186704

Chỉ thị 07/2007/CT-UBND triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

186704
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 07/2007/CT-UBND triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 07/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 08/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 07/2007/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 08/02/2007
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 02 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007

Để tổ chức tốt việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007 theo Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2007; Quyết định số 4721/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2007 và Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo từng lĩnh vực do ngành, địa phương mình quản lý, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Quyết định nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các ngành, các cấp tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm dưới đây:

1. Tăng trưởng kinh tế và phát triển các hoạt động văn hóa - xã hội theo hướng nâng cao chất lượng

Tập trung huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao, bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh theo các chỉ tiêu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 7 khóa IV thông qua tại Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2007.

Để đạt được mục tiêu nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế như trên, cần tập trung phát triển ngành công nghiệp, tăng tỷ lệ lấp đầy trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Phát huy vai trò các ngành công nghiệp chủ lực như dầu khí, điện, đạm, thép, phân bón... Ưu tiên phát triển các ngành kinh tế biển, ngành dịch vụ có khả năng tăng đột biến và tạo sự thu hút đầu tư nhanh. Tập trung phát triển hệ thống cảng, đồng thời tiếp tục phát triển mạnh các ngành dịch vụ như: dịch vụ cảng biển, du lịch, dịch vụ hỗ trợ sản xuất trong khu công nghiệp. Phát triển nông nghiệp nông thôn, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực trong nông thôn và các chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, mở rộng chính sách cho dân nông thôn vay vốn sản xuất phát triển kinh tế. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và sớm khắc phục xong hậu quả cơn bão số 9. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp theo đúng mục tiêu do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV đề ra. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Phát triển các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, bố trí đủ phòng học, đa dạng hóa các dịch chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục duy trì, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Để phát huy các lợi thế và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cần tập trung rà soát các quy hoạch, các dự án đầu tư, đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chuẩn bị các điều kiện đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào, giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư mới, tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV. Hoàn tất các chương trình về quy hoạch trên địa bàn huyện Côn Đảo theo Quyết định 264/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch chi tiết 3 khu đô thị Phú Mỹ, Long Sơn và Long Hải. Quản lý sử dụng có hiệu quả vốn từ nguồn ngân sách tập trung, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn thuộc ngân sách quản lý. Nghiên cứu trình Trung ương các cơ chế tạo nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư ngoài hàng rào cho dự án kinh tế. Đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện vốn đầu tư phát triển của các thành phần kinh tế, sớm đưa công trình vào khai thác, tạo nguồn thu ngân sách góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững.

2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính phải được các ngành, các cấp tập trung đẩy mạnh hơn và phải là khâu đột phá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm dân chủ và phòng chống tham nhũng. Ngay trong quý I năm 2007, các ngành, các cấp từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã cần đẩy mạnh và tạo một bước chuyển biến căn bản trong triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Trước mắt, các cấp, các ngành tổ chức thực hiện toàn diện công tác cải cách hành chính theo Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2007, trong đó chú trọng các công việc sau:

Rà soát, đánh giá để bổ sung, sửa đổi các quy định về quy trình, thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của người dân và doanh nghiệp; kiên quyết loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, những loại giấy tờ không cần thiết. Nghiên cứu kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo hướng chuyên trách.

Xây dựng Quy trình thực hiện cơ chế “một cửa” trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh theo hướng liên ngành (Giấy phép kinh doanh, khắc dấu, mã số thuế); Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đầu tư và triển khai các dự án bên ngoài các khu công nghiệp theo hướng một cửa, một đầu mối tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án cơ chế “một cửa” theo hướng liên ngành tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị để phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

3. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Các tổ chức thanh tra trong tỉnh xây dựng Chương trình công tác năm 2007 tập trung thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực như: xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và quản lý thu, chi ngân sách, lĩnh vực quản lý tài sản công. Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc tố cáo tham nhũng, người có hành vi tham nhũng.

4. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Ủy ban nhân dân tỉnh xác định công tác này là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm cần được tổ chức thực hiện tốt trong năm 2007. Các ngành, các cấp phải đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thủ trưởng các ngành, các cấp phải chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ tiếp công dân về cả số lượng và năng lực. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để sớm đưa Văn phòng Tiếp công dân vào hoạt động.

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hoàn thiện mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan tiếp công dân với các ngành tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo tránh hiện tượng trùng lắp, đùn đẩy trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo gây khó khăn cho người dân. Ban hành quy chế tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; quy trình cưỡng chế hành chính phục vụ cho công tác kiểm kê, bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Các ngành, các cấp rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp đề ra giải pháp dứt điểm trong năm 2007 và tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007 đạt và vượt các nhiệm vụ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm. Thời hạn gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất là ngày 16 hàng tháng, của tháng cuối quý, tháng cuối năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2007.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, gặp khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ánh, báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ ( để b/c);
- Bộ Kế hoạch và ĐT ( để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- TTr. TU, HĐND Tỉnh (để b/c)
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, các Đoàn thể;
- Các sở, Ban, ngành (để th/h);
- UBND các H, TX, TP (để th/h);
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT; V1. Trần

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản