241474

Quyết định 2070/QĐ-UBND năm 2011 Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm của UBND tỉnh Hưng Yên

241474
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2070/QĐ-UBND năm 2011 Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm của UBND tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 2070/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Thông
Ngày ban hành: 12/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2070/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên
Người ký: Nguyễn Văn Thông
Ngày ban hành: 12/12/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2070/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THƯỞNG CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua- Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua- Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị đnh số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 10/TTr-HĐTĐKT ngày 17/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 884/QĐ-UB ngày 11/5/2009 của UBND tỉnh.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Trưởng các khối thi đua căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Thành viên Hội đồng TĐKT;
-
Các sở: Nội vụ, Tài chính
-
Kho bạc Nhà nước;
-
CV: VP(M);
-
Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

 

QUY CHẾ

THƯỞNG CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Ủy b
an nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Đgóp phần đy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phát trin mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu; nhằm động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch của tỉnh hàng năm, góp phần tích cực vào tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,

UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế thưởng cờ thi đua xuất sắc đối với tập thể dẫn đầu phong trào thi đua hàng năm như sau:

I. Đối tượng:

1. Các tập thể trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị của tỉnh và UBND các huyện, thành phố như: phòng, ban, chi cục, trung tâm và tương đương;

2. Các sở, ban, ngành, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

II. Tiêu chuẩn:

1. Các tập thể thuộc đối tượng 1 nói trên hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác được các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị của tỉnh bình chọn, suy tôn.

2. Các tập thể thuộc đối tượng 2 nói trên do các khối thi đua của tỉnh bình chọn, suy tôn.

3. Các tập thể thuộc đối tượng 1 và 2 nói trên khi được các khối thi đua của tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị bình xét, đề nghị tặng cờ hàng năm phải đạt được các tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn 1: Là tập thể tiêu biu xuất sắc nhất của sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh, huyện, thành phố, khối thi đua của tỉnh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm (kể cả các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành dọc cấp trên giao).

Các cơ quan, đơn vị đề nghị tặng cờ hàng năm phải đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; các chỉ tiêu công tác được các cấp, các ngành có thẩm quyền đánh giá từ khá trở n (không bị ngành dọc hoặc UBND tỉnh có văn bản phê bình nhắc nhở); xếp loại tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; các tổ chức đoàn thể quần chúng đạt tiên tiến, xuất sắc (do ngành dọc hoặc đơn vị chủ quản đánh giá, xếp loại);

- Tiêu chuẩn 2: Có nhân tố mới, mô hình mới đcác tập thể khác học tập;

- Tiêu chuẩn 3: Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác, không có cá nhân bị kỷ luật (từ hình thức cảnh cáo trở lên).

Lưu ý: Các tập thể trong các Khối thi đua của tỉnh được xét tặng “Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnhđược xét chọn 01 tập thxuất sắc dẫn đầu đề nghị tặng “Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

III. Số lượng:

Tng số 87 cờ được phân bổ cho các lĩnh vực, cơ quan, đơn vị (Có phụ lục kèm theo)

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Quy trình:

Trong quí I hàng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố; khối thi đua của tỉnh phải tổ chức đăng ký giao ước thi đua. Cuối năm tiến hành tng kết, bình xét, lựa chọn đơn vị dẫn đầu (trong số các đơn vị đã đăng ký thi đua đầu năm) đạt tiêu chuẩn tại Mục II nêu trên đUBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Việc công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc để được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh nhất thiết phải thông qua bình xét, đánh giá bỏ phiếu do các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố, khối thi đua của tỉnh tổ chức.

Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh (trên cơ sở đề nghị của các khối thi đua của tỉnh) tổ chức xét duyệt, suy tôn đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc theo quy định.

2. Thời gian:

Thời gian tiến hành bình xét, suy tôn tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của đơn vị vào dịp tổng kết năm kế hoạch (từ 01/12 năm trước đến 28/02 năm sau). Tuy nhiên do đặc điểm nhiệm vụ riêng của từng đơn vị có thể tiến hành bình chọn trước hoặc sau thời gian quy định nhưng không được quá 30 ngày (riêng ngành Giáo dục và Đào tạo tiến hành bình chọn sau khi kết thúc năm học).

3. Thủ tục và hồ sơ đề nghị:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Trưởng các khối thi đua của tỉnh lập hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh đối với tập thể được suy tôn là dẫn đầu gửi về Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh.

Hồ sơ đề nghị gồm:

- Báo cáo thành tích;

- Biên bản bình bầu do các đơn vị thuộc khối thi đua (đã ký giao ước thi đua) tiến hành bình chọn;

- Biên bản xét duyệt của Hội đồng Thi đua Khen thưởng đơn vị;

- Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thành phố;

- Văn bản hiệp y (nếu có).

4. Hình thức khen và mức thưởng:

Tặng Cờ kèm theo tiền thưởng (mức thưởng theo quy định của Chính phủ).

5. Tổ chức trao cờ và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh:

Tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND tỉnh trao tặng; Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh hoặc cá nhân có thẩm quyền khác khi cần thiết.

Lễ trao tặng Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức nhằm tạo ra động lực và khí thế thi đua mới để từng đơn vị tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thời gian tiếp theo./.

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

TT

Đơn vị

Slượng cờ

Ghi chú

1

Văn phòng y ban nhân dân tỉnh

01

 

2

Sở Nội vụ

01

 

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

01

 

4

Sở Tài chính

01

 

5

Sở Xây dựng

01

 

6

Sở Công Thương

01

 

7

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01

 

8

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

01

 

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

01

 

10

Sở Thông tin và Truyền thông

01

 

11

Sở Khoa học và Công nghệ

01

 

12

Thanh tra tỉnh

01

 

13

Sở Tư pháp

01

 

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02

- 01 cờ Nông nghiệp

- 01 cờ Thủy lợi

15

Sở Giao thông Vận tải

02

- 01 cờ Giao thông

- 01 cờ Vận tải

16

Sở Y tế

02

- Khối Y tế tỉnh

- Khối Y tế huyện

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

03

- Khối Trung học phổ thông

- Khối Giáo dục chuyên nghiệp

- Khối các phòng giáo dục

18

Lực lượng Công an tỉnh

03

- Lực lượng chính quy

- Công an xã, phường, thị trấn

- An ninh trật tự (Doanh nghiệp, trường học...)

19

Lực lượng Quân sự tỉnh

03

- Lực lượng chính quy

- Quân sự địa phương

- Dân quân tự vệ

20

Đài Phát thanh và Truyền hình

01

 

21

Ngân hàng Nhà nước

01

 

22

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

01

 

23

Liên đoàn Lao động tỉnh

01

 

24

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

01

 

25

Hội Nông dân tỉnh

01

 

26

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

01

 

27

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

01

 

28

Hội Cựu chiến binh tỉnh

01

 

29

Mỗi huyện, thành phố

02

- Cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện.

- Các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non

30

Khối thi đua huyện, thành phố

02

10 đơn v

31

Khối thi đua các Ban Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy

02

10 đơn vị

32

Khối thi đua Nội chính

02

11 đơn vị

33

Khối thi đua Văn hóa Xã hội

02

8 đơn vị

34

Khối thi đua Kinh tế tổng hợp

02

7 đơn vị

35

Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành

02

8 đơn vị

36

Khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh

02

10 đơn vị

37

Khối thi đua các trường Đại học và Cao đẳng

02

10 đơn vị

38

Khối thi đua xã, phường, thị trấn

10

Mỗi huyện bình chọn 01 đơn vị

39

Khối thi đua doanh nghiệp

04

- 14 doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn: 02 cờ

- Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài: 01 cờ

- Doanh nghiệp khác: 01 cờ

Tng số

87

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản