220177

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

220177
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 01/2014/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 02/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 01/2014/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 02/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/CT-UBND

An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Quy hoạch sử dụng đất là công cụ quan trọng của Nhà nước để cân đối, bố trí nguồn lực đất đai cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường; là căn cứ để thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật định.

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh An Giang, đến nay trên địa bàn tỉnh An Giang đã tổ chức thẩm định, phê duyệt 10/11 đồ án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; phê duyệt 120 đồ án quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tỷ lệ diện tích đất có quy hoạch đạt 94%. Kết quả này đã góp phần vào việc định hướng sử dụng đất của các cấp, các ngành, thu hút đầu tư, cơ bản đảm bảo việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập, chất lượng một số đồ án quy hoạch chưa cao, một số chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng, đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất cụm công nghiệp… chưa phù hợp với việc phân khai từ quy hoạch sử dụng đất cấp trên và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; việc phối hợp giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch xây dựng chưa thống nhất, đồng bộ; ý thức chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa tốt. Mối quan hệ giữa các loại quy hoạch chưa được xử lý triệt để, sự chồng lấn, xung đột nhiều loại quy hoạch như giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị, quy hoạch các ngành, lĩnh vực… đã làm giảm hiệu lực, hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Khẩn trương lập, điều chỉnh quy hoạch các ngành, các cấp.

a) n c vào quy hoạch s dụng đt cp tnh đã được Chính ph phê duyt và công khai, c S, Ban, Ngành soát, điu chỉnh quy hoch ca ngành mình thống nht vi quy hoch s dng đt.

b) UBND huyn, thị, thành công b quy hoạch s dụng đt cấp huyn ngay sau khi đưc phê duyt; khn trương hoàn thin sn phm quy hoạch s dng đt các phưng, thtrấn trình UBND tỉnh xét duyt; phân khai chtiêu quy hoạch, kế hoạch sdụng đt cho cp xã đ làm cơ s lp quy hoạch s dng đt chi tiết.

c) UBND c xã tiến hành lập quy hoch s dụng đt chi tiết gn vi quy hoạch nông thôn mới, đm bo nguyên tắc phù hp vi c chtiêu đưc phân khai tquy hoạch s dụng đt cp huyn, đáp ng nhu cu s dụng đt ca c ngành, các cấp và yêu cầu kêu gi đu tư ti đa phương; đáp ứng tiêu chí tiết kim, linh hot và hiu qu.

d) c S, Ban, Ngành khi lp mi quy hoch chuyên ngành phi n c vào quy hoạch s dụng đt đ đm bo tính thng nht v ch tiêu, mc đích, quy mô đã phân khai ca cp trên. Tng hp có chng ln, xung đt, thì lấy ý kiến thng nht ca Sở Tài nguyên và Môi tng tc khi trình duyệt.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất.

a) UBND cấp huyn, cấp xã t chức qun lý, s dng đt theo đúng quy hoch chi tiết đã đưc xét duyt và pháp lut đt đai. Tiếp tc quan m ch đo việc xác định ranh gii din tích đt lúa, đt rừng phòng h, rng đc dụng cn bo v nghiêm ngặt. Ch tch y ban nhân dân cp huyn phi chu trách nhim chính nếu đ xy ra tng hp s dụng đt kng đúng quy hoch, kế hoch s dng đt chi tiết đã đưc phê duyt tại đa phương mình.

b) c S, Ban, Ngành, UBND c cấp ch đng triển khai thực hin các d án đu tư đã b trí trong quy hoch, cân đi nguồn kinh phí đ thực hin có hiệu qu quy hoạch s dng đt đưc duyệt, hn chế tối đa tình trng quy hoch, d án chm trin khai.

c) S Tài nguyên và Môi trưng xây dng kế hoạch đnh k kim tra và thanh tra vic giao đt, cho thuê đt, cho phép chuyn mc đích s dụng đt, thu hồi đt theo quy hoạch, kế hoạch s dng đt đã đưc phê duyt. Tăng cưng chđo công tác thanh tra, kim tra, giám sát vic qun lý quy hoạch, kế hoạch s dng đt, x lý nghiêm c hành vi vi phm quy hoạch và pháp lut đt đai. Tiếp tục tuyên truyn ph biến chính sách pháp lut đt đai đ ngưi dân biết và chp hành.

d) Quy hoch s dụng đt chi tiết phi đưc xem là n c quan trng đ xem xét chp thun hoc phê duyt d án đu tư. c S, Ban, Ngành, UBND c cp khi tham mưu, đ xut, thm tra hoc phê duyt d án đu tư phi xem xét s phù hp so vi quy hoạch s dụng đt chi tiết; không đ xy ra nh trng d án đu tư đã đưc chp thun, phê duyt mà v trí, đa điểm kng phù hp vi quy hoạch s dụng đt chi tiết.

3. X lý vưng mc khi có chng ln, xung đt gia quy hoch s dụng đt chi tiết và các loi quy hoạch khác.

a) Trong quá trình thm tra xem xét chấp thun, phê duyt d án đu tư, cp giấy chng nhn đu tư hoc cho phép chuyn mc đích s dng đt, nếu có schng ln, xung đt giữa c loi quy hoch thì x lý như sau:

- Đi vi khu vực đã có quy hoạch s dng đt chi tiết và quy hoạch ngành đưc duyệt:

+ Đi vi d án đu tư không phù hp vi quy hoạch s dụng đt chi tiết, nhưng phù hp vi quy hoch ngành, thì Sở Kế hoch và Đu tư chuyn S Tài nguyên và Môi tng thm đnh mức đ phù hp vi các ch tu v quy hoch c cấp đã phân khai như sau:

Tng hp d án kng m nh hưng đến c ch tiêu v quy hoch cp quc gia đã đưc Chính ph phân khai cho tnh và tnh đã phân khai cho các huyn, thì trên cơ s ý kiến thm đnh thng nht ca Sở Tài nguyên và Môi tng, thì chấp thun cho triển khai d án tớc, UBND cấp huyn có trách nhiệm cập nhật, điu chỉnh quy hoch s dng đt vào giữa k quy hoch.

Tng hp d án m phá v các ch tiêu v đt đai ca tnh đã n đi theo phân khai ca Chính phủ, thì phi điu chỉnh quy hoch s dng đt chi tiết và n đi li các chtiêu đã đưc phân khai tc khi chp thun hoc phê duyt d án.

+ Đi vi d án đu tư không phù hp vi quy hoạch s dng đt chi tiết và kng phù hp vi quy hoch ngành, thì phi điu chỉnh quy hoạch s dng đt chi tiết tc khi chấp thun hoc phê duyt d án. Ngành chuyên qun s cập nht, điu chỉnh quy hoch ngành ngay sau đó.

+ Đi vi d án đu tư phù hp vi quy hoch s dụng đt chi tiết và không phù hp vi quy hoch ngành, thì căn c vào quy hoch s dng đt chi tiết chp thun cho trin khai d án tc, ngành chuyên qun s cập nht, điu chỉnh quy hoạch ngành ngay sau đó.

- Đi vi khu vực chưa có quy hoch s dng đt chi tiết nhưng có quy hoch ngành đưc duyệt: thì trên cơ s quy hoạch ngành và ý kiến thm đnh ca Sở Tài nguyên và Môi tng v nhu cu s dng đt, mức đ phù hp vi quy hoch cp huyn, cp tnh, các chtiêu đt đai ca Chính ph đã phân khai đ m cơ s xem xét chp thun, phê duyt d án. Sau khi d án đưc chp thun hoc phê duyệt, UBND cấp huyn có trách nhiệm cập nht vào quy hoch s dụng đt chi tiết đưc lập ngay sau đó.

- Đi vi khu vc chưa có quy hoạch s dụng đt chi tiết và chưa có quy hoạch ngành đưc duyt: thì tn cơ s ý kiến thm định ca S Tài nguyên và Môi trưng và c ngành có liên quan làm cơ s xem xét chp thuận, phê duyt d án.

b) Trong quá trình thm tra h sơ xin giao đt, thuê đt và xin phép chuyn mc đích ca c h gia đình, cá nhân và cng đồng dân cư tại cấp huyn, nếu có schng ln, xung đt giữa c loi quy hoch thì x lý như sau:

- Đối với khu vực đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết được duyệt: Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào quy hoạch này để tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan.

- Đối với khu vực chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết được duyệt: Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng để tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, thì căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch phân khu của ngành xây dựng và ý kiến của Phòng chuyên môn quản lý xây dựng tại cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND cấp huyện xem xét quyết định. Trong trường hợp này, nếu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo các chỉ tiêu về đất đai mà tỉnh đã phân khai cho cấp huyện.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý các chỉ tiêu phân khai của Chính phủ theo quy hoạch.

a) Tất cả các quy hoạch ngành ngay sau khi được phê duyệt hoặc điều chỉnh, bổ sung có liên quan đến sử dụng đất, cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải gởi bản giấy và bản số về Sở Tài nguyên và Môi trường để cập nhật, chồng ghép lên hồ sơ địa chính quản lý chặt chẽ biến động có liên quan đến các chỉ tiêu phân khai của Chính phủ.

b) Định kỳ 06 tháng, UBND cấp huyện báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch và các chỉ tiêu phân khai của tỉnh về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu lãnh đo c S, Ban, Ngành cp tnh và Ch tch UBND huyn, th, thành thực hin nghiêm túc Ch thnày.

Ch th này có hiu lực thi hành sau 10 ngày, k t ngày ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản