386020

Quyết định 832/QĐ-BTC năm 2018 phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

386020
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 832/QĐ-BTC năm 2018 phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Số hiệu: 832/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 832/QĐ-BTC
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 832/QĐ-BTC

Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Quyết định số 2387/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trên cơ sở các Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Tng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Cục Quản lý, giám sát bảo him, Cục Quản lý, giám sát kế toán - kiểm toán, Cục Quản lý giá, Vụ Tài chính ngân hàng xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành đảm bảo tiến độ được giao.

2. Về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh quy định tại các luật:

a) Đối với điều kiện kinh doanh quy định tại Luật Quản lý thuế và Luật Chứng khoán, Tổng Cc thuế và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chđộng thực thi các phương án đã được phê duyệt tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này tại dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) và dự thảo Luật Chứng khoán (sa đi).

b) Đối với điều kiện kinh doanh quy định tại các luật khác (Luật Hải quan, Luật Giá, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập), các đơn vị được giao chtrì thực hiện tổng kết thi hành, rà soát nội dung cần sửa đổi, đánh giá sự cần thiết, trên cơ sở đó lập để đề nghị xây dựng Luật để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo kết quthực thi các phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản kiện điều kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính đã được phê duyệt tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

4. Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì thực hiện đăng tải, cập nhật kết quả rà soát, phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa kiện điều kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính đã được phê duyệt tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán - kiểm toán, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ Công tác của TTCP (để b/c);
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- TCHQ, TCT, UBCKNN;
- Cục QLGKTKT;
- Cục QLGSBH, Cục QLG;
- Vụ TCNH, Vụ PC;
- Lưu: VT, VP (50b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LĨNH VỰC THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 31/5/2018 của Bộ Tài chính)

I. TỔNG HỢP KT QUẢ:

1. Tổng số điều kiện kinh doanh ban đầu: 02 điều kiện.

2. Tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị cắt giảm: 01 điều kiện (đạt 50%).

3. Tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị đơn giản hóa: 01 điều kiện (đạt 50%).

4. Tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị cắt giảm và đơn giản: 02 điều kiện (đạt 100%).

5. Số lượng văn bản QPPL cần sửa đổi: 01 luật (Luật Quản lý thuế).

II. KẾT QUẢ CHI TIẾT:

STT

Tên ngành nghề/nhóm điều kiện kinh doanh

Nội dung quy định điều kiện kinh doanh

Căn cứ pháp lý

Đxuất phương án cắt giảm, đơn giản

Kiến nghị thực thi sửa đổi văn bản QPPL

I

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

 

 

 

Điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điểm a khoản 4 Điều 20 Luật Quản lý thuế

Bỏ điều kiện này.

Bỏ điểm a khoản 4 Điều 20 Luật quản lý thuế.

 

 

Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chhành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế.

Người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có bằng cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật và đã có thời gian làm việc từ hai năm trở lên trong các lĩnh vực này; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất, đạo đc tốt, trung thực, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Điểm b khoản 4 Điều 20 Luật Qun lý thuế

Đơn giản hóa điều kiện này như sau: Bỏ nội dung “có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, nghiêm chnh chp hành pháp luật”.

Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 20 Luật quản lý thuế như sau: ‘‘b) Có ít nht hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế.

Người được cấp chng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có bằng cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kim toán, luật và đã có thời gian làm việc từ hai năm trở lên trong các lĩnh vực này.’’

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 31/5/2018 của Bộ Tài chính)

- Tổng số điều kiện kinh doanh ban đầu: 370.

- Tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị bãi bỏ: 92.

- Tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị đơn giản hóa: 98.

- Tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị cắt giảm, đơn giản: 190 (đạt 51,4%).

Kết quả chi tiết theo từng lĩnh vực

STT

Lĩnh vực

Tổng số điều kiện ban đầu

Số ĐKKD đề xuất cắt giảm

Số ĐKKD đề xuất đơn giản

Tổng số ĐKKD đề xuất cắt giảm, đơn giản

1

Thuế

02

01

01

02

2

Tài chính ngân hàng

64

13

18

31

3

Kinh doanh bảo hiểm

54

19

08

27

4

Kế toán - kiểm toán

50

17

02

19

5

Thẩm định giá

21

7

14

21

6

Hi quan

31

01

15

16

7

Chứng khoán

148

34

40

74

TNG CỘNG

370

92

98

190

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản