10288

Chỉ thị 09/2006/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

10288
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 09/2006/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 09/2006/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 09/2006/CT-TTg
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2006/CT-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ, BẢO ĐẢM HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở VÙNG NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG NĂM 2006

Trong những năm qua, Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, đã được các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chỉ đạo thực hiện, cùng với sự hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân vùng ngập lũ và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này nên đã đạt được kết quả quan trọng. Công tác tôn nền, đắp bờ bao đã hoàn thành trên 95% khối lượng; công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, xây dựng nhà ở và bố trí các hộ dân vào ở trong các cụm tuyến dân cư đang được khẩn trương triển khai tích cực; trên địa bàn ở một số tỉnh vùng ngập lũ đã cơ bản hoàn thành việc bố trí các hộ dân vào ở trong các cụm, tuyến dân cư.

Những kết quả đạt được của Chương trình đã bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần hạn chế những thiệt hại do lũ lụt gây ra, nhất là thiệt hại về người; đồng thời góp phần ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương vùng thường xuyên bị ngập lụt.

Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ thực hiện Chương trình còn chậm và chưa đồng bộ. Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu mới đạt được 60%, xây dựng nhà ở đạt 37%. Tỷ lệ số hộ dân vào ở trong các cụm, tuyến dân cư và sinh sống ổn định trong khu vực bờ bao mới đạt 44%, trong đó số hộ dân vào ở trong các cụm tuyến dân cư mới đạt 35% so với yêu cầu đề ra.

Để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành toàn bộ Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ trong năm 2006, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long có trách nhiệm:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, huy động mọi nguồn lực và có các giải pháp đồng bộ để bảo đảm hoàn thành toàn bộ và có hiệu quả Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2006. Trong đó phải:

Chỉ đạo làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng cường lực lượng để hoàn thành công tác tôn nền, đắp bờ bao khu dân cư có sẵn trong quý III năm 2006;

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vốn để xây dựng hạ tầng thiết yếu, trong đó phải khẩn trương xử lý dứt điểm việc bán nền sinh lợi theo quy định để tạo vốn, cùng với các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác trên địa bàn; đồng thời phải tăng cường lực lượng và tổ chức tốt việc thi công để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (cấp nước, thoát nước, giao thông nội bộ; cấp điện);

Tổ chức tốt công tác xây dựng nhà ở và bố trí các hộ dân vào ở trong các cụm tuyến an toàn, ổn định, nhất là trước mùa lũ 2006 và từng bước phát triển theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Chương trình; trong đó đặc biệt lưu ý việc bình xét, bố trí các hộ dân vào ở trong các cụm tuyến cần khẩn trương, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng đối tượng quy định.

- Chỉ đạo thực hiện công tác thanh quyết toán các hạng mục đã hoàn thành theo quy định. Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, thất thoát vốn đầu tư.

- Tổ chức quản lý thật tốt các dự án sau đầu tư, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trong các cụm, tuyến dân cư.

- Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề phù hợp để tạo công ăn việc làm, cải thiện điều kiện sống và nâng cao thu nhập cho người dân trong các cụm, tuyến.

- Phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, trường hợp vượt quá thẩm quyền và khả năng xử lý của địa phương phải báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hàng tháng, hàng quý Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng ngập lũ phải có báo cáo chi tiết kết quả thực hiện gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng ngập lũ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư của Chương trình theo đúng quy định.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc cho vay và thu hồi vốn vay làm nhà ở theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng ngập lũ và các doanh nghiệp sản xuất, lắp dựng nhà ở để đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục ký khế ước vay vốn mua nhà ở trả chậm, bảo đảm tiến độ giải ngân.

4. Quỹ Hỗ trợ phát triển tăng cường kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các địa phương thực hiện các thủ tục thu hồi nợ vay vốn đầu tư tôn nền bán trả chậm và vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư theo quy định.

5. Bộ Xây dựng có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ, định kỳ báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị các nội dung hướng dẫn việc tổng kết Chương trình vào đầu năm 2007.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP: Long An,
Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang,
Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang,
thành phố Cần Thơ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC, GTVT, NN&PTNT;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Quỹ Hỗ trợ phát triển;
- VPCP: BTCN, các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112, Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: KTTH, NC, CN, ĐP, TH, V.IV,
TTBC, Công báo;;
- Lưu : Văn thư, NN (4b). A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản