269083

Chỉ thị 03/2003/CT-UB vận động xây dựng Quỹ khuyến học và Quỹ vì người nghèo do Tỉnh An Giang ban hành

269083
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 03/2003/CT-UB vận động xây dựng Quỹ khuyến học và Quỹ vì người nghèo do Tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 03/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Minh Nhị
Ngày ban hành: 11/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 03/2003/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Nguyễn Minh Nhị
Ngày ban hành: 11/02/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2003/CT-UB

Long Xuyên, ngày 11 tháng 02 năm 2003

 

CHỈ THỊ

V/V VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG QUỸ KHUYẾN HỌC VÀ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO

Dân tộc ta có truyền thống hiếu học và truyền thống nhân đạo. Nhân dân tỉnh ta thời nào cũng có người hiếu học thành đạt, hoàn cảnh nào, nhất là những khi thiên tai, địch họa luôn luôn thể hiện tấm lòng và hành động thiết thực, thể hiện “lá lành đùm lá rách”, tình thương yêu đồng bào ruột thịt. Đặc biệt, những năm gần đây rộ nở phong trào tài trợ “học sinh nghèo vượt khó”, “cấp học bổng” cho học sinh, sinh viên khá-giỏi; phong trào xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, cứu trợ lũ lụt, thiên tai, thảm họa; thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, góp phần hoàn thành sớm chương trình xóa mù chữ và phổ cập tiểu học, giảm hộ nghèo (tiêu chuẩn) xuống còn khoảng 7%. Thành tựu này là bảo đảm quan trọng cho tính bền vững và ổn định của sự phát triển.

Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế thành công theo định hướng XHCN, công tác giáo dục nâng cao dân trí là điều kiện tiên quyết, công tác xóa đói giảm nghèo là nhân tố xã hội quyết định cho tính ổn định và bền vững của sự phát triển. Vừa qua, Tỉnh ủy đã có NQ và UBND tỉnh đã có chương trình hành động khá toàn diện về 2 mặt công tác này. Để tạo thêm điều kiện thúc đẩy công tác giáo dục-dân trí, công tác XĐGN và cũng thông qua các cuộc vận động thường xuyên này, nâng cao hơn nữa giác ngộ toàn xã hội về ý thức học tập và bồi dưỡng nhân tài; nâng cao giác ngộ trong mỗi người về lòng nhân hậu, bác ái và hành động từ thiện “thương người như thể thương thân”, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ thị:

1- Vận động toàn dân tự nguyện xây dựng và thành lập “Quỹ khuyến học”, “Quỹ vì người nghèo”. Từ năm 2003 trở đi, trong chương trình hành động, kế hoạch KT-XH và báo cáo công tác thường kỳ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đều có mục vận động cho 2 quỹ này.

2- Tùy thời điểm cụ thể, có sự thống nhất hiệp thương giữa MTTQ, các đoàn thể, Hội khuyến học… và chính quyền các cấp dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp có thể có những đợt vận động ngắn hạn đến từng hộ gia đình để tăng kinh phí cho quỹ.

3- Tại trụ sở cơ quan (phòng tiếp khách hoặc nơi trang trọng, thuận lợi) đặt 2 hòm quỹ bằng vật liệu dễ nhìn thấy bên trong và an toàn. Một hòm có tên: “Quỹ khuyến học”, một hòm có tên “Quỹ vì người nghèo”. Nhân một cuộc họp gần nhất, cấp ủy và lãnh đạo cơ quan tổ chức khai trương thành lập 2 hòm quỹ. Và từ đó về sau, 2 hòm quỹ được đặt cố định tại trụ sở cơ quan để hàng ngày, ai cũng có thể thực hiện nghĩa cử cao quý của mình, đặc biệt là nhân các cuộc hội họp ở mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị, người chủ trì hội nghị phải có mục nhắc nhở hội nghị lưu ý, tham gia xây dựng quỹ. Cần phân công nhóm người phụ trách 2 hòm quỹ, có hộp phong bì trắng để người ủng hộ ghi tên và để tiền cho lịch sự, lập sổ ghi chép, công khai minh bạch.

4- Đề nghị Hội Khuyến học, MTTQ, Liên đoàn Lao động và Đoàn TNCS HCM tỉnh có kế hoạch triển khai hưởng ứng, thực hiện Chỉ thị này. Đặc biệt Hội Khuyến học tỉnh nhanh chóng xây dựng hệ thống Hội đến tận xã, phường, thị trấn. Tại các cơ quan, đơn vị dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và thủ trưởng cơ quan giao nhiệm vụ cho công đoàn phụ trách vận động quỹ vì người nghèo, Đoàn TNCS HCM của cơ quan phụ trách vận động quỹ khuyến học.

5- Báo An Giang, Đài PT-TH, Thông tấn xã, Hội Văn nghệ, Sở Văn hóa-Thông tin phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học, MTTQ và các đoàn thể có kế hoạch tuyên truyền vận động thường xuyên, liên tục và tập trung những đợt cao điểm đột xuất, nhằm tạo thành nề nếp, động viên toàn xã hội người người học tập, nhà nhà làm từ thiện. Kịp thời nêu gương và biểu dương khen thưởng kịp thời những người đóng góp xây dựng quỹ, người hiếu học và người nỗ lực vượt nghèo vươn lên; đồng thời cũng đấu tranh, phê phán các hiện tượng tiêu cực về nhận thức và hành động đi ngược lại truyền thống hiếu học và lời dạy của Bác Hồ “vì sự nghiệp trồng người”, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Chỉ thị này được phổ biến sâu rộng tại các cuộc hội nghị nội bộ cơ quan đoàn thể tận cơ sở, các cuộc họp dân bàn công việc của địa phương. Qua triển khai, xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu xây dựng quỹ bổ sung vào chương trình nhiệm vụ công tác năm 2003 của các cấp, các ngành trong tỉnh. Kết quả thực hiện được nêu trong báo cáo quý I năm 2003.-

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, HĐND,UBND “b/c”
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể
- Các DNNN tỉnh (Đã ký)
- UBND các huyện,thị, thành phố
- Chánh,Phó VP, các phòng, TT trực thuộc
- Lưu.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG
Nguyễn Minh Nhị

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản