124514

Chỉ thị 05/2010/CT-UBND về tăng cường biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

124514
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 05/2010/CT-UBND về tăng cường biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 05/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Quận 4 Người ký: Nguyễn Tiến Đạt
Ngày ban hành: 23/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/02/2011 Số công báo: 15-15
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 05/2010/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Quận 4
Người ký: Nguyễn Tiến Đạt
Ngày ban hành: 23/12/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/02/2011
Số công báo: 15-15
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 4
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2010/CT-UBND

Quận 4, ngày 23 tháng 12 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4

Ngày 10 tháng 01 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là Đề án 30). Đề án 30 được triển khai nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Trên địa bàn quận 4, qua triển khai thực hiện Đề án 30 và qua thực hiện quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 đã được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một vài đơn vị chưa tổ chức cập nhật kịp thời những thủ tục hành chính mà Trung ương, thành phố đã có quyết định bãi bỏ dẫn đến việc thực thi pháp luật chưa thống nhất đồng bộ. Nguyên nhân do công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính chưa được sự quan tâm thường xuyên; năng lực trình độ ở một vài cán bộ, công chức chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận, nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc triển khai thực hiện Đề án 30; hiệu quả quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận trong thời gian tới; Ủy ban nhân dân quận 4 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Chỉ thị số 22/2010/CT- UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, xác định nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố công khai, đầy đủ, rõ ràng và thực hiện đúng nội dung, theo quy trình, thủ tục hành chính đã được công bố.

3. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện thống kê, cập nhật thường xuyên đối với các thủ tục còn thiếu, mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị mình; kịp thời điều chỉnh các thủ tục hành chính sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để tiến hành niêm yết công khai, minh bạch, chính xác, tạo môi trường thuận lợi cho các công dân, doanh nghiệp.

4. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố có liên quan đến thủ tục hành chính; không để phát sinh các thủ tục hành chính ngoài quy định, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính;

5. Thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hồ sơ, giải quyết công việc để thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” theo mô hình thống nhất đầu mối trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một cơ quan nhà nước thuộc quận nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân.

6. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thực hiện niêm yết tại trụ sở cơ quan, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử; thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị theo quy định.

7. Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính và kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có sáng kiến, có thành tích xuất sắc, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tùy tiện quy định nhũng thủ tục, cố tình gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền, lợi dụng các vướng mắc về thủ tục hành chính để trục lợi, không thực hiện đúng các quy định pháp luật về thủ tục hành chính. Thực hiện công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức các quy trình giải quyết công việc.

8. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường triển khai trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị này; định kỳ báo cáo trước ngày 03 của tháng thứ ba mỗi quý hoặc báo cáo đột xuất về kết quả thực hiện theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

9. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp quận theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận trong việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Đạt

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản