331255

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang Long Hương thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

331255
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang Long Hương thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 27/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Đặng Minh Thông
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 27/2016/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký: Đặng Minh Thông
Ngày ban hành: 24/08/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2016/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ QUẢN LÝ NGHĨA TRANG LONG HƯƠNG THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 132/TTr-SXD ngày 04 tháng 7 năm 2016 về việc phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang Long Hương thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang Long Hương thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có Quy chế kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Thông

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG LONG HƯƠNG THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Được phê duyệt kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc quản lý sử dụng nghĩa trang Long Hương (trong đó có trung tâm hỏa táng) thành ph Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Đối tượng áp dụng: quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nghĩa trang Long Hương thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Táng là thực hiện việc lưu giữ hài cốt hoặc thi hài của người chết.

2. Mai táng là thực hiện việc lưu giữ hài cốt hoặc thi hài của người chết ở một địa điểm dưới mặt đất.

3. Cải táng là thực hiện việc chuyển xương cốt từ mộ hung táng sang hình thức táng khác.

4. Hung táng là hình thức mai táng thi hài trong một khoảng thời gian nhất định sau đó sẽ được cải táng.

5. Hỏa táng là thực hiện việc thiêu xác người chết hoặc hài cốt ở nhiệt độ cao.

6. Cát táng là hình thức mai táng hài cốt sau khi cải táng hoặc lưu trữ tro cốt sau khi hỏa táng.

7. Phần mộ cá nhân là nơi táng thi hài, hài cốt người chết.

8. Chôn cất một lần là hình thức mai táng thi hài vĩnh viễn trong lòng đất.

9. Cải tạo và mở rộng nghĩa trang là việc chỉnh trang, nâng cấp các công trình nghĩa trang đang sử dụng.

10. Dịch vụ nghĩa trang bao gồm tổ chức tang lễ, mai táng; xây mộ, cải táng, chăm sóc mộ, tu sửa mộ; bảo quản, lưu giữ tro cốt và dịch vụ phục vụ việc thăm viếng, tưởng niệm.

11. Dịch vụ hỏa táng bao gồm tchức tang lễ, hỏa táng thi hài hoặc hài cốt và bảo quản, lưu giữ tro cốt.

12. Người sử dụng dịch vụ nghĩa trang, hỏa táng là người trực tiếp ký hợp đồng sử dụng dịch vụ nghĩa trang hoặc là người có quan hệ với người được táng đứng tên ký hợp đồng sử dụng dịch vụ nghĩa trang, hỏa táng.

13. Giá dịch vụ nghĩa trang là toàn bộ các chi phí được tính đúng, tính đủ cho phần mộ cá nhân và mức lợi nhuận hợp lý để thực hiện dịch vụ nghĩa trang.

14. Giá dịch vụ hỏa táng là toàn bộ các chi phí hỏa táng được tính đúng, tính đủ cho một ca hỏa táng và mức lợi nhuận hợp lý để thực hiện dịch vụ hỏa táng.

15. Quản lý nghĩa trang là việc thực hiện các nội dung theo quy chế quản lý đã được phê duyệt.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý nghĩa trang, trung tâm hỏa táng

1. Việc mai táng, cải táng, hỏa táng cho người chết tại nghĩa trang, phải thực hiện phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, nếp sống văn minh hiện đại và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về xây dựng, vệ sinh, môi trường.

2. Việc sử dụng đất nghĩa trang phải tuân thủ theo quy hoạch và đúng mục đích, đúng đi tượng và bảo đảm các yêu cầu về cảnh quan, vệ sinh môi trường.

3. Người sử dụng dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng phải tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang và trung tâm hỏa táng tại Quy chế này và các quy định hiện hành khác.

4. Nghĩa trang Long Hương và trung tâm hỏa táng thành phố Bà Rịa được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng và cấp đất chôn cất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 4. Đối tượng được sử dụng đất nghĩa trang và hỏa táng

1. Đi tượng được cấp đất mai táng, cải táng bao gồm:

a) Cán bộ và nhân dân có hộ khẩu thường trú tại thành phố Vũng Tàu và huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

b) Cán bộ và nhân dân có hộ khẩu thường trú tại một số phường, xã thuộc thành phố Bà Rịa, gồm: Phường Phước Hiệp, Phước Trung, Long Toàn, Long Tâm, Phước Hưng, Long Hương, Phước Nguyên, Kim Dinh và xã Tân Hưng.

2. Đối tượng được hỏa táng:

Tất cả người dân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu hỏa táng cho thân nhân (người mất) khi đến đăng ký hỏa táng đều được giải quyết.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGHĨA TRANG

Điều 5. Quy định về ranh giới, quy mô nghĩa trang và các khu vực chôn cất trong nghĩa trang

1. Nghĩa trang Long Hương có tổng diện tích: 46ha, trong đó: 1,75ha dành cho khu trung tâm ha táng; phần diện tích còn lại phục vụ cho nhu cầu chôn cất, cải táng:

- Bắc giáp Núi Dinh.

- Nam giáp đất do Bộ Chỉ huy Quân sự quản lý.

- Đông giáp suối nước.

- Tây giáp ruộng lúa.

2. Nghĩa trang Long Hương được phân thành các khu, lô để mai táng cho từng đối tượng nhằm tiện cho việc quản lý, chăm sóc và phù hợp phong tục tập quán.

a) Khu mai táng dành cho người có hộ khẩu thường trú được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 4 của Quy chế này phân thành 2 khu vực riêng biệt:

- Khu phật giáo (người theo đạo Phật).

- Khu thiên chúa giáo (người theo đạo thiên chúa giáo).

b) Khu mai táng dành cho người có hộ khu thường trú được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 4 của Quy chế này phân thành 2 khu vực riêng biệt:

- Khu phật giáo (người theo đạo phật).

- Khu thiên chúa giáo (người theo đạo thiên chúa giáo).

c) Khu mai táng dành cho người có hộ khu thường trú phường Kim Dinh thành phố Bà Rịa (người theo đạo thiên chúa giáo).

d) Khu mai táng dành cho người có công với cách mạng được phong tặng huân chương kháng chiến trở lên được chia phân 2 khu riêng biệt:

- Khu dành cho người có công với cách mạng có hộ khẩu thường trú được quy định tại đim a, khoản 1, Điu 4 của Quy chế này.

- Khu dành cho người có công với cách mạng có hộ khẩu thường trú được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 4 của Quy chế này.

e) Khu mai táng dành cho những người đã chết không có thân nhân khi được cấp chính quyền cho phép chôn cất tại nghĩa trang Long Hương.

g) Khu mai táng dành cho trẻ em.

Điều 6. Quy định về xây dựng, cải tạo chỉnh trang, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình xây dựng, các phần mộ trong nghĩa trang

1. Diện tích, kiểu dáng, chiều cao, vật liệu xây dựng, màu sắc, hướng mộ, khoảng cách được thực hiện thống nhất theo quy hoạch được duyệt.

a) Diện tích đất sử dụng cho mi mộ (không tính diện tích đường đi xung quanh mộ) như sau:

- Mộ hung táng và chôn cất một lần đối với người lớn: 2,5m x 2,0m = 5m2/mộ.

- Mộ hung táng và chôn cất một lần đi với trẻ em (từ 10 tuổi trở xuống): 2,0m x 1,5m = 3m2/mộ.

- Mộ cát táng, lưu tro cốt sau hỏa táng: 1,6m x 1,0m = 1,6m2/mộ.

b) Chiều cao từ mặt đất trở lên tối đa: 2,5m (kể cả phần trang trí).

c) Hướng mộ được thống nhất đầu quay về núi Thị Vải, chân quay về phía Long Hải, vuông góc với các tuyến đường giao thông nội bộ.

d) Các phần mộ trong một khu mộ phải bố trí cách đều nhau. Lối đi bên trong các lô mộ (đường phân nhóm) là 1,2m; khoảng cách lối đi giữa hai hàng mộ liên tiếp là 1 m; khoảng cách giữa hai mộ liên tiếp cùng hàng là 0,6m.

2. Thường xuyên chăm sóc cây xanh, cây cảnh, thảm cỏ, bảo quản phần mộ, tro cốt, duy tu bảo dưỡng các công trình trong nghĩa trang.

3. Kiểm tra và đề xuất việc tu bổ, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nghĩa trang và trung tâm hỏa táng.

4. Việc xây mới, tu bổ mộ không được làm ảnh hưởng đến các phần mộ xung quanh và cảnh quan chung của nghĩa trang.

5. Việc xây dựng, cải tạo chỉnh trang, duy trì, bảo dưỡng các công trình xây dựng, các phân mộ trong nghĩa trang phải thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật về xây dựng.

Điều 7. Quy định về các loại dịch vụ trong nghĩa trang và giá dịch vụ nghĩa trang, hỏa táng

1. Các dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng được quy định tại khoản 10, Điều 2 Quy chế này.

2. Giá dịch vụ nghĩa trang:

- Giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng do Sở Xây dựng tổ chức lập, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng phải được niêm yết công khai, minh bạch theo quy định.

Điều 8. Các quy định về tiếp nhận đăng ký, tổ chức mai táng, hỏa táng; lưu giữ tro cốt trong nghĩa trang

1. Thủ tục cấp đất chôn cất, cải táng:

a) Cấp đất chôn cất:

- Giấy trích lục khai tử do cơ quan có thẩm quyền ký.

- Hộ khẩu gia đình của người mất.

- CMND của người đại diện gia đình đi làm thủ tục chôn cất cho người thân (người mất).

b) Cấp đất cải táng:

- Đơn xin cấp đất cải táng tại nghĩa trang Long Hương (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú).

- Giấy phép bốc mộ do trung tâm y tế dự phòng cấp hoặc giấy xác nhận của nơi lưu trữ hài cốt.

- CMND của người đại diện gia đình làm thủ tục xin cải táng cho người thân (người mất).

2. Thủ tục hỏa táng:

a) Hỏa táng thi hài:

- Giy trích lục khai tử do cơ quan có thm quyền ký.

- Trường hợp người thân mất tại địa phương nào thì người đại diện gia đình đến làm thủ tục hỏa táng (cho người mất) phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi người mất cư trú.

b) Hỏa táng hài cốt:

- Giấy xác nhận nơi lưu trữ hài cốt (trường hợp không thuộc nghĩa trang Long Hương quản lý).

- Giấy phép bốc mộ do đơn vị quản lý cấp.

Điều 9. Các quy định về hoạt động lễ nghi, chỉ dẫn khách thăm viếng, tưởng niệm, và quản lý các hoạt động trong nghĩa trang và trung tâm hỏa táng

1. Thực hiện theo Chỉ thị số 27-CT/TV ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

2. Việc táng phải trang trọng, văn minh, kế thừa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tiết kiệm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; hạn chế, từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí. Khuyến khích tổ chức an táng theo hình thức hỏa táng.

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật, hạn chế tối đa việc rải vàng mã, tiền âm phủ, tiền thật, bông hoa trên đường, thực hiện nhng quy định của địa phương trong tang lễ, đưa tang.

4. Lập danh sách các bảng chỉ dẫn, sơ đồ vị trí các khu chức năng, khu mộ, hàng mộ, số mộ, vị trí lưu giữ tro ct đphục vụ cho người thăm viếng.

a) Rà soát việc đánh số, xác định vị trí khu mộ, lô mộ, số mộ, hàng mộ, tro cốt trong nghĩa trang.

- Tất cả các phần mộ, các ô lưu trữ tro cốt trong nghĩa trang đều được đánh số.

- Việc xác định các phần mộ, các ô lưu trữ tro cốt trong nghĩa trang phải đảm bảo thuận tiện cho người sử dụng và quản lý.

b) Phương pháp xác định rõ vị trí các phần mộ:

- Vị trí của các phần mộ trong nghĩa trang được quy định bởi: Khu/ lô/ hàng/số mộ.

- Đặt tên cho các khu mộ theo vần: A, B, c...

- Đánh số cho các hàng mộ, số mộ, lô theo số thứ tự: 1,2,3,4...

c) Phương pháp xác định vị trí các ô lưu trữ tro cốt.

- Sử dụng các chữ cái A, B, c,... đặt tên cho các khu, các phòng lưu trữ tro cốt;

- Sử dụng các số tự nhiên 1, 2, 3,... để đánh số thứ tự cho các tầng và cho các ô lưu trữ tro cốt;

d) Sổ theo dõi cấp đất mai táng, cải táng, hỏa táng theo thời gian.

e) Lưu trữ các thông tin cơ bản của người được mai táng, cải táng, hỏa táng như họ tên, địa chỉ, nguyên nhân chết, ngày chết, ngày mai táng, cải táng, hỏa táng, địa chỉ thân nhân người chết đliên hệ và các giấy tờ liên quan.

f) Triển khai áp dụng công nghệ tin học trong việc lập, lưu trữ, khai thác hồ sơ nghĩa trang, trung tâm hỏa táng một cách nhanh nhất khi có nhu cầu.

Điều 10. Các quy định về bảo vệ nghĩa trang, trung tâm hỏa táng và bảo vệ môi trường

1. Kiểm tra và ngăn chặn kịp thời các hành vi gây ảnh hưởng đến nghĩa trang và trung tâm ha táng. Khi phát hiện ra những hiện tượng bất thường liên quan đến phần mộ, các ô lưu trữ hài cốt, trung tâm hỏa táng, đơn vị quản lý nghĩa trang có trách nhiệm báo ngay cho thân nhân của người chết và các cơ quan chức năng theo thẩm quyền xem xét giải quyết.

2. Hướng dẫn, kim tra việc tuân thủ các quy định về vệ sinh trong các hoạt động mai táng, cải táng, hỏa táng.

3. Thường xuyên thu gom, vận chuyển chất thải, xử lý nước thải trong nghĩa trang và trung tâm hỏa táng nhằm giảm thiu ô nhiễm môi trường.

4. Hướng dn thân nhân gia đình vệ sinh sạch sẽ ngay sau khi tổ chức mai táng, cải táng, hỏa táng. Thường xuyên vệ sinh trong khuôn viên nghĩa trang và trung tâm hỏa táng.

5. Thực hiện các hoạt động mai táng, cải táng, hỏa táng và vệ sinh môi trường trong nghĩa trang phải đảm bảo thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 11. Các hành vi vi phạm và quy định xử phạt

Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sau sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật:

1. Xây dựng mộ, bia mộ và các công trình trong nghĩa trang, trung tâm hỏa táng không đúng theo quy hoạch, thiết kế được duyệt.

2. Mua bán, chuyển nhượng đất trong nghĩa trang dưới mọi hình thức.

3. Phá hoại các công trình xây dựng trong nghĩa trang, trung tâm hỏa táng.

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây khó khăn cho người có nhu cầu sử dụng các dịch vụ nghĩa trang, trung tâm hỏa táng.

5. Thu phí, lệ phí, thực hiện kinh doanh các dịch vụ nghĩa trang, trung tâm hỏa táng trái quy định của pháp luật.

6. Không chấp hành các quyết định của cơ quan thẩm quyền về quản lý, sử dụng nghĩa trang và trung tâm hỏa táng.

7. Vi phạm các quy định, nội quy, quy chế của nghĩa trang và trung tâm hỏa táng.

8. Tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan ở trong nghĩa trang và trung tâm hỏa táng.

Điều 12. Trách nhiệm của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

1. Lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ nghĩa trang và trung tâm hỏa táng gồm các nội dung sau:

a) Danh sách, sơ đồ khu mộ, hàng mộ, vị trí các khu đang chôn cất và các phòng lưu trữ tro ct (bao gm vị trí đã sử dụng và vị trí còn trng).

b) Lập hồ sơ theo dõi chôn cất, hỏa táng, hồ sơ lưu trữ theo thời gian.

c) Lập hsơ lưu trữ các thông tin cơ bản của người được táng cũng như thân nhân đến làm thủ tục như: Họ tên, quê quán, ngày mất và địa chỉ thân nhân.

2. Công ty phải niêm yết công khai các bảng giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng.

3. Có bảng hướng dẫn chỉ dẫn chi tiết sơ đồ nghĩa trang và trung tâm hỏa táng.

4. Đề xuất với cấp thẩm quyền các vấn đề liên quan đến nghĩa trang và trung tâm hỏa táng.

5. Công bsố điện thoại nóng đnhân dân biết, kịp thời liên hệ, phản ánh nội dung vi phạm trong nghĩa trang và trung tâm hỏa táng như: môi giới, thu sai quy định, mua bán đt nghĩa trang trái phép và các hành vi trái quy định cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

6. Có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch và đúng mục đích. Nghiêm cấm việc giao đất không đúng mục đích, không đúng đối tượng.

7. Quản lý, sử dụng đất nghĩa trang theo quy định.

8. Quản lý việc xây mới, chỉnh trang phần mộ theo các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1, Điều 6 Quy chế này.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ (6 tháng, một năm) với UBND tỉnh và Sở Xây dựng vtình hình quản lý sử dụng nghĩa trang và trung tâm hỏa táng.

10. Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa là đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý nghĩa trang Long Hương; có trách nhiệm trực tiếp thực hiện xây mới, tu bổ phần mộ, bia mộ, trồng cây, hoa - kiểng trong nghĩa trang và trung tâm hỏa táng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 13. Trách nhiệm, quyền lợi của người sử dụng dịch vụ nghĩa trang và trung tâm hỏa táng

1. Tuân thủ các nội quy của nghĩa trang và trung tâm hỏa táng, các quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Quy chế này.

2. Cung cp đy đủ thông tin vlý lịch mộ, tro cốt đbộ phận quản lý nghĩa trang và trung tâm hỏa táng lập hồ sơ lưu tr, quản lý.

3. Yêu cầu đơn vị quản lý nghĩa trang và trung tâm hỏa táng cung cấp đầy đủ các thông tin về giá dịch vụ, phí dịch vụ nghĩa trang dịch vụ hỏa táng đúng theo quy định.

4. Được đến thăm viếng, chăm sóc mộ theo đúng quy định của đơn vị quản lý nghĩa trang và trung tâm ha táng.

5. Thực hiện các trách nhiệm theo thỏa thuận với đơn vị quản lý nghĩa trang và trung tâm hỏa táng.

6. Tham gia, đóng góp ý kiến với đơn vị quản lý và cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đliên quan đến nghĩa trang Long Hương và trung tâm hỏa táng thành phố Bà Rịa.

Điều 14. Sử dụng đất trong nghĩa trang

1. Việc sử dụng đất trong nghĩa trang phải đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Sử dụng đất mai táng phải đúng mục đích, đúng đối tượng.

2. Việc giao đất mai táng trong nghĩa trang thực hiện lần lượt theo khu, lô theo thứ tự đã định trước, tránh việc tự ý lựa chọn khu đất mai táng.

3. Không được giao đất mai táng cho các đi tượng để dành, trừ trường hợp sau:

Người từ 70 tuổi trở lên, người chưa đủ 70 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của cơ quan y tế có thm quyền), người có vợ hoặc chồng đã được an táng trong nghĩa trang Long Hương, khi đến làm thủ tục xin cấp đất chôn cất thì được đăng ký trước 01 (một) phần mộ cá nhân (nếu có yêu cầu).

4. Phần đất nơi huyệt mộ sau khi cải táng phải để tối thiểu là 12 tháng mới được tái sử dụng vào mục đích mai táng.

Điều 15. Kinh phí quản lý nghĩa trang và đầu tư xây dựng, cải tạo nghĩa trang và trung tâm hỏa táng

Kinh phí đầu tư xây dựng, bảo trì và quản lý nghĩa trang và trung tâm hỏa táng được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của các sở, ngành

1. Sở Xây dựng chủ trì, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giải quyết các vướng mc trong quá trình thực hiện Quy chế này. Theo dõi và cập nhật các quy định của Nhà nước về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng đtham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điu chỉnh, bsung kịp thời.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường đối với hoạt động của nghĩa trang theo quy định.

3. Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định vệ sinh và xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh trong các hoạt động táng tại nghĩa trang.

4. Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đc việc thực hiện các hình thức lễ tang văn minh, tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh môi trường; hạn chế ti đa đi đến chm dứt việc đt giy vàng mã trên đường đi táng và các hoạt động mê tín dị đoan trong việc l tang.

5. Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền đ các tchức, cá nhân biết và thực hiện tốt Quy chế này.

6. Các Sở: Kế hoạch và Đu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ bảo đảm cân đối vốn ngân sách nhà nước đđầu tư xây dựng, bảo trì nghĩa trang Long Hương thành phố Bà Rịa theo quy hoạch, dự án được duyệt.

Điều 17. Trách nhiệm của UBND thành phố Vũng Tàu, UBND thành phố Bà Rịa, UBND huyện Long Điền và các phường, xã có liên quan

Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện tốt việc xây dựng, sử dụng nghĩa trang Long Hương thành phố Bà Rịa theo Quy chế này.

Điều 18. Điều khoản thi hành

Ngoài các quy định tại bản Quy chế này, việc quản lý và sử dụng nghĩa trang và trung tâm hỏa táng phải tuân theo quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và các quy định hiện hành.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản