8937

Quyết định 07/2006/QĐ-BYT về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

8937
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 07/2006/QĐ-BYT về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 07/2006/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 26/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/02/2006 Số công báo: 41-42
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 07/2006/QĐ-BYT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 26/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/02/2006
Số công báo: 41-42
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2006/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN NGÀNH Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ nghị định 116 /2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12/02/1999 của Bộ trưởng - Trưởng ban ban tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành quy chế thi nâng ngạch công chức;
theo đề nghị của vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ - Bộ Y tế
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn ngành Y tế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định số 3011/2000/QĐ-BYT ngày 28/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định về nội dung và hình thức thi nâng ngạch Bác sỹ lên Bác sỹ chính, Dược sỹ lên Dược sỹ chính.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến


 

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

 

QUY ĐỊNH

VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN NGÀNH Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2006/QĐ-BYTngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc thi nâng ngạch viên chức ngành Y tế:

1.Căn cứ vào nhu cầu, vị trí công việc.

2.Đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công khai, dân chủ và chất lượng nhằm đánh giá đúng năng lực, trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn ngạch dự thi.

Điều 2. Đối tượng dự thi:

Viên chức chuyên môn Y tế hiện đang hưởng lương ngạch bác sỹ, dược sỹ, y tế công cộng, điều dưỡng sau đây gọi chung là ngạch bác sỹ và tương đương; bác sỹ chính, dược sỹ chính, y tế công cộng chính, điều dưỡng chính sau đây gọi chung là ngạch bác sỹ chính và tương đương hiện đang làm việc tại các cơ sở y tế của trung ương, địa phương và y tế ngành.

Điều 3. Việc tổ chức thi và cử người dự thi thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về thi nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ) có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch Bác sỹ lên Bác sỹ chính.

Bộ Y tế tổ chức thi nâng ngạch Bác sỹ và tương đương lên ngạch Bác sỹ chính và tương đương cho viên chức của các đơn vị trực thuộc Bộ và viên chức y tế của các đơn vị y tế thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh). Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch Bác sỹ chính và tương đương lên ngạch Bác sỹ cao cấp và tương đương.

Chương 2:

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ THI

Điều 5. Người được cử dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

1.Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi theo quy định.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

3. Được Hội đồng sơ tuyển cử dự thi theo quy định tại Điều 29 của Nghị định số 116/2003 /NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ.

Điều 6. Hồ sơ dự thi nâng ngạch bao gồm:

1.Đơn xin dự thi (theo mẫu 1).

2. Bản đánh giá nhận xét của đơn vị trực tiếp sử dụng, quản lý viên chức về phẩm chất đạo đức, năng lực và hiệu quả làm việc, ý thức chấp hành kỷ luật lao động (theo mẫu 2).

3. Bản khai lý lịch khoa học do cơ quan sử dụng và trực tiếp quản lý viên chức xác nhận (theo mẫu 3).

4. Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ.

5. Giấy chứng nhận đề tài nghiên cứu khoa học hoặc bản nghiệm thu đề tài do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hồ sơ của thí sinh được đựng trong túi hồ sơ cỡ 23 cm x 35 cm và gửi về Hội đồng sơ tuyển của cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

Điều 7. Hồ sơ của viên chức dự thi nâng ngạch bác sỹ chính và tương đương do cơ quan quản lý viên chức của cấp có thẩm quyền cử viên chức dự thi lưu giữ và quản lý.

Chương 3:

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI

Điều 8. Hình thức thi đối với kỳ thi nâng ngạch bác sỹ và tương đương lên bác sỹ chính và tương đương gồm 4 phần bắt buộc:

1.Thi viết.

2.Thi vấn đáp hoặc thi trắc nghiệm do Hội đồng thi quyết định.

3.Thi ngoại ngữ trình độ B: 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

4.Thi tin học trình độ B; thi trắc nghiệm hoặc thi trên máy.

Điều 9. Hình thức thi đối với kỳ thi nâng ngạch bác sỹ chính và tương đương lên bác sỹ cao cấp và tương đương, gồm :

1.Thi viết.

2.Bảo vệ một đề cương nghiên cứu khoa học hoặc đề án, dự án cấp Bộ, Ngành trở lên.

3.Thi ngoại ngữ trình độ C: 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

4.Thi tin học trình độ C.

Điều 10. Nội dung thi nâng ngạch bác sỹ và tương đương lên ngạch bác sỹ chính và tương đương:

1. Nội dung thi viết: Mục đích đánh giá khả năng tư duy, tổng hợp, hiểu biết chung và hiểu biết về ngành của thí sinh, bao gồm:

a) Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với ngành Y tế; Định hướng chiến lược phát triển ngành y tế.

b) Những quy định và yêu cầu về xây dựng, quản lý, nâng cao chất lượng cán bộ, viên chức y tế.

c) Những quy định về đạo đức người cán bộ y tế.

2. Thi vấn đáp (hoặc thi trắc nghiệm):

a) Những hiểu biết về chức trách chuyên môn nghiệp vụ của ngạch dự thi.

b)Những khả năng xử lý tình huống nghiệp vụ.

c)Kỹ năng chuyên môn của chuyên ngành.

Tuỳ theo yêu cầu cụ thể của từng ngạch viên chức Y tế, Hội đồng thi có thể bổ sung thêm nội dung thi phù hợp với điều kiện của từng lĩnh vực chuyên ngành.

3. Thi ngoại ngữ trình độ B : 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

4. Thi tin học trình độ B.

Điều 11. Nội dung thi nâng ngạch Bác sỹ chính và tương đương lên Bác sỹ cao cấp và tương đương:

1. Thi viết:

a) Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước đối với ngành Y tế và việc vận dụng trong toàn ngành cũng như đối với từng lĩnh vực chuyên ngành.

b) Chiến lược phát triển ngành, phát triển các lĩnh vực chuyên ngành trong các giai đoạn tiếp theo.

c) Chiến lược xây dựng và phát triển, hoàn thiện đội ngũ viên chức Y tế đáp ứng được yêu cầu của đất nước trong giai đoạn tới.

2. Bảo vệ 01 đề cương nghiên cứu khoa học hoặc đề án, dự án cấp Bộ, Ngành trở lên: Đánh giá kiến thức chuyên môn sâu về chuyên ngành và của lĩnh vực.

3. Thi ngoại ngữ trình độ C : 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

4. Thi tin học trình độ C.

Điều 12. Thời gian thi:

1. Thi viết: 180 phút.

2. Thi vấn đáp: tối thiểu 15 phút không kể thời gian chuẩn bị; Thi trắc nghiệm: 30 phút.

3. Bảo vệ đề cương khoa học hoặc đề án, dự án: 30 phút hoặc Hội đồng thi quyết định thời gian tuỳ theo yêu cầu cụ thể của từng ngạch viên chức y tế.

4. Thi ngoại ngữ, tin học: thời gian thi cho từng trình độ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Đối với kỳ thi nâng ngạch Bác sỹ và tương đương lên Bác sỹ chính và tương đương:

1. Căn cứ nhu cầu của các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc, hàng năm các Bộ xây dựng đề án thi để thống nhất với Bộ Nội vụ về chỉ tiêu, kế hoạch thi. Đề án thi nâng ngạch gồm:

a) Cơ cấu ngạch viên chức hiện có thuộc ngành chuyênmôn ở từng đơn vị sự nghiệp.

b) Xây dựng chỉ tiêu thi cho từng ngạch.

c) Tài liệu phục vụ cho việc tổ chức thi nâng ngạch.

d) Thành phần Hội đồng thi nâng ngạch.

đ) Ban chấm thi (danh sách, ngạch và chức danh khoa học).

e) Kế hoạch tổ chức ôn thi.

g) Kế hoạch tổ chức thi.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh căn cứ vào nhu cầu của các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý, đăng ký chỉ tiêu dự thi về Bộ Y tế, để Bộ xây dựng kế hoạch tổ chức thi.

3. Các Bộ căn cứ nội dung, hình thức thi nâng ngạch Bác sỹ và tương đương lên ngạch Bác sỹ chính và tương đương do Bộ Y tế ban hành, tổ chức thi theo đúng quy định của pháp luật. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Hội đồng thi nâng ngạch báo cáo kết quả kỳ thi đến người đứng đầu Bộ xem xét, ra quyết định công nhận kết quả kỳ thi và gửi danh sách đề nghị Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận ngạch cho những người trúng tuyển.

4. Bộ Y tế: Tổ chức kỳ thi nâng ngạch Bác sỹ và tương đương lên ngạch Bác sỹ chính và tương đương cho những viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, các tỉnh và các Bộ không có điều kiện tổ chức thi. Phối hợp với các Bộ tổ chức kỳ thi nâng ngạch Bác sỹ và tương đương lên ngạch Bác sỹ chính và tương đương; Cấp giấy chứng nhận ngạch Bác sỹ chính và tương đương.

5. Các Bộ không có điều kiện tổ chức thi, các tỉnh và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế căn cứ hướng dẫn tổ chức kỳ thi nâng ngạch bác sỹ chính và tương đương, tiến hành tổ chức sơ tuyển theo đúng quy định. Hội đồng sơ tuyển gửi kết quả sơ tuyển bằng văn bản lên cấp có thẩm để xem xét và ra quyết định cử viên chức dự thi. Quyết định cử viên chức dự thi gửi về Bộ Y tế kèm theo danh sách trích ngang theo mẫu quy định.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định cử viên chức dự thi nâng ngạch phải chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức được cử dự thi.

Điều 14. Đối với ngạch bác sỹ chính và tương đương lên ngạch Bác sỹ cao cấp và tương đương: Căn cứ nhu cầu của các Bộ, tỉnh, Bộ Y tế xây dựng đề án thi gửi Bộ Nội vụ để thống nhất kế hoạch và chỉ tiêu dự thi. Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi nâng ngạch Bác sỹ chính và tương đương lên ngạch Bác sỹ cao cấp và tương đương.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì đề nghị các Bộ, các tỉnh,các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản