124547

Chỉ thị 03/2011/CT-UBND về tập trung triển khai giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

124547
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 03/2011/CT-UBND về tập trung triển khai giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 03/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Trọng Tuấn
Ngày ban hành: 22/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/2011 Số công báo: 22-22
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 03/2011/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Trần Trọng Tuấn
Ngày ban hành: 22/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/2011
Số công báo: 22-22
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2011/CT-UBND

Bình Chánh, ngày 22 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011

Thực hiện Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2011;

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 trên địa bàn Huyện, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu, như sau:

1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu tổng quát, yêu cầu, nội dung trọng tâm của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân Huyện, nhằm nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm 2011; Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Kế hoạch đã đề ra.

2. Tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 27%; thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

“Công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp”; tăng cường công tác quản lý thị trường trên địa bàn Huyện, góp phần cùng Thành phố thực hiện hiệu quả chủ trương bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu. Triển khai việc lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất cho từng loại cây, con, vùng sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn đến năm 2020 và tầm nhìn 2025; đầu tư xây dựng chợ nông thôn gắn với quy hoạch mạng lưới chợ; tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh; củng cố và tổ chức lại hệ thống khuyến nông từ Huyện đến xã - thị trấn.

3. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 05 Chương trình trọng điểm và 08 Công trình trọng điểm, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch đã được phê duyệt; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm, như: Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 10B, nâng cấp Quốc lộ 50, Khu tưởng niệm Liệt sỹ Tết Mậu Thân 1968, Bệnh viện Nhi đồng, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, Khu công nghiệp Phong Phú,...; đồng thời, kiên quyết kiến nghị thu hồi các dự án chậm triển khai theo quy định. Duy trì thường xuyên công tác giao ban định kỳ hàng tháng, quý và tăng cường kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác này.

4. Khẩn trương công bố Đồ án Quy hoạch phát triển chung, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/2000; triển khai thực hiện Chương trình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở người thu nhập thấp, nhà lưu trú công nhân. Sắp xếp, ổn định hành lang thương mại dọc Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50, đường Trần Đại Nghĩa, đường Nguyễn Hữu Trí, đường Võ Văn Kiệt,..; thường xuyên tổ chức các cao điểm ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường, đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục kiểm tra, rà soát việc kê khai, quản lý và sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Huyện; hoàn chỉnh Phương án xử lý tổng thể; đẩy nhanh tiến độ chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định.

5. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt “Năm Thanh niên” và chủ đề năm 2011 “Năm vì Trẻ em”, kết hợp với việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nội dung cụ thể, thiết thực, có trọng tâm và bám sát tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hệ thống các trường tư thục, dân lập theo quy định pháp luật; tập trung đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí cho trẻ em; khơi nguồn và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em phát triển toàn diện.

6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại; gắn cải cách hành chính với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi thường xuyên về điện, xăng dầu, mua sắm tài sản công, tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và tại đơn vị sử dụng kinh phí có nguồn gốc ngân sách. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý từ Huyện đến xã - thị trấn; kiên trì nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý điều hành, thực hiện công vụ và giáo dục đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị. Nâng cao tính chủ động của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động ngăn ngừa, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội. Tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho chủ trương triển khai thực hiện Đề án áp dụng thí điểm cơ chế quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân phường đối với xã Bình Hưng.

7. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tập trung vào các đối tượng diện chính sách, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, người già, người khuyết tật, các đối tượng xã hội. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân. Chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy ở các cấp học. Nâng cao chất lượng dạy nghề theo nhu cầu của thị trường lao động; đa dạng hóa các loại hình đào tạo; nâng cao năng lực quản lý nguồn lao động; thường xuyên kiểm tra, quản lý về an toàn vệ sinh lao động, điều kiện làm việc, nhằm đảm bảo an toàn lao động. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc. Phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”.

8. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh năm 2011, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011; kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, quy mô, hình thức tổ chức phù hợp với tình hình thực tế địa phương và đúng quy định; hoàn thành Đề án xây dựng điểm Trung đội Tự vệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ văn hóa, Thể dục thể thao Thành Long; hạn chế thấp nhất tình trạng cháy, nổ xảy ra trên địa bàn. Tăng cường nắm tình hình, nâng cao hiệu quả các mặt công tác về an ninh nông thôn trong tình hình mới; tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó chú trọng công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; kéo giảm phạm pháp hình sự từ 5%; Tỷ lệ khám phá án chung từ 70% trở lên; tỷ lệ khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên; triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp kéo giảm 5% tai nạn giao thông trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương); Giải quyết tốt các tệ nạn xã hội, gắn với việc thực hiện chương trình “3 giảm” của Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố.

9. Năm 2011 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân xã - thị trấn và cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Do vậy, yều cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân xã - thị trấn phải đoàn kết, quyết tâm và tập trung nỗ lực, phấn đấu cao, phân chia thời gian hợp lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng, khoa học, có biện pháp kiểm tra, giám sát, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, để tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của những năm tiếp theo.

10. Về tổ chức thực hiện

10.1. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách Huyện năm 2011 thành Chương trình làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn chuẩn bị nội dung, sắp xếp, bố trí lịch để Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, thông qua các đề án và ban hành các kế hoạch thực hiện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Huyện.

10.2. Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của Ủy ban nhân dân Huyện và Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Huyện năm 2011, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện. Nội dung kế hoạch phải cụ thể, phải đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân phụ trách; xác định rõ biện pháp, điều kiện và thời gian thực hiện; đồng thời, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao; chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

10.3. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức họp thường kỳ, để nghe báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2011, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển. Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh năm 2011.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản