Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 01/2005/CT-BXD về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước do Bộ quản lý do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 01/2005/CT-BXD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 28/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 01/2005/CT-BXD
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 28/02/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2005/CT-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO BỘ QUẢN LÝ

Ngày 03/12/2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; Ngày 14/1/2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2005/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị; Ngày 14/1/2005 Chính phủ có Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005.

Để triển khai thực hiện Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phù hợp với yêu cầu quản lý và các cơ chế chính sách mới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Tổng Giám đốc Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ - Công ty con, Giám đốc các Công ty Nhà nước độc lập do Bộ quản lý tập trung làm tốt những việc sau đây:

1. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể cán bộ - công nhân viên chức lao động về nội dung Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX) và Chỉ thị số 45 - CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong 2 năm 2004 - 2005; tổ chức phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, v.v...); tăng cường ý thức trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác này; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005;

2. Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 04/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển các Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước độc lập thuộc Bộ Xây dựng năm 2005, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng bước công việc cho từng đơn vị, báo cáo Bộ trước ngày 10/3/2005.

3. Trong quý I tập trung hoàn thành quyết toán tài chính năm 2004, thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá để tổ chức triển khai ngay các bước cổ phần hoá theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và các văn bản hướng dẫn có liên quan, phấn đấu đến hết quý III/2005 cơ bản hoàn thành cổ phần hoá các doanh nghiệp trong kế hoạch thực hiện cổ phần hoá năm 2005, khuyến khích các doanh nghiệp cổ phần hoá có đủ điều kiện niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán.

Trong quá trình triển khai thực hiện cổ phần hoá, phát hiện doanh nghiệp không đủ điều kiện để cổ phần hoá thì các Tổng công ty phải sớm có phương án chuyển hình thức khác như: giao, bán, khoán, cho thuê, giải thể, phá sản; đồng thời rà soát các doanh nghiệp khác để mở rộng diện cổ phần hoá, kể cả các doanh nghiệp đã có kế hoạch duy trì 100% vốn Nhà nước.

4. Chủ động rà soát về lao động ở tất cả các đơn vị để có phương án xử lý lao động dôi dư theo quy định báo cáo Bộ phê duyệt.

5. Ngoài những nội dung nêu trên, Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam phấn đấu hoàn thành cổ phần hoá Tổng công ty vào quý II/2005; Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng phải hoàn thành Đề án thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng Giám đốc báo cáo Bộ trong Quý I/2005; Tổng công ty Xi măng Việt Nam phải hoàn thiện lại Đề án thí điểm tập đoàn kinh tế trong Quý I/2005; Tổng công ty Sông Đà phải hoàn thành Đề án thí điểm tập đoàn công nghiệp xây dựng trong quý II/2005; Công ty Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam, Công ty Đầu tư phát triển xây dựng tổ chức sơ kết thực hiện thí điểm mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong Quý II/2005.

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước, căn cứ Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan, căn cứ đặc điểm tình hình và yêu cầu quản lý của đơn vị, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, xây dựng lại Quy chế quản lý tài chính của đơn vị trình Bộ xem xét phê duyệt để làm cơ sở thực hiện. Đối với các Tổng công ty, Điều lệ và Quy chế phải thể hiện rõ quan hệ giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên. Đối với các đơn vị Tổng công ty có cổ phần chi phối, mọi chỉ đạo của Tổng công ty phải thông qua người đại diện phần vốn của Tổng công ty, nghiêm cấm sử dụng các biện pháp hành chính để can thiệp trực tiếp vào các hoạt động quản lý kinh doanh của các Công ty này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính phải hoàn thành trước 30/6/2005.

7. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức lao động, định mức chi phí tài chính và các định mức khác phù hợp với đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, ngành, nghề kinh doanh, mô hình tổ chức quản lý, trình độ trang bị của từng công ty. Các định mức phải được phổ biến đến tận người thực hiện, công bố công khai cho người lao động trong công ty biết để thực hiện và kiểm tra giám sát.

8. Định kỳ phải tổ chức phân tích chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm của từng công ty nhằm phát hiện những khâu yếu, kém trong quản lý, những yếu tố làm tăng chi phí, giá thành sản phẩm để có giải pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo sự tăng trưởng cả doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên doanh thu (LN/DT), và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn nhà nước (LN/VNN) so với năm trước.

9. Theo chức năng và trách nhiệm được giao đẩy mạnh việc xử lý nợ tồn đọng của các doanh nghiệp nhà nước, lành mạnh hoá tình hình tài chính doanh nghiệp nhà nước.

10. Nghiêm túc thực hiện Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị, nhất là trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo, mít tinh, kỷ niệm, đón nhận các danh hiệu thi đua và đi công tác, khảo sát, học tập ở trong và ngoài nước, v.v... . Không tổ chức chiêu đãi, tặng quà, không kết hợp tổ chức hội nghị, hội thảo với tham quan, nghỉ mát. Rà soát lại số xe ô tô hiện đang sử dụng, đảm bảo sử dụng đúng tiêu chuẩn quy định.

11. Định kỳ (Quý, năm) phải lập, trình bày và gửi báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo này.

12. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Trong tháng 4/2005 báo cáo Bộ kết quả quản lý, giám sát hoạt động, kết quả xếp loại các công ty thành viên năm 2004 (kèm theo báo cáo tài chính năm 2004) theo các hướng dẫn tại Thông tư số 42/2004/TT-BTC ngày 20/5/2004 của Bộ Tài chính để Bộ thẩm định và công bố kết quả xếp loại các Tổng công ty và Công ty độc lập thuộc Bộ.

Bộ giao các Vụ: Tổ chức - Cán bộ, Kinh tế - Tài chính, Kế hoạch - Thống kê, Thanh tra xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Bộ kết quả thực hiện ở các đơn vị, phát hiện những tồn tại, yếu kém trong sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, trong quản lý tài chính doanh nghiệp; phát hiện các cán bộ vi phạm các quy định của Nhà nước, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Bộ Trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Tổng giám đốc Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ - Công ty con, Giám đốc công ty độc lập do Bộ quản lý và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:

- Các TCT, CTy độc lập do Bộ quản lý
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Công đoàn ngành XDVN (phối hợp)
- Bộ Tài chính
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN
- Công báo
- Các Vụ: TCCB, KHTK, TTra XD, PC
- Lưu VP, KTTC

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản