381664

Quyết định 1051/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch tổ chức Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

381664
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1051/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch tổ chức Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1051/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành: 10/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1051/QĐ-BTP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành: 10/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1051/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN SÂU VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật dân sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Học viện Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, HVTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN SÂU VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Lớp học được tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng các kiến thức chuyên sâu về pháp luật dân sự cho công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ.

Nội dung chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo người tham gia bồi dưỡng lĩnh hội được các chính sách, kiến thức mới, chuyên sâu về pháp luật dân sự để giải quyết tốt các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp và những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung bồi dưỡng

- Quyền tài sản;

- Giao dịch dân sự và vấn đề đại diện trong quan hệ dân sự;

- Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự;

- Một số vấn đề về hôn nhân gia đình và thừa kế liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp.

- Những nguyên tắc pháp lý cơ bản trong giải quyết các quan hệ dân sự.

2. Đối tượng tham gia tập huấn

Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ.

Công chức, viên chức của một số bộ, ngành và địa phương.

3. Số lượng bồi dưỡng

50 người/1 lớp.

4. Chiêu sinh

Bộ Tư pháp sẽ gửi công văn chiêu sinh tới các đơn vị thuộc Bộ đề nghị cử người tham gia lớp học.

Học viện Tư pháp gửi công văn chiêu sinh tới các bộ, ngành và địa phương.

5. Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng

Để nâng cao chất lượng tổ chức lớp học, Học viện Tư pháp sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho những học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng là:

(i) Tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng.

(ii) Thực hiện đúng nội quy và quy chế lớp học.

6. Thời lượng, thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời lượng bồi dưỡng: 3 ngày;

- Địa điểm tổ chức lớp học: tại thành phố Hà Nội;

- Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2018.

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và các đơn vị khác có liên quan thực hiện, triển khai tổ chức và quản lý Lớp học, cụ thể:

1. Học viện Tư pháp

- Tổ chức khảo sát các đơn vị thuộc Bộ về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung những vấn đề cần được bồi dưỡng;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế về công tác xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu lớp học, điều phối giảng viên tham gia giảng dạy, tổ chức, quản lý lớp học và cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa học cho học viên hoàn thành khóa học;

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác chiêu sinh.

2. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chịu trách nhiệm phối hợp với Học viện Tư pháp trong công tác xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng, giới thiệu và cử giảng viên tham gia giảng dạy, tổ chức và quản lý lớp học.

3. Vụ Tổ chức cán bộ

Chịu trách nhiệm chủ trì trong công tác chiêu sinh, cử công chức, viên chức tham gia lớp học và phối hợp với Học viện Tư pháp, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trong công tác xây dựng nội dung chương trình, tài liệu, tổ chức quản lý lớp học và cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa học cho học viên hoàn thành khóa học.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính

Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm xem xét, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức lớp học; theo dõi, hướng dẫn Học viện Tư pháp trong công tác thu, chi tài chính theo đúng chế độ và đúng quy định hiện hành.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức lớp học được cấp theo Quyết định số 2707/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018. Thu kinh phí đối với những người tham dự lớp học không thuộc Bộ Tư pháp quản lý.

- Kinh phí đi lại, lưu trú và chi phí khác cho các học viên do cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức tham gia lớp học thanh toán;

- Việc thanh, quyết toán thực hiện theo chế độ hiện hành.

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Tổ chức Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật dân sự

STT

Nội dung công việc

Chịu trách nhiệm triển khai

Tham gia phối hợp

Dự kiến thời gian thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

 

-   Khảo sát các đơn vị thuộc Bộ về nội dung chương trình và nhu cầu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

20/01/2018

26/3/2018

Đã triển khai

 

-   Tổng hợp ý kiến của các các đơn vị thuộc Bộ về nội dung chương trình và nhu cầu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

26/3/2018

30/3/2018

Đã triển khai

 

-   Xây dựng dự thảo chương trình lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

 

Trước 10/4/2018

Đã triển khai

 

- Họp góp ý kiến về dự thảo chương trình và bàn về kế hoạch tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

 

Trước 20/4/2018

 

 

- Hoàn thiện nội dung chương trình lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

 

Trước 30/4/2018

 

 

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

 

Trước 30/4/2018

 

 

- Trình Lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Cục Kế hoạch - Tài chính

 

Trước 10/5/2018

 

 

- Ký hợp đồng với tác giả tham gia viết tài liệu cho lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

 

Trước 20/5/2018

 

 

- Biên tập và chỉnh sửa kỹ thuật tài liệu lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

 

Trước 20/6/2018

 

 

- Chiêu sinh học viên tham gia lớp học

Vụ Tổ chức cán bộ

Học viện Tư pháp, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

 

Trước 01/6/2018

 

 

- Đọc thẩm định, nhận xét tài liệu lớp học

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

Học viện Tư pháp

 

Trước 20/6/2018

 

 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

 

Trước 25/6/2018

 

 

- Chỉnh sửa tài liệu theo ý kiến nhận xét, thẩm định và nhân bản tài liệu

Học viện Tư pháp

Tác giả viết bài

 

Trước 30/6/2018

 

 

- Họp ban tổ chức, giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

 

Trước 30/6/2018

 

 

- Tổ chức, quản lý lớp học và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho học viên tham gia lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

 

Trước 20/7/2018

 

 

- Họp rút kinh nghiệm về tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

 

Trước 20/8/2018

 

 

- Báo cáo lãnh đạo Bộ về tổng kết lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

 

Tháng 8/2018

 

 

- Quyết toán kinh phí tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

 

 

Tháng 10/2018

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản