511104

Thông báo 123/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 14/4/2022 về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

511104
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 123/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 14/4/2022 về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 123/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 22/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 123/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 22/04/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP NGÀY 14/4/2022 VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Ngày 14 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì cuộc họp về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Y tế và đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công an và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của các bộ, cơ quan trong triển khai nhiệm vụ và có ý kiến kết luận như sau:

1. Các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8/4/2022 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 29/01/2022; các Thông báo số 62/TB-VPCP ngày 01/3/2022, số 70/TB-VPCP ngày 11/3/2022, số 86/TB-VPCP ngày 28/3/2022, số 88/TB-VPCP ngày 29/3/2022 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Khẩn trương thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung rà soát và gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2022.

2. Các Bộ: Công an, Tư pháp, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội kịp thời hướng dẫn nội dung công việc để Tổ Công tác các cấp thực hiện đạt hiệu quả theo đúng yêu cầu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 29/01/2022.

3. Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến của các Bộ, cơ quan có liên quan đối với 02 quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất triển khai thực hiện.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phần mềm đăng ký dự thi k thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm để tích hợp, khai thác và chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thí sinh không được tham dự kỳ thi do các vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thiện dữ liệu về học sinh, sinh viên trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất Đề án mẫu về xây dựng Trung tâm dữ liệu theo hướng sử dụng nguồn vốn đầu tư công, bảo đảm hiệu quả, an toàn, an ninh thông tin.

5. Bộ Y tế chủ trì phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an nghiên cứu lựa chọn, nâng cấp ứng dụng tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo hướng cho phép người dân rà soát, đề xuất cập nhật thông tin để đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu tiêm chủng, nhất là phục vụ công tác đi lại, sử dụng hộ chiếu vắc xin của người dân; Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý dứt điểm việc bàn giao cơ sở dữ liệu tiêm chủng từ Bộ Thông tin và Truyền thông và Viettel. Thời hạn hoàn thành trước ngày 22 tháng 4 năm 2022.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an nghiên cứu giải pháp chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng quản lý mã số thống nhất đến từng thửa đất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến về đất đai theo yêu cầu của đề án.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động kết nối cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của các doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đối soát, chia sẻ thông tin của thuê bao di động, giải quyết tình trạng sử dụng SIM có thông tin không chính xác.

8. Thống nhất với đề xuất của Bộ Công an bổ sung triển khai điểm tại hai tỉnh Quảng Ninh và Thái Nguyên. Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tiếp tục làm việc với các bộ, địa phương để đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện Đề án 06; định kỳ hàng tháng giao ban với các bộ, địa phương và báo cáo cụ thể tại phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,
trợ lý, Thư ký TTgCP, Vụ: KGVX, KTTH, CN;
- Lưu: VT, KSTT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản