9343

Quyết định 478/2005/QĐ-UBTDTT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

9343
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 478/2005/QĐ-UBTDTT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Số hiệu: 478/2005/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/04/2005 Số công báo: 15-15
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 478/2005/QĐ-UBTDTT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao
Người ký: Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 01/04/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/04/2005
Số công báo: 15-15
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 478/2005/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Thể dục thể thao;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban Thể dục thể thao ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 hết hiệu lực pháp luật gồm 36 văn bản (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban TDTT;
- Công báo VPCP
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, PC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN TDTT 
Nguyễn Danh Thái
 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 478/2005/QĐ-UBTDTT ngày 1 tháng 4 năm 2005  của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao) 

1. Quyết định số 78/QĐ/TCĐT ngày 17/1/1997 ban hành Quy chế quản lý Đội tuyển thể thao quốc gia.

2. Quyết định số 231/QĐ-QC ngày 18/2/1997 ban hành Quy chế khung về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ thể dục thể thao ở cơ sở.

3. Quyết định số 155/QĐ/TT ngày 24/2/1997 ban hành tiêu chuẩn cấp bậc vận động viên bắn súng.

4. Quyết định số 183/QĐ/TDTT ngày 28/2/1997 về việc ban hành tiêu chuẩn phong cấp vận động viên cờ tướng cấp quốc gia.

5. Quyết định số 184/QĐ/TDTT ngày 28/2/1997 về việc ban hành tiêu chuẩn phong cấp bậc vận động viên cờ vua cấp quốc gia.

6. Quyết định số 265/QĐ/TT ngày 18/3/1997 về việc ban hành tiêu chuẩn cấp bậc vận động viên bơi lặn.

7. Quyết định 89/QĐ/QC ngày 29/5/1997 ban hành Quy chế hoạt động Câu lạc bộ Patanh.

8. Quyết định số 297/QĐ ngày 2/4/1997 về việc sắp xếp lại các cụm tỉnh về thể dục thể thao từ năm 1997-2000.

9. Quyết định số 567/QĐ/TT ngày 18/7/1997 quy định tiêu chuẩn cấp bậc vận động viên cử tạ.

10. Tờ trình 152/TT ngày 12/9/1997 ban hành Quy chế quản lý nhà nước của Tổng cục thể dục thể thao đối với các Liên đoàn thể thao quốc gia.

11. Chỉ thị 61/1998/CT-UBTDTT ngày 18/4/1998 về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình phát triển khoa học công nghệ ngành thể dục thể thao từ nay đến năm 2000.

12. Quyết định số 494/1998/QĐ-UBTDTT ngày 17/6/1998 ban hành Quy chế mua nhà ở khu Lý Văn Phúc.

13. Quyết định số 551/1998/QĐ-UBTDTT ngày 4/7/1998 về chương trình xây dựng văn bản QPPL trong giai đoạn 1998-2000.

14. Quyết định số 776/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thể dục thể thao quần chúng.

15. Quyết định số 769/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban Thể dục thể thao.

16. Quyết định số 770/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

17. Quyết định số 771/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quan hệ quốc tế.

18. Quyết định số 772/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thể thao thành tích cao I.

19. Quyết định số 773/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thể thao thành tích cao II.

20. Quyết định số 774/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

21. Quyết định số 775/1998/QĐ-UBTDTT ngày 13/8/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo.

22. Thông tư số 236/1998/TT-UBTDTT ngày 11/9/1998 quy định chế độ quản lý thi chi tài chính đối với Hội thi thể thao văn nghệ nông dân toàn quốc lần thứ nhất.

23. Quyết định số 1362/1998/QĐ-UBTDTT ngày 5/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thể dục thể thao I.

24. Quyết định số 1363/1998/QĐ-UBTDTT ngày 5/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thể dục thể thao II.

25. Quyết định số 1364/1998/QĐ-UBTDTT ngày 5/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Đà Nẵng.

26. Quyết định số 1365/1998/QĐ-UBTDTT ngày 5/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thể dục thể thao.

27. Quyết định số 1366/1998/QĐ-UBTDTT ngày 5/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thể dục thể thao.

28. Quyết định số 1367/1998/QĐ-UBTDTT ngày 5/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Thể thao Việt Nam.

29. Quyết định số 1368/1998/QĐ-UBTDTT ngày 5/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia I.

30. Quyết định số 1369/1998/QĐ-UBTDTT ngày 5/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia II.

31. Quyết định số 1370/1998/QĐ-UBTDTT ngày 5/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia III.

32. Quyết định số 1371/1998/QĐ-UBTDTT ngày 5/12/1998 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể thao Ba Đình.

33. Quyết định số 26/1999/QĐ-UBTDTT ngày 12/01/1999 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Công ty Thể thao Việt Nam.

34. Thông tư liên tịch 162/1999/UBTDTT-ĐTNCSHCM ngày 27/5/1999 về đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong thanh thiếu niên giai đoạn 1999-2000.

35. Quyết định 54/1999/QĐ-BQL ngày 24/8/1999 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban quản lý dự án khu liên hợp thể thao quốc gia.

36. Quyết định 267/2000/QĐ-UBTDTT ngày 8/3/2000 về việc ban hành Quy chế xét tặng huy chương vì sự nghiệp thể dục thể thao.

Tổng số: 36 văn bản

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản