342410

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

342410
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 06/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 05/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 06/03/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Thực hiện quyền tự chủ tài chính là điều kiện quan trọng và cần thiết để đơn vị sự nghiệp phát huy các nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động sự nghiệp phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp và là một trong những giải pháp cải cách tài chính công.

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 về Kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

Tuy nhiên đến nay tiến độ triển khai thực hiện còn chậm so với Kế hoạch đề ra. Nhằm đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

- Tổ chức quán triệt, thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan tới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của ngành mình, địa phương mình. Xem việc đổi mới cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị mình trong năm 2017.

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh để chủ động phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo nội dung công việc được phân công, đảm bảo thời gian quy định và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không tổ chức triển khai kế hoạch hoặc triển khai nhưng không đảm bảo thời gian quy định. Giao Sở Tài chính thông báo Kho bạc Nhà nước tạm ngừng cấp phát thanh toán kinh phí (trừ các khoản lương và có tính chất lương) nếu đến thời gian quy định của Kế hoạch nhưng đơn vị chưa triển khai thực hiện.

- Xây dựng lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, lộ trình để đơn vị sự nghiệp công đủ điều kiện được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp gửi Sở Tài chính, chậm nhất đến hết quý II năm 2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp định kỳ, đột xuất báo cáo UBND tỉnh về tình hình các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh.

3. Về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017:

Hiện nay, các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực đang được triển khai xây dựng. Căn cứ khoản 2 Điều 24 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo phương án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như năm 2016 cho đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực.

- Đối với các lĩnh vực Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ: Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ tình hình tài chính của các đơn vị sự nghiệp công trong 03 năm gần đây, danh mục dịch vụ sự nghiệp công để giao các đơn vị xây dựng phương án về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định. Thời gian thực hiện như sau:

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác: Xây dựng phương án tự chủ tài chính cho từng đơn vị trực thuộc gửi Sở Tài chính chậm nhất không quá 60 ngày kể từ ngày ban hành Chỉ thị này để thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định. Sau thời gian này nếu Sở Tài chính vẫn chưa nhận được phương án tự chủ của các đơn vị, giao Sở Tài chính chủ động tham mưu UBND tỉnh quyết định quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị phải chấp hành triển khai cơ chế tự chủ theo Quyết định UBND tỉnh.

+ Đối với các lĩnh vực còn lại, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ, các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh chủ động xây dựng phương án tự chủ gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh. Thời gian chậm nhất sau khi Nghị định có hiệu lực 60 ngày. Sau thời gian này nếu Sở Tài chính vẫn chưa nhận được phương án tự chủ của các đơn vị, Sở Tài chính chủ động chủ động tham mưu UBND tỉnh quyết định.

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: UBND tỉnh giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị thực hiện theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP. Thời gian thực hiện như các đơn vị cấp tỉnh.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản