327068

Quyết định 3763/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA năm 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

327068
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3763/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA năm 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 3763/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 29/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3763/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 29/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3763/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ODA NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Chủ tịch UBND tnh phê duyệt giao kế hoạch chi tiết cho các dự án từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn nước ngoài (ODA) năm 2016;

Căn cứ Công văn số 7841/BKHĐT-KTĐPLT ngày 23/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chuyển kế hoạch vốn đối ứng các dự án ODA kế hoạch 2016 tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4035/SKHĐT-KTĐN ngày 27/9/2016 về việc điều chỉnh kế hoạch vn ODA năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA năm 2016 của dự án Tăng cường y tế tỉnh, huyện tỉnh Thanh Hóa và dự án Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn đã được giao kế hoạch tại Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, với số vốn là 147.000 triệu đồng và bổ sung cho dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa (CSEDP) (có phụ biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Sở Y tế, Ban Quản lý dự án CSEDP, UBND thị xã Bỉm Sơn (các chủ đầu tư) căn cứ vào mức vốn, mục tiêu được giao có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và thanh quyết toán theo quy đnh của Nhà nước; đồng thi, căn cứ mục tiêu đầu tư, mức vốn được giao kế hoạch để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ theo quy định.

2. Giao Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

3. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Ban QLDA CSEDP; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Các bộ: KH&ĐT, TC (để b/c);
- TTr T
nh ủy, TTr HĐND tnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT
, THKH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ODA NĂM 2016 CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

(Kèm theo Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Kế hoạch vốn ODA năm 2016 tại Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Điều chỉnh kế hoạch

Kế hoạch sau điều chnh

Chủ đầu tư

Mục tiêu đầu tư

Điều chỉnh giảm

Điều chỉnh tăng

 

TỔNG SỐ

333,000

147,000

147,000

333,000

 

 

I

Lĩnh vực môi trường - cấp thoát nước và phát triển đô thị

203,000

20,000

147,000

330,000

 

 

*

Dự án hoàn thành năm 2016

123,000

 

147,000

270,000

 

 

1

Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa (vay ADB và Ngân hàng XNK Hàn Quốc)

123,000

 

147,000

270,000

Ban QLDA phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa

Thanh toán khối lượng hoàn thành.

*

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016

80,000

20,000

 

60,000

 

 

1

Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bm Sơn thuộc dự án cấp nước và nước thải đô thị (vay WB).

80,000

20,000

 

60,000

UBND thị xã Bm Sơn

Tiếp tục thực hiện dự án.

II

Lĩnh vực y tế, giáo dục

130,000

127,000

 

3,000

 

 

*

Dự án khởi công mới năm 2016

130,000

127,000

 

3,000

 

 

1

Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện tỉnh Thanh Hóa

130,000

127,000

 

3,000

SY tế

Triển khai thực hiện dự án.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản