy định để có hình thức đánh giá, kiểm điểm hàng năm đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

d) Gương mẫu rèn luyện bản thân, nâng cao ý thức trách nhiệm để thực hiện đúng quy định chức trách, nhiệm vụ được giao.

 đ) Đề cao tác phong chuẩn mực, trách nhiệm trong môi trường công vụ, đảm bảo các chuẩn mực của quy tắc ứng xử, quy định thực hiện nếp sống văn minh tại công sở.

2. Xử lý vi phạm:

 a) Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định trên tùy theo mức độ vi phạm sẽ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê bình, kiểm điểm, xem xét hạ bậc thi đua khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức cuối năm (Ngoại trừ các trường hợp do mất thẻ, hỏng thẻ đang trong thời gian đổi thẻ).

b) Đối với tập thể: Trường hợp Đoàn Thanh tra (Thanh tra Sở Nội vụ) kiểm tra đột xuất các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức không thực hiện việc đeo thẻ công chức chiếm tỷ lệ trên 10% tổng số biên chế cơ quan, đơn vị và chấp hành thời gian làm việc không nghiêm thì đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh không khen thưởng tập thể cuối năm.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chỉ thị này, kết hợp với việc tiến hành thanh tra, kiểm tra công vụ, công tác cải cách hành chính hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn.

b) Các cơ quan, đơn vị có Đoàn Thanh tra đến làm việc phải thực hiện nghiêm túc việc phối hợp thanh tra, kiểm tra các nội dung theo quy định nhằm đạt được kết quả thiết thực.

c) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ (3 tháng, 6 tháng, hàng năm) về UBND tỉnh.

d) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này; hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình.

Chỉ thị này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản