579403

Quyết định 51/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

579403
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 51/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 51/2023/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 15/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 51/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 15/09/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON
TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2023/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 9 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 5 tháng 9 năm 2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Công báo tỉnh Kon Tum;
- Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGXV.NTMD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 51/2023/QĐ-UBND  ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; chế độ báo cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm.

2. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Ý nghĩa của công trình ghi công liệt sĩ

Công trình ghi công liệt sĩ là công trình văn hóa - lịch sử, được xây dựng đảm bảo mỹ quan, bền vững, phù hợp với quy hoạch trên địa bàn và phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương nhằm ghi công các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ Quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân; đáp ứng nhu cầu thăm viếng liệt sĩ của thân nhân liệt sĩ và nhân dân, đồng thời có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng lâu dài cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thế hệ thanh thiếu niên.

Điều 3. Công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

1. Công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum bao gồm:

a) Nghĩa trang liệt sĩ là nơi an táng thi hài, hài cốt liệt sĩ, được xây dựng trang nghiêm thể hiện lòng tôn kính đối với các liệt sĩ, phù hợp với quy hoạch của từng địa phương.

b) Đài tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng ở trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh; trung tâm của huyện, thành phố không có nghĩa trang liệt sĩ hoặc nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu.

c) Đền thờ liệt sĩ là nơi thờ và ghi danh các liệt sĩ được xây dựng ở nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu.

d) Nhà bia ghi tên liệt sĩ được xây dựng tại xã, phường, thị trấn, huyện nơi không có nghĩa trang liệt sĩ.

2. Mộ liệt sĩ

Mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum thực hiện theo quy định tại Điều 42 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và khoản 5 Điều 151, Điều 152 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm tham mưu, quản lý nhà nước đối với công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nội dung quản lý mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn và trực tiếp chăm sóc, quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ của cấp huyện (trừ các công trình ghi công liệt sĩ do các cơ quan cấp tỉnh quản lý).

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý đối với công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn cấp xã (trừ các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn do cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện quản lý).

4. Nội dung quản lý mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ thực hiện theo quy định tại Điều 153 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Điều 5. Công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

1. Đối với nghĩa trang liệt sĩ

a) Xây dựng nội quy, hướng dẫn quản lý, thành lập sơ đồ mộ chí, hồ sơ từng phần mộ.

b) Tiếp nhận, tổ chức an táng, cải táng hài cốt liệt sĩ (nếu có) do các địa phương, đơn vị quy tập bàn giao, khắc bia mộ liệt sĩ theo nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc phần mộ liệt sĩ, vườn hoa, cây cảnh, khuôn viên và các công trình khác của nghĩa trang, bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm.

d) Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ liệt sĩ; xác nhận vào giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ theo quy định.

đ) Phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những trường hợp thân nhân, gia đình có liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đang quản lý có nguyện vọng cất bốc, di dời mộ liệt sĩ về an táng tại quê nhà theo quy định.

e) Đối với các phần mộ đã di chuyển hài cốt liệt sĩ, được sửa chữa lại vỏ mộ và trong danh sách quản lý phải ghi rõ nội dung “Hài cốt liệt sĩ đã di chuyển”; lập biên bản bàn giao hài cốt cho thân nhân liệt sĩ và lưu giữ hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sĩ theo quy định.

2. Đối với các công trình Đền thờ liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ.

a) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và các hạng mục khác của Đền thờ liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ đảm bảo luôn sạch đẹp và trang nghiêm.

b) Đón tiếp và hướng dẫn các tổ chức và nhân dân đến thăm viếng.

c) Trường hợp công trình ghi công liệt sĩ có ghi thông tin, danh sách liệt sĩ thì phải tổ chức quản lý danh sách liệt sĩ được khắc tên trên bia, ghi tên trên công trình. Nếu có bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi thông tin thì phải có đủ căn cứ pháp lý theo quy định; các thông tin thay đổi phải được mở sổ để ghi chép, cập nhật, theo dõi cụ thể.

3. Đối với mộ liệt sĩ

a) Mộ liệt sĩ phải được quản lý, sửa chữa, tu bổ, thường xuyên chăm sóc.

b) Mộ liệt sĩ trong cùng một nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng thống nhất theo quy định tại khoản 2, Điều 152 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

c) Quy trình, thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ thực hiện theo quy định tại Điều 154 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Hằng năm lập dự toán, tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo quy định.

3. Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại khoản 3 Điều 153 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Điều 7. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể có liên quan

1. Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

2. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện kế hoạch chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tổ chức thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh hằng năm theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Điều 8. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này tại địa phương.

2. Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 153 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

3. Hằng năm tổ chức rà soát, tiến hành lập dự toán kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo quy định; đối với các công trình liên quan đến mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ đề nghị hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương, tổng hợp báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

4. Bố trí ngân sách địa phương hoặc từ nguồn hợp pháp khác để bổ sung nguồn vốn xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc trách nhiệm quản lý.

5. Ban hành nội quy thăm viếng các công trình ghi công liệt sĩ theo trách nhiệm quản lý; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đảm bảo để các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ được chăm sóc chu đáo, bền đẹp và trang nghiêm.

Điều 9. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Ban hành nội quy thăm viếng các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo trách nhiệm quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn.

3. Bố trí một phần ngân sách địa phương để thực hiện nội dung công việc, nhiệm vụ có liên quan đến quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc thẩm quyền.

Điều 10. Các tổ chức, cá nhân liên quan

1. Cung cấp, bàn giao đầy đủ thủ tục giấy tờ, hồ sơ pháp lý khi đưa hài cốt liệt sĩ vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ hoặc các giấy tờ, hồ sơ kèm theo văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền cho bổ sung, chỉnh sửa nội dung thông tin trên bia mộ liệt sĩ hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ cho cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ để làm cơ sở thực hiện theo quy định. Không tự ý thay đổi thông tin được ghi trên bia mộ liệt sĩ, bia ghi tên liệt sĩ. Không xây mới mộ liệt sĩ không có hài cốt, trừ trường hợp xây mộ để đón nhận hài cốt liệt sĩ được quy tập về.

2. Chấp hành nội quy, quy định của đơn vị quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ và hướng dẫn của tổ chức, cá nhân được giao quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

3. Có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; không tự ý lắp đặt, cải tạo, di dời, làm thay đổi hiện trạng, thiết kế, kết cấu, mỹ quan của công trình công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; không tự ý làm thay đổi thông tin trên bia mộ liệt sĩ; không đặt tượng cá nhân hoặc xây dựng công trình tưởng niệm cá nhân không phải là liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ.

Điều 11. Kinh phí thực hiện

Kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, chăm sóc, quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ và kinh phí tổ chức các lễ viếng, lễ dâng hương tại các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành, trong đó:

1. Ngân sách Trung ương đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ:

a) Chi đảm bảo thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

b) Chi đảm bảo thực hiện công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

c) Hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ:

Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương thực hiện các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình ghi công liệt sĩ có quy mô nhóm B trở lên từ vốn đầu tư công.

Hỗ trợ xây mới mộ liệt sĩ; cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ từ kinh phí thường xuyên thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

d) Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ.

đ) Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ.

2. Ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

b) Đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

c) Đảm bảo kinh phí chi trả thuê mướn lao động làm công tác quản trang, quản lý các công trình ghi công trên địa bàn tỉnh.

3. Ngoài ra, khuyến khích tổ chức, cá nhân và huy động các nguồn lực hợp pháp khác tham gia chăm sóc, giữ gìn công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ (không vì mục đích lợi nhuận).

Điều 12. Chế độ báo cáo

Cơ quan quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ báo cáo cơ quản lý cấp trên trực tiếp về tình hình thực hiện Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn hằng năm theo quy định như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ hoặc có những đóng góp tích cực trong việc nâng cấp, sửa chữa, tu bổ, quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ được đề nghị xem xét khen thưởng.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, phá hoại các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản