152834

Quyết định 69/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

152834
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 69/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 69/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 26/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 69/2012/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 26/11/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2012/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000 (đã được sửa đổi bổ sung ngày 03/6/2008);

Căn cứ Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ và ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất;

Căn cứ Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước;

Căn cứ Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện thuốc hướng thần;

Căn cứ Nghị định số 133/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 của Chính phủ về bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy;

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 521/TTr-CAT-PV11 ngày 06/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Hải quan và các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT. BCĐ phòng chống TP&TTXH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VKSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh;
- Chánh, các PVP. UBND tỉnh;
- TTCB, Phòng KSTTHC, PV11;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về mối quan hệ phối hợp giữa Sở Công Thương, Sở Y tế, Công an tỉnh, Cục Hải quan trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi kiểm tra, giám sát các hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (trừ các đơn vị nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất).

2. Tăng cường công tác giám sát, quản lý, định kỳ 06 tháng 01 lần thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Công Thương, Y tế, Công an tỉnh, Hải quan kiểm tra các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các loại tiền chất ma túy trên lĩnh vực công nghiệp ở địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Quy chế này áp dụng với

a) Các Sở: Công Thương, Y tế, Cục Hải quan, Công an tỉnh trong việc kiểm soát các hoạt động được quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Các đơn vị có chức năng kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy được quản lý theo ngành đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo công tác quản lý nhà nước về phòng chống ma túy thống nhất theo từng ngành, lĩnh vực được phân công tránh chồng chéo, sót lọt cản trở các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

2. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Hải quan tỉnh trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

3. Hoạt động phối hợp giữa Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Hải quan và Công an tỉnh được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

3. Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của cơ quan, doanh nghiệp tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chương II

MỐI QUAN HỆ, PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất.

1. Các Sở Công Thương, Y tế, Cục Hải quan, Công an tỉnh trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, địa phương và cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (trừ các đơn vị nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất).

2. Giao Sở Công Thương

a) Lập danh sách và theo dõi các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh, sử dụng và lưu giữ các loại tiền chất, đặc biệt là 19 loại tiền chất có nguy cơ cao trên lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có phụ lục kèm theo).

b) Nghiên cứu đề ra các hình thức tuyên truyền về tác dụng của các loại tiền chất ma túy vừa có tác dụng trong sản xuất công nghiệp đồng thời là hóa chất không thể thiếu trong sản xuất điều chế chất ma túy. Để các doanh nghiệp nâng cao trách hiệm trong quản lý tiền chất chống thất thoát, không để tội phạm ma túy lợi dụng sử dụng tiền chất để sản xuất ma túy.

c) Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng quy chế quản lý tiền chất như vận chuyển, bảo quản, xuất, nhập khẩu, sản xuất, hệ thống sổ sách, chứng từ định mức tiêu hao các loại tiền chất trên đơn vị sản phẩm để phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

3. Giao Sở Y tế

a) Lập danh sách nắm và theo dõi các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các loại thuốc gây nghiện thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc thuộc diện quản lý của Sở Y tế.

b) Tăng cường công tác hướng dẫn và quản lý các đối tượng trong hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các loại tiền chất để bảo đảm thực hiện đúng các quy định theo Thông tư số 10/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, Thông tư số 11/2010/ TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

c) Tăng cường công tác kiểm soát định kỳ 06 tháng 01 lần chủ trì đề xuất thành lập Đoàn liên ngành Y tế, Công thương, Hải quan, Công an tỉnh làm công tác kiểm tra các doanh nghiệp cơ quan, tổ chức cá nhân hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và các loại tiền chất dùng làm thuốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Giao Cục Hải quan tỉnh

a) Trong quá trình làm thủ tục giám sát Hải quan nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần khi phát hiện những sai phạm không đúng với nội dung được quy định trong giấy phép, Chi cục Hải quan cửa khẩu giải quyết theo thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày kể từ khi phát hiện sai phạm phải báo cáo Cục Hải quan tỉnh để thông báo cho cơ quan cấp phép và Bộ Công an để phối hợp xử lý đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

b) Tăng cường công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất để phát hiện các hành vi lợi dụng các hoạt động này để đưa các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và ma túy vào trong tỉnh cũng như đưa ra nước ngoài bất hợp pháp.

c) Định kỳ hàng tháng, Cục Hải quan tỉnh tổng hợp số liệu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, chất ma túy gửi cho các Sở Công Thương, Y tế, Công an tỉnh để theo dõi quản lý.

5. Giao Công an tỉnh

1. Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Y tế thực hiện công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với công tác xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất kinh doanh, sử dụng và lưu giữ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện thuốc hướng tâm thần tránh thất thoát để bọn tội phạm ma túy lợi dụng mua bán sản xuất và sử dụng các loại ma túy bất hợp pháp.

2. Tổ chức điều tra, xác minh để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện những sai phạm của các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 5. Phối hợp trao đổi thông tin

a) Công an tỉnh là cơ quan đầu mối trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động được quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quy chế này. Thông qua công tác quản lý giám sát của các ngành chức năng khi phát hiện nguồn tin, tài liệu hoặc các hành vi sai phạm thì các ngành có trách nhiệm thông báo cho Công an tỉnh để phối hợp xử lý.

b) Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ đề ra nội dung, lịch trình công tác kiểm tra, giám sát và tập hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh 06 tháng 01 lần.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Y tế, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này, định kỳ 06 tháng báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh.

2. Thành lập Tổ công tác liên ngành là Trưởng các phòng, ban thuộc Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Hải quan là những bộ phận trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy, quản lý và kiểm soát tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần do Công an tỉnh chủ trì để thực hiện Quy chế này.

3. Hàng năm, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổng kết báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ, và thực hiện khen thưởng kỷ luật theo quy định.

4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Công an tỉnh phối hợp với các ngành trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM HỢP PHÁP VÀ BẤT HỢP PHÁP CỦA MỘT SỐ TIỀN CHẤT NGUY CƠ CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh)

TT

Tên thông thường

Sử dụng hợp pháp

Sử dụng bất hợp pháp

1

Ephedrin và các dẫn xuất

Chế thuốc hen suyễn (Chất làm nở phổi, tan máu)

Để sản xuất Methaphetamin

2

Pseudo ephedrin và các dẫn xuất

Chế thuốc thông mũi

Để sản xuất Methaphetamin

3

Safrol và các dẫn xuất

Sản xuất nước hoa, xà phòng

Để sản xuất MDA, MDMA, MDE

4

Isosafrol và các dẫn xuất

Sản xuất nước hoa, xà phòng

Để sản xuất MDA, MDMA, MDE

5

Axit Lysergic và các dẫn xuất

Nghiên cứu và tổng hợp hữu cơ

Để sản xuất LSD

6

3,4 - Metylen dioxy phenyl 2-propanol và các dẫn xuất

Tổng hợp hữu cơ

Để sản xuất MDA, MDMA, MDE

7

1- Phenyl 2 propanon và các dẫn xuất

Tổng hợp hữu cơ

Để sản xuất Methaphetamin và Amphetamin

8

Pyperonal và các dẫn xuất

Hương liệu sản xuất nư­ớc hoa, h­ương va ni và dâu tây

Để sản xuất MDA, MDMA, MDE

9

Axit Phenyl acetic và các dẫn xuất

Sản xuất n­ước hoa, thuốc diệt cỏ, penicilin và một số thuốc khác

Để sản xuất Methaphetamin, Amphetamin và P2P

10

Anhydrit acetic vàcác dẫn xuất

Chất axetyl hóa và loại nước, đ­ược sử dụng chủ yếu trong sản xuất nhựa, thuốc nổ

Để sản xuất Heroin và P2P

11

Ergometrin

Trợ giúp trong quá trình sinh đẻ, trong sản phụ khoa

Để sản xuất ra LSD

12

Ergotamin

Làm co mạch máu cầm máu, tăng trương lực cơ

Để sản xuất ra LSD

13

Phenylpropanolamin

(Nor- ephedrin)

Sản xuất các dược phẩm, giảm tiết dịch lớp niêm mạc

Để sản xuất amphetamin và 4-methyl aminorex

14

N- Ethylephedrin

Sử dụng trong phòng thí nghiệm

Để sản xuất N-ethyl N - methylamphetamin

15

N- Methyllephedrin

Sử dụng trong phòng thí nghiệm

N,N -dimethylamphetamin

16

Nor- pseudoephedrin

Dùng trong phân tích và làm thuốc chữa bệnh

Để sản xuất amphetamin và 4-methyl aminorex

17

N-Methylpseudoephedrin

Sử dụng trong phòng thí nghiệm

Để sản xuất N,N -dimethylamphetamin

18

N-Ethylpseudoephedrin và các loại muối

Sử dụng trong phòng thí

Để sản xuất N-methylamphetamin

19

Potasiumpemanganat (thuốc tím)

Sử dụng trong phòng thí nghiệm, sát trùng …

Sản xuất Heroin

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản