152882

Quyết định 2360/1997/QĐ-BYT về biểu mẫu báo cáo thống kê bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

152882
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2360/1997/QĐ-BYT về biểu mẫu báo cáo thống kê bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2360/1997/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Ngọc Trọng
Ngày ban hành: 14/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2360/1997/QĐ-BYT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Lê Ngọc Trọng
Ngày ban hành: 14/11/1997
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2360/1997/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ BỆNH VIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ vào điu 2 của Pháp lệnh kế toán và thống kê được Chủ tịch Hội đng Nhà nước công bố theo lệnh số 6 LTC/HĐNN ngày 20/5/1988.

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Y tế.

Được sự thỏa thuận của Tổng cục thống kê tại công văn số 64- PPCĐ/TCKT ngày 18/2/1992.

Để đáp ứng thông tin phục vụ quản lý Nhà nước của ngành Y tế.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị Bộ y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành các biểu mẫu báo cáo thống kê bệnh viện bao gồm các biểu mẫu sau:

Biểu 01-CCVC:

Tình hình cán bộ, công chức, viên chức

Biểu 02-KB:

Hoạt động khám bệnh

Biểu 03.1-ĐT:

Hoạt động điều tri

Biểu 03.2-ĐTCK:

Hoạt động điều trị dùng cho các bệnh viện chuyên khoa

Biểu 04-PT,TT

Hoạt động phẫu thuật, thủ thuật

Biểu 05-SKSS:

Hoạt động sức khỏe sinh sản

Biểu 06-CLS:

Hoạt động cận lâm sàng

Biểu 07: DBV:

Dược bệnh viện

Biểu 08- TTB:

Trang thiết bị y tế

Biểu 09- CĐT/NCKH :

Hoạt động chỉ đạo tuyến - Hoạt động nghiên cứu khoa học

Biểu 10.1- TC

Hoạt động tài chính

Biểu 10.2-TC:

Hoạt động tài chính (chi tiết thu chi viện phí - bảo hiểm y tế)

Biểu 10.3-TC:

Hoạt động tài chính (các khoản không thu được)

Biểu 11-BTTV:

Tình hình bệnh tật và tử vong tại bệnh viện

(Các biểu mẫu được đính kèm theo quyết định này)

Điều 2. Các biểu mẫu báo cáo thống kê quy định tại điều 1 trên đây được áp dụng thống nhất trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi chung là bệnh viện ) của Nhà nước, tư nhân và các bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định trong quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các Ông, Bà Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng vụ Kế hoạch và các vụ của cơ quan Bộ y tế, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục thống kê (để báo cáo)
- Văn phòng chính phủ (đăng công báo).
- Các đơn vị trực thuộc Bộ
- Các sở y tế tnh, TP trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các ngành.
- Các Vụ, văn phòng, thanh tra Bộ, cục QLDược Việt nam
- Pháp chế, Điều trị.
- Lưu trữ

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
PGS.PTS. Lê
Ngọc Trọng

 


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày  tháng  năm 1997

 

 

 

 

 

MẪU BÁO CÁO

THỐNG KÊ BỆNH VIỆN

(Ban hành theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế số 2360/1997/QĐ-BYT, ngày 14 tháng 11 năm 1997)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV: …………………… HẠNG ..

TỈNH,TP,: ………………………..

HUYỆN, NGÀNH: ………………

ĐỊA CHỈ: …………………………

ĐIỆN THOẠI: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BÁO CÁO

THỐNG KÊ BỆNH VIỆN

(K hạn báo cáo: 3-6-9 và 12 tháng)

BÁO CÁO: ... THÁNG, NĂM ....

 

 

NƠI NHẬN:       - BỘ Y T (VỤ ĐIU TRỊ)

                   138A GIẢNG VÕ-TEL: (04) 846 2415

                                                                                                             - SỞ Y T

               - CỤC THNG KÊ

 

 

Ngày .... tháng …năm ……..
GIÁM ĐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

TÌNH HÌNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Kỳ hạn báo cáo: 3 - 6 - 9 và 12 tháng)

STT

KHOA/PHÒNG

Tổng số

Trong đó Nữ

SAU ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC

TRUNG HỌC

SƠ HỌC

Cán bộ khác

HỢP ĐỒNG

Gs, PGs

Ts, PTs

Thạc sĩ

CK II

CK I

Bác sĩ

Ds ĐH

ĐH khác

Ytá ĐD

Y sĩ

KTV

Dược sĩ

Ytá ĐD

Nữ HS

TH khác

Ytá ĐD

Nữ HS

Dược tá

Trong QLg

Ngoài QLg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

TỔNG SỐ CB, CC, VC:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trong đó nữ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÁC PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phòng kế hoạch tng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phòng Y tá (điều dưỡng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Phòng Chỉ đạo tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Phòng Vật tư-thiết bị y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Phòng Hành chính quản trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Phòng Tổ chức cán bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Phòng Tài chính kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KHOA LÂM SÀNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khoa Khám bệnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Khoa Hi sức cấp cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Khoa Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Khoa Nội Tim mạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Khoa Nội Tiêu hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Khoa Nội-Cơ-Xương-Khớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Khoa Nội Thận-Tiết niệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Khoa Nội tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Khoa Dị ứng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Khoa Huyết học lâm sàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Khoa Lao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Khoa Truyền nhiễm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Khoa Da liễu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Khoa Thần kinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Khoa Tâm thần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Khoa Y học cổ truyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Khoa Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Khoa Ngoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Khoa Phẫu thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Khoa Chấn thương chỉnh hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Khoa Bỏng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Khoa Phụ sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Khoa Tai-Mũi-Họng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Khoa Răng-Hàm-Mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Khoa Mắt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Khoa Vật lí trị liệu-PHCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Khoa Y học hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Khoa Ung Bướu (điều trị tia xạ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KHOA CẬN LÂM SÀNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khoa Huyết học truyền máu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Khoa Hóa sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Khoa Vi sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Khoa Thăm dò chức năng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Khoa Ni soi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Khoa Giải phẫu bệnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Khoa Chống nhiễm khuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Khoa Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Khoa Dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Chức danh, ký tên)

TRƯỞNG PHÒNG KHTH
(Chức danh, ký tên)

Ngày … tháng … năm …
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH

(Kỳ hạn báo cáo: 3-6-9 và 12 tháng)

 

STT

KHÁM CHUYÊN KHOA

Số lần khám

Số người bệnh vào vin

Số người bệnh chuyển viện

Điều trị ngoại trú

Tổng s

Trong đó

BHYT

Viện phí

Không thu đưc

Cấp cứu

Số người bệnh

Số ngày

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Tổng số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hồi sức cấp cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Khoa Nội Tim mạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nội Tiêu hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nội Cơ-Xương-Khớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nội Thận-Tiết niệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nội tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Dị ứng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Huyết học lâm sàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Lao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Truyền nhiễm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Da liễu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Thần kinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tâm thần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Y học cổ truyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Ngoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Phẫu thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Chấn thương chỉnh hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Bỏng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Phụ-Sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Tai-Mũi-Họng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Răng-Hàm-Mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Mắt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Vật lý trị liệu-PHCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Y học hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Ung Bướu (điều trị tia xạ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Chức danh, ký tên)

TRƯỞNG PHÒNG KHTH
(Chức danh, ký tên)

Ngày … tháng … năm …
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRỊ

(Kỳ hạn báo cáo: 3-6-9 và 12 tháng)

STT

KHOA

Sgiường bệnh

Số người bệnh đầu k

Người bệnh vào điều tr ni trú

Số ngày điều trị ni trú

Người bệnh tử vong

Người bênh có thẻ BHYT

Người bệnh còn lại cuối k

Tổng số

Trẻ em <15 tuổi

Số cấp cứu

Tổng số

Trẻ em <15 tui

Trước 24 gi

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Tổng số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trong đó nữ:

x x x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Khoa Khám bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hồi sức cấp cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ni Tim mch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Ni Tiêu hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ni Cơ-Xương-Khớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ni Thn-Tiết niu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ni tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

D ứng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Huyết hc lâm sàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Truyền nhiễm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Da liễu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Thần kinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tâm thần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Y hc cổ truyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ngoi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Phẫu thuật-gây mê hồi sức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Chấn thương chỉnh hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Bỏng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Ph-sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Tai-Mũi-Hng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Răng-Hàm-Mt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Mắt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Vt lý tr liu-PHCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Y hc ht nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ung-bướu (Điều tr tia x)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Chức danh, ký tên)

TRƯỞNG PHÒNG KHTH
(Chức danh, ký tên)

Ngày … tháng … năm …
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRỊ

(K hạn báo cáo : 3-6-9 và 12 tháng)

Dùng cho các bệnh viện chuyên khoa

STT

KHOA

Số giường bnh

Số người bệnh đầu k

Người bệnh vào điểu tri nôi trú

Số ngày điều trị ni trú

Người bệnh tử vong

Người bnh có thẻ BHYT

Người bệnh còn lại cuối k

Tổng số

Trẻ em <15 tuổi

S cấp cứu

Tổng số

Trẻ em <15 tuổi

Trước 24 giờ

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Tổng số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó nữ:

x x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Chức danh, ký tên)

TRƯỞNG PHÒNG KHTH
(Chức danh, ký tên)

Ngày … tháng … năm …
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

HOẠT ĐỘNG PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT

(Khạn báo cáo: 3-6-9 và 12 tháng)

STT

LOẠI HÌNH

Tổng số

Trong đó

S TAI BIN

SỐ TỬ VONG

Theo Kế hoạch

Cấp cứu

Tổng s

Trong đó

Tổng s

Trong đó

Gây mê hồi sức

Nhim khuẩn

Tai biến khác

Trên bàn phẫu thuật

Trong 24 giờ

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

PHẪU THUẬT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi Đc bit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi 1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi 1B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi 1C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi 2C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TH THUẬT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi Đc bit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi 1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi 1B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi 1C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi 2C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Loi 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Chức danh, ký tên)

TRƯỞNG PHÒNG KHTH
(Chức danh, ký tên)

Ngày … tháng … năm …
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

HOẠT ĐỘNG SỨC KHỎE SINH SẢN

(Kỳ hạn báo cáo: 3-6-9 và 12 tháng)