326637

Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế điều hành, quản lý, lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

326637
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế điều hành, quản lý, lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 1377/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Giàng A Tính
Ngày ban hành: 12/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1377/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
Người ký: Giàng A Tính
Ngày ban hành: 12/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ, LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TẠM NHẬP HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT QUA LỐI MỞ PÔ TÔ, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-BCT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô thuộc khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 824/TTr-SCT ngày 03/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế điều hành, quản lý, lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng, Cục Thuế tỉnh, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điu 3;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Công Thương (B/c);
- Bộ Tài chính (B/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/c);
- Bộ Y Tế (B/c);
- Bộ Quốc phòng (B/c);
- Tổng cục Hi quan (B/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh (B/c);
- Chủ tịch, các P. Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Lưu: VT, NC, TH, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng A Tính

 

QUY CHẾ

ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ, LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TẠM NHẬP HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT QUA LỐI MỞ PÔ TÔ, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Lai Châu)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác điều hành, quản lý, lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt là lối mở Pô Tô).

2. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô.

Điều 2. Hàng hóa và thủ tục thực hiện thí điểm tạm nhập qua lối mở Pô Tô

1. Hàng hóa thí điểm tạm nhập theo phương thức tạm nhập, tái xuất qua lối mở Pô Tô gồm: Hp kim các loại, quặng kim loại, hợp chất kim loại có hàm lượng cao.

2. Thủ tục thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức tạm nhập, tái xuất qua lối mở Pô Tô: Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QĐ-BCT ngày 28/6/2016 của Bộ Công Thương.

Điều 3. Doanh nghiệp thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa

1. Là các doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu công bố lựa chọn thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô theo các nguyên tắc lựa chọn quy định tại Quy chế này.

2. Doanh nghiệp được phép thí điểm tạm nhập hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện thủ tục tạm nhập hàng hóa tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp

1. Nguyên tắc chung

Doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xem xét lựa chọn thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa qua lối mở Pô Tô khi có văn bản đề nghị và các tài liệu chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Không có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh tạm nhập, tái xuất tính đến thời điểm công bố.

c) Không có hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; không có hành vi vi phạm các quy định về thuế, phí tại địa bàn tỉnh Lai Châu tính đến thời điểm công bố.

d) Có hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài; có kinh nghiệm và năng lực tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và tạm nhập tái xuất tại Việt Nam.

2. Quy định cụ thể

Căn cứ khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu vực lối mở, tình hình xuất khẩu hàng hóa sản xuất trong nước và trên cơ sở đề xuất của cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quyết định slượng doanh nghiệp và công bố doanh nghiệp cụ thể thực hiện tạm nhập từng mặt hàng và thời hạn thực hiện tạm nhập hàng hóa qua lối mở Pô Tô, đảm bảo các yêu cầu về: an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa sản xuất trong nước cũng như quan hệ ngoại giao với nước bạn.

Điều 5. Xóa tên doanh nghiệp thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa qua lối mở Pô Tô

Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu bị xóa tên trong danh sách do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu công bố khi vi phạm một trong số các trường hợp sau:

1. Gian lận về nội dung kê khai hồ sơ đăng ký thực hiện tạm nhập hàng hóa theo hình thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô.

2. Không vận chuyển hàng hóa tạm nhập đúng tuyến đường, địa điểm, thời gian như đăng ký trong hồ sơ hải quan.

3. Không chấp hành sự điều tiết phương tiện vận chuyển hàng hóa tạm nhập của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

4. Không chấp hành nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động tạm nhập hàng hóa qua lối mở Pô Tô.

5. Vi phạm trong lĩnh vực kiểm dịch, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình hoạt động kinh doanh tạm nhập hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

6. Có hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại và thẩm lậu hàng hóa tạm nhập vào thị trường nội địa.

7. Không thực hiện hoặc thực hiện báo cáo chậm so với thời gian quy định tại Điểm 2.10, Khoản 2, Điều 6, Quy chế này từ 02 lần trở lên mà không có lý do chính đáng; báo cáo không đúng, không đầy đủ số lượng hàng hóa đã tạm nhập qua lối mở của tnh.

8. Vi phạm các Nội quy cửa khẩu do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 6. Điều hành, quản lý hoạt động thí điểm tạm nhập hàng hóa qua lối mở Pô Tô

1. Nguyên tắc phối hợp trong điều hành, quản lý hoạt động thí điểm tạm nhập hàng hóa qua lối mở Pô Tô

a) Đảm bảo công tác điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập hàng hóa qua lối mở Pô Tô được thực hiện thống nhất, đồng bộ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định của pháp luật; đồng thời giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, chống các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại.

b) Khi có vụ việc xảy ra tại khu vực cửa khẩu, lối mở, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng chuyên ngành tại khu vực cửa khẩu, lối mở thống nhất quy trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật; trường hợp vụ việc phức tạp, vượt quá thẩm quyền giải quyết thì cùng bàn bạc thống nhất và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý.

c) Các lực lượng quản lý nhà nước chuyên ngành (Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch) tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng bố trí đủ lực lượng, thực hiện nhiệm vụ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi có điều kiện thực hiện thông quan hàng hóa.

2. Phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan

a) Sở Công Thương

Là cơ quan đầu mi giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý hoạt động thí điểm tạm nhập hàng hóa theo Quy chế này.

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa qua lối mở Pô Tô của doanh nghiệp theo nguyên tắc lựa chọn tại Quy chế này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công bố doanh nghiệp được lựa chọn.

Tổng hợp những vi phạm của doanh nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định xóa tên doanh nghiệp khỏi danh sách đã công bố

Tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung những quy định không phù hợp của Quy chế này; xử lý các trường hợp vi phạm của tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền.

Tham mưu Ban Chỉ đạo 389/ĐP chỉ đạo các ngành thành viên phối hợp với các lực lượng quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực biên giới kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu thông hàng hóa trên thị trường, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với các lực lượng chuyên ngành xlý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa qua lối mở Pô Tô.

b) Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương thông báo công khai Quy chế này trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

c) Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, chính quyền các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; kiểm soát tải trọng xe đối với các phương tiện vận tải hàng hóa tạm nhập trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chức năng quản lý đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các điều kiện kinh doanh vận tải, phương tiện và người lái theo quy định.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý để tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa.

d) Công an tỉnh

Phối hợp Sở Công thương tham gia thẩm định năng lực các doanh nghiệp, những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công bố doanh nghiệp được lựa chọn.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng trái phép, hàng cấm qua biên giới, tội phạm về môi trường và có trách nhiệm phi hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện tạm nhập tái xuất hàng theo quy định của pháp luật.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ các đối tượng, phương tiện tham gia giao thông vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, chở quá tải trọng cho phép, dng, đỗ không đúng nơi quy định tại các tuyến đường ngoài khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, đặc biệt là công tác chống thẩm lậu hàng vào thị trường nội địa.

e) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tạm nhập hàng hóa trong phạm vi địa bàn quản lý của Bộ đội Biên phòng; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại khu vực cửa khẩu biên giới.

Phối hợp với các lực lượng chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu điều tiết các phương tiện vận tải hàng hóa trong địa bàn quản lý của Bộ đội Biên phòng đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt, không gây ùn tắc tại khu vực cửa khẩu biên giới.

Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu vực biên giới tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng khác đảm bảo mọi mặt về an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực cửa khẩu biên giới và khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

f) Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện điều tiết phương tiện, hàng hóa tạm nhập, tái xuất ra, vào khu Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đảm bảo thuận tiện, trật tự, an toàn.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ và các đơn vị liên quan giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của cửa khẩu Ma Lù Thàng và li mở Pô Tô như: đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, cấp điện, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan, môi trường sinh thái và các vấn đ phát sinh khác.

Tổ chức cung cấp và khai thác các dịch vụ trong Khu kinh tế cửa khẩu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Thông báo kịp thời về Sở Công Thương những doanh nghiệp không chấp hành việc thực hiện quy trình điều tiết phương tiện vận chuyển hàng hóa khi tham gia hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa tại lối mở Pô Tô.

g) Chi Cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng

Tổ chức kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa theo quy trình nghiệp vụ hải quan, đảm bảo nhanh gọn, kịp thời chính xác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức phối hợp trong chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong lĩnh vực hải quan. Kịp thời thông báo cho Sở Công Thương trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định về kinh doanh xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Định kỳ tng hợp số liệu về hoạt động tạm nhập hàng hóa qua lối mở Pô Tô gửi Sở Công Thương trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

h) Các lực lượng kiểm dịch

Tổ chức lực lượng, phương tiện kỹ thuật thực hiện hoạt động kiểm dịch đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định. Xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp có hành vi vi phạm quy định về kiểm dịch.

k) Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ

Phối hợp với các lực lượng quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực cửa khẩu, biên giới kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu thông hàng hóa trên thị trường, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình lưu thông hàng hóa trên địa bàn. Khi xảy ra hiện tượng ách tắc phương tiện, hàng hóa, kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương yêu cầu doanh nghiệp đưa hàng về các kho, bãi đã đăng ký trên địa bàn; không để các phương tiện vận tải hàng hóa dừng, đỗ dọc các tuyến đường gây cản trở giao thông; không để hàng hóa thẩm lậu vào thị trường nội địa và gây ô nhiễm môi trường.

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát lại cơ sở hạ tng giao thông, hệ thống kho, bãi, địa điểm tập kết hàng hóa, nguồn điện và các điều kiện khác để đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tạm nhập và lưu giữ, bảo quản hàng hóa.

l) Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa

Thực hiện nghiêm Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành về tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Báo cáo tình hình, kết quả tạm nhập hàng hóa qua lối mở Pô Tô về Sở Công Thương trước ngày 20 hàng tháng (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ và các tchức, cá nhân phn ánh bằng văn bản gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với thực tế.

3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa qua lối mở Pô Tô và đề xuất, kiến nghị phương hướng điều hành thời gian tiếp theo để gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/12/2016.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản