4813

Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính số 37/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

4813
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính số 37/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Số hiệu: 37/2005/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ các nước Người ký: Nguyễn Bích Đạt
Ngày ban hành: 01/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/10/2005 Số công báo: 29-30
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 37/2005/LPQT
Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ các nước
Người ký: Nguyễn Bích Đạt
Ngày ban hành: 01/03/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/10/2005
Số công báo: 29-30
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
******

 

Số: 37/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2005 

 

Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính ngày 12 tháng 11 năm 1997 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2005./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Hoàng Anh

 

BẢN SỬA ĐỔI

 NGHỊ ĐỊNH THƯ TÀI CHÍNH NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 1997GIỮACHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀCHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP

Để tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Chính phủ, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp thỏa thuận ký bản sửa đổi Nghị định thư ký ngày 12 tháng 11 năm 1997 nhằmg góp phần phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Bản sửa đổi này là để cấp bổ sung vốn với số tiền 2.400.000 EUR cho dự án khôi phục bốn hầm đường sắt khu vực đèo Hải Vân. Khoản bổ sung này được cơ cấu như sau:

- 80% tổng ngân khoản là vay kho bạc Pháp, tương đương số tiền tối đa là 1.920.000 EUR (một triệu chín trăm hai mươi nghìn euro);

- 20% tổng ngân khoản là vay ngân hàng được bảo lãnh bởi Công ty bảo hiểm ngoại thương Pháp (COFACE), tương đương số tiền tối đa là 480.000 EUR (bốn trăm tám mươi nghìn euro).

Văn bản này là phần không tách rời với Nghị định thư ký ngày 12 tháng 11 năm 1997. Các điều một, hai và Phụ lục của bản sửa đổi này sẽ huỷ bỏ và thay thế các điều và Phụ lục tương ứng trong Nghị định thư ngày 12 tháng 11 năm 1997.

Điều 1. Tổng số tiền và đối tượng tài trợ

Chính phủ nước Cộng hòa Pháp thỏa thuận dành cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một khoản tài trợ để thực hiện các dự án được ghi trong lĩnh vực ưu tiên cho sự phát triển kinh tế ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những khoản cho vay này, có giá trị tổng cộng tối đa là 49.660.000 EUR (bốn mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi ngàn euro), dùng để mua hàng hóa và dịch vụ của Pháp liên quan đến việc thực hiện các dự án nêu trong Phụ lục của Nghị định thư này. Các nhà cung cấp Pháp có thể được xác định tuỳ theo kết quả xét chọn hoặc đấu thầu.

Điều 2. Cơ cấu các khoản tài trợ

Những khoản tài trợ nêu tại Điều 1 bao gồm:

- Khoản vay của Kho bạc Pháp với giá trị tổng cộng tối đa là 39.728.000 EUR (ba mươi chín triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn euro);

- Các khoản vay ngân hàng được bảo lãnh bởi Công ty bảo hiểm ngoại thương Pháp (COFACE) với giá trị tổng cộng tối đa là 9.932.000 EUR (chín triệu chín trăm ba mươi hai nghìn euro);

Bản sửa đổi này của Nghị định thư ngày 12 tháng 11 năm 1997 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Để làm bằng chứng, các đại diện của hai Chính phủ, được uỷ nhiệm hợp pháp, đã ký và đóng dấu vào bản Nghị định thư này.

Làm tại Paris, ngày 01/3/2005 (thành bốn bản gốc, hai bản bằng tiếng Pháp, hai bản bằng tiếng Việt)./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 THỨ TRƯỞNG
 
Nguyễn Bích Đạt

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA PHÁP
LE DIRECTEUR DES ROLATIONS
INTERNATIONNALES
 Pierre MORAILLON

 

PHỤ LỤC

Nâng cấp hệ thống nước Hà Giang

Nâng cấp hệ thống nước Sơn La

Nâng cấp hệ thống nước Kông Tum

Nâng cấp hệ thống nước Bình Phước

Giai đoạn cuối cùng của hệ thống nước Đà Nẵng

Xử lý các chất thải công nghiệp Nhà máy dệt Phước Long

Mở rộng cầu Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội – Vinh

Cải tạo hầm đường sắt

Đào tạo phi công

Trung tâm phân phối điện Hà Nội

Dự án truyền tín hiệu Vô tuyến truyền hình qua vệ tinh

Tăng cường năng lực các trung tâm điện thoại

2 286 735,26

3 811 225,43

3 048 980,34

1 524 490,17

4 116 046,00

0,00

3 506 327,40

9 711 955,25

13 345 466,68

1 829 388,21

0,00

5 335 715,60

1 142 865,00

Ơ-rô

Ơ-rô

Ơ-rô

Ơ-rô

Ơ-rô

Ơ-rô

Ơ-rô

Ơ-rô

Ơ-rô

Ơ-rô

Ơ-rô

Ơ-rô

Ơ-rô

Tổng cộng

49 659 195,34

Ơ-rô

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản