144939

Nghị quyết 76/2012/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

144939
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 76/2012/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Số hiệu: 76/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 10/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 76/2012/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 10/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2012/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông Đường bộ ngày 13 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng C hính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ GTVT Phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển g iao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Thực hiện Công văn số 2574/BGTVT-KHĐT ngày 06/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý thỏa thuận quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2030;

Sau khi xem xét Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 17 tháng 05 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thông quan Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu như sau:

1- Quan điểm phát triển:

a) Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải quốc gia; với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng. Xây dựng hệ thống giao thông liên hoàn, kết nối hợp lý với hệ thống giao thông quốc gia và các tỉnh thuộc ĐBSCL.

b) Về vận tải: tổ chức phân công luồng, tuyến hợp lý, nâng cao chất lượng vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân. Đảm bảo lưu thông thông suốt, giảm thiểu tai nạn giao thông và kết nối giữa các tuyến liên tỉnh, tuyến nội tỉnh; Phục vụ tốt nhu cầu dân sinh, đảm bảo môi sinh và môi trường bền vững.

2- Mục tiêu phát triển:

a) Mục tiêu tổng quát :

Từng bước tạo ra một hệ thống giao thông vân tải đồng bộ và liên hoàn, có khả năng phát triển bền vững. Đảm bảo lưu thông nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng gia tăng và đa dạng hóa phục vụ chiến lược phát triển về kinh tế -xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh và quốc phòng.

b) Mục tiêu cụ thể :

Mục tiêu phát triển đến năm 2020:

Về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải:

- Gắn kết mạng lưới giao thông của tỉnh với mạng lưới giao thông quốc gia, đảm bảo tính liên thông và chuyển tiếp liên tục giữa hệ thống giao thông đối nội (trong tỉnh) với hệ thống giao thông đối ngoại, tạo điều kiện để tỉnh Đồng Tháp tiếp cận nhanh và trực tiếp với thị trường trong vùng và quốc tế.

- Xây dựng hoàn chỉnh các trục giao thông đối ngoại của tỉnh, trong đó sớm thi công cầu Vàm Cống, Cao Lãnh nhằm kết nối tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long.

- Xây dựng tuyến vòng tránh các khu đô thị trên địa bàn tỉnh, góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và môi trường đô thị.

- Phát triển các trục giao thông đường tỉnh theo các hướng Bắc Nam, Đông Tây, tăng cường sự liên kết giữa các khu vực trong tỉnh, là cơ sở để phát triển các tuyến đường huyện.

- Cải tạo, nâng cấp các đầu mối giao thông đả m bảo nhu cầu giao lưu thông suốt. Cần xem xét hoạch định dự trữ quỹ đất để cải tạo các đầu mối trong tương lai.

Về vận tải:

- Phát triển các tuyến vận tải hành khách trên cơ sở tổ chức vận tải hợp lý, đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại của người dân với chất lượng ngày càng cao, giá cả hợp lý đảm bảo an toàn, tiện lợi, kiềm chế tiến tới giảm tai nạn giao thông và hạn chế ô nhiễm môi trường , phát huy lợi thế về vận tải đường thủy, tăng khả năng kết nối trực tiếp từ tỉnh Đồng Tháp đến các tỉnh khác có nhu cầu.

- Về vận tải hành khách nội tỉnh, mở rộng mạng lưới tuyến, chú trọng phục vụ nhu cầu của người dân ở các vùng xa đi về trung tâm. Từng bước đổi mới phương tiện để nâng cao khả năng vận chuyển, đảm bảo tính an toàn và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

+ Khối lượng vận tải hành khách đạt khoảng 33 triệu lượt hành khách/năm.

+ Lượng hàng hoá đạt khoảng 79 triệu tấn/năm.

Định hướng phát triển đến năm 2030 :

Thỏa mãn được nhu cầu vận tải và dịch vụ vận tải của xã hội với chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá thành hợp lý và cạnh tranh, nhanh chóng, an toàn; kết nối thuận lợi giữa các phương thức vận tải, giữa các tỉnh, thành phố trong vùng với cả nước và quốc tế.

Cơ bản hoàn thiện và hiện đại hóa mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông. Tiếp tục phát triển các công trình kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch.

3- Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng:

a) Hạ tầng giao thông đường bộ:

Quốc lộ và cao tốc:

Tiếp tục hoàn thành các Dự án nâng cấp Quốc lộ 30, đoạn Cao Lãnh – Hồng Ngự; nâng cấp Quốc lộ 54 đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng; đường Hồ Chí Minh kể cả cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và tuyến nối 2 cầu; khởi động lại Dự án tuyến N1, trong đó có cầu Hồng Ngự và cầu Tân Châu (giai đoạn 1 dùng phà); xây dựng mới tuyến An Hữu – Cao Lãnh kết nối với đường cao tốc Cần Thơ – Thành phố Hồ Chí Minh; đầu tư Quốc lộ 30B đoạn đi qua địa bàn tỉnh dài 70,6 km, điểm đầu giao đường huyện Lộ 30 tại xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, đi theo hướng tuyến ĐT845 qua ĐT844, đường huyện Kênh Ba Tháp đến ranh tỉnh Tiền Giang (xã Đốc Binh Kiều -huyện Tháp Mười) và nối vào QL 1A tại Tiền Giang trước năm 2020 đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng; sau 2020, tiêu chuẩn cấp III đồng bằng;

Đường tỉnh:

+ Tiếp tục hoàn thành Dự án các công trình trọng điểm giai đoạn 2011- 2015, gồm: ĐT846, ĐT848, ĐT852B;

+ Các tuyến đường tỉnh nâng cấp: đến 2015 nâng cấp các tuyến ĐT842 đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, ĐT844 đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng; giai đoạn 2016- 2020 nâng cấp ĐT841 và ĐT854 đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằn g,

+ Các tuyến đường tỉnh (kéo dài) đến 2015: ĐT855 (đoạn thành phố Cao Lãnh – Thị trấn Tràm Chim huyện Tam Nông) đạt cấp III đồng bằng; ĐT843 kéo dài một đoạn 0,5 km từ Quốc lộ 30 đến đường Nguyễn Huệ (thị trấn Thanh Bình) đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằn g; ĐT845 kéo dài 43,9 km từ ĐT844 về phía bắc đến giao đường huện lộ 30 cũ, đồng thời nâng cấp ĐH Mỹ An - Phú Điền - Thanh Mỹ đoạn từ thị trấn Mỹ An đến kênh Nguyễn Văn Tiếp B nối với đường tỉnh ĐT861 và ĐT 863 của tỉnh Tiền Giang, lên thành ĐT845 đạt cấp III đồng bằng; ĐT847 kéo dài tuyến từ điểm giao với ĐT846 về phía bắc dọc theo kênh Đường Thét - Cần Lố đến ĐT844 tại UBND xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, đồng thời từ điểm cuối tuyến tại điểm giao với Quốc lộ 30 kéo dài 1,8 km đến đường ven sông Tiền đạt cấp IV đồng bằng;

ĐT850 kéo dài nối liền 2 đoạn tuyến hiện tại tạo sự liên thông trên toàn tuyến đạt cấp IV đồng bằng; ĐT852 chuyển đoạn từ ĐT848 cũ đến ĐT 848 mới (rạch ông Hổ) thành đường đô thị, đồng thời kéo dài 22,0 km từ giao ĐT851 đến ĐT854 (xã Hòa Tân) đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng;

+ Các tuyến đường (nâng cấp kéo dài) đến năm 2015 và sau năm 2015: ĐT846 từ cống Tư Tình kéo dài một đoạn 10,0 km sang phía tây nối vào Quốc lộ 30 tại huyện Cao Lãnh đạt cấp IV đồng bằng xây dựng trước năm 2015, sau 2015 nâng cấp thành quốc lộ; ĐT848 chuyển đoạn từ Quốc lộ 80 đến Đền Đình, xã Tân Khánh Đông thành đường đô thị, đồng thời mở mới 7,6 km đoạn từ Đền Đình đến đoạn tránh Q uốc lộ 80 thị xã Sa Đéc. Mở mới đoạn từ Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ đến rạch ngã Ba Tháp chạy song song với tuyến cách mép bờ sông từ 600-800m, quy hoạch tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, sau 2015 nâng cấp thành Quốc lộ.

+ Sau năm 2015 xây dựng kéo dài các tuyến: ĐT 849 kéo dài 8,6 km từ Quốc lộ 80 đến Quốc lộ 54 đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng; ĐT851 kéo dài 11,4 km từ điểm đầu tuyến tại Quốc lộ 80 đến giao ĐT848 tại xã Tân Khánh Đông đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng.

+ Mở mới 5 tuyến đường tỉnh với quy mô đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng gồm: ĐT843B, ĐT848B, ĐT856, ĐT857, đầu tư sau năm 2015. Riêng tuyến ĐT852B đầu tư trước năm 2015.

Hệ thống đường giao thông nông thôn:

Chú trọng phát triển các tuyến huyện lộ kết nối với tỉnh lộ, quốc lộ đồng thời kết hợp với việc thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, trong đó ưu tiên đầu tư các xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Bến xe khách, hệ thống bến, bãi đỗ xe tải, bãi đỗ xe công cộng:

Quy hoạch và phát triển hệ thống bến xe khách ở các địa phương đạt tiêu chuẩn theo quy định; quy hoạch và xây dựng các bến xe tải ở các địa phương đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa; quy hoạch và xây dựng các bãi đỗ xe công cộng nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tăng khả năng thông qua của đường.

b) Hạ tầng giao thông đường thủy:

Đường thủy nội địa: thực hiện theo phân cấp quản lý và sẽ quy hoạch lại phù hợp với tình hình từng địa phương.

Hệ thống cảng: Nâng cấp các cảng hiện có và xây dựng mới cảng ở Sông Tiền và Sông Hậu đạt chuẩn cho tàu 10.000 DWT trở lên thông qua.

Bến thủy nội địa: Quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa cấp huyện, thị và các khu cụm công nghiệp như: bến Hồng Ngự, Tam Nông, Mỹ An, Trường Xuân, Lấp Vò, Mỹ Thọ, Tân Hồng, Thanh Bình, Lai Vung, Sa Đéc, Cao Lãnh, có khả năng tiếp nhận tàu - ghe trọng tải nhỏ: các tàu tự hành có tải trọng đến 200 DWT; đoàn sà lan có tải trọng đến 750 DWT. Duy trì hoạt động và ưu tiên đầu tư nâng cấp trước các bến đò có lưu lượng lớn và có ý nghĩa quan trọng về mặt giao thông, cải tạo chỉnh trang tất cả bến đò đúng kỹ thuật an toàn, có đủ trang bị cứu hộ, cứu nạn trên sông. Đầu tư bến phà q ua cù lao Tây, huyện Thanh Bình, bến phà Ô Môn – Phong Hòa huyện Lai Vung.

4- Quy hoạch phát triển vận tải:

- Hàng hóa: luồng hàng trên địa bàn tỉnh trong tương lai lưu thông chủ yếu trên các trục chính như: đố i với đường bộ (QL 30, QL 80, N1, đường Hồ Chí Minh, ĐT.843, ĐT.844, ĐT.845), đối với đường thủy (sông Hậu, sông Tiền, kênh Đồng Tiến, Nguyễn Văn Tiếp A, Hồng Ngự -Vĩnh Hưng, kênh Sa Đéc-Lấp Vò, kênh Phước Xuyên, 4 Bis). Các luồng hàng lưu thông nội vùng sẽ được phân bố hỗ trỡ từ mạng lưới các tuyến đường (bộ và thủy) do tỉnh và huyện quản lý để nối mạng với các hành lang chính trên.

- Hành khách:

+ Các tuyến liên tỉnh: Vận tải hành khách liên tỉnh đã có 74 tuyến nối Đồng Tháp với 15 tỉnh, thành phố. Các tu yến vận tải hành khách cố định liên tỉnh hầu hết do hành lang QL 30, QL 80, ĐT.844 đảm nhận. Ngoài ra trong tương lai, các hướng giao lưu với các tỉnh liền kề như: Kiên Giang, An Giang, Long An, Cần Thơ… theo các tuyến đường tỉnh sẽ được hình thành khi có nhu cầu đi lại. Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ trên các tuyến vận tải hành khách đã có nhằm đảm bảo khả năng giao lưu trực tiếp thuận lợi giữa Đồng Tháp với các tỉnh thành trong cả nước .

+ Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: Quy hoạch mở một số tuyến chính như sau: Cửa khẩu Thường Phước -cửa khẩu Dinh Bà; Thị trấn Thanh Bình-thị trấn Sa Rài; Trường Xuân -An Long; Bắc Cao Lãnh-QL.54; Bắc Vàm Cống -Bắc Bình Minh; Thị xã Sa Đéc -Phong Hòa; Tân Thành-Sa Đéc.

+ Vận tải hành khách công cộng bằng taxi: định hướng khai thác xe taxi như sau: có tiêu chuẩn dịch vụ dựa trên các khía cạnh an toàn, sự thoải mái và phù hợp với khả năng thanh toán của người dân; quy định chỗ đỗ xe taxi và hệ thống kiểm soát qua radio, cùng với các vấn đề khác có liên quan.

5- Quy hoạch phát triển công nghiệp giao thông vận tải:

- Cơ khí: Trước mắt tập trung củng cố các cơ sở hiện có, đầu tư thay thế những thiết bị cũ bằng thiết bị tiên tiến, hiện đại… tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động công nghiệp tại địa phương. Khuy ến khích đầu tư, trang thiết bị và hoàn thiện công nghệ cho xí nghiệp cơ khí công nông tại các huyện, thị, có khả năng đóng mới và đại tu các loại. Nâng cấp và xây dựng xưởng sửa chữa nhỏ tại mỗi huyện và phục vụ sửa chữa gia công cơ khí nhỏ.

- Kiểm định phương tiện: Đảm bảo đủ năng lực hoạt động phục vụ nhu cầu kiểm định phương tiện vận tải đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh.

- Công nghiệp vật liệu xây dựng: Phát triển các chủng loại vật liệu xây dựng, trong đó loại vật liệu thô như đá, cát….phục vụ xây dựng giao thông.

Chú trọng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Hướng phát triển là giảm nhịp độ khai thác các loại tài nguyên, sản xuất các loại vật liệu xây dựng mới, chất lượng cao…

- Cơ sở dạy nghề: Hình thành các trung tâm phục vụ ch o đào tạo nguồn nhân lực điều khiển phương tiện vận tải bộ, thủy, bảo dưỡng sửa chữa các loại phương tiện cơ giới và đào tạo công nhân kỹ thuật cho xây dựng công trình giao thông.

6- Dự kiến nhu cầu sử dụng đất và nguồn vốn thực hiện:

a) Nhu cầu sử dụng đất:

Dự kiến quỹ đất cho phát triển giao thông vận tải trong giai đoạn sắp tới. Theo quy hoạch giai đoạn từ nay đến 2020 mạng lưới giao thông vận tải cần thêm khoảng 4.000 ha đất để phát triển.

b) Nguồn vốn thực hiện:

Đầu tư đường bộ: Tổng kinh phí đầu tư : 21.540 tỷ đồng.

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp theo quy hoạch đến năm 2020 phân kỳ theo 2 giai đoạn như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT

Hạng mục

Giai đoạn đến 2015

Giai đoạn 2016 -2020

Tổng

 

 

Nâng cấp

Mở mới

Kinh phí

Nâng cấp

Mở mới

Kinh phí

1

Đường tỉnh

Hệ thống đường

329,3

145,4

2.973,7

87,4

93,9

852,6

3.826,2

Hệ thống cầu

 

2.777,3

473,6

 

1.348,9

233,2

706,8

Duy tu, sửa chữa

 

 

208,3

 

 

59,7

267,9

2

Đường huyện

Hệ thống đường

521,4

128,6

1.991,9

292,3

224,5

1.855,7

3.847,5

Hệ thống cầu

 

4.649,5

487,8

 

2.800,0

283,1

770,9

Duy tu, sửa chữa

 

 

139,4

 

 

129,9

269,3

3

Đường GTNT

 

 

1.500,0

 

 

2.500,0

4.000,0

 

4

Đường gom và đấu nối

 

 

231,5

 

 

238,1

469,6

 

5

Hệ thống Bến, bãi (số bến)

 

9,0

30,0

 

10

40,0

70,0

 

6

Hệ thống đường thủy

Tỉnh quản lý

 

 

117,9

 

 

80,7

198,6

6

Hệ thống đường thủy

Huyện quản lý

 

 

227,5

 

 

372,9

600,4

7

Hệ thống cảng

 

4,0

70,0

 

5,0

80,0

150,0

8

Đền bù giải phóng MB

3.865.143,0

2.319,1

6.739.825,1

4.043,9

6.363,0

Tổng

 

 

10.770,4

 

 

10.769,7

21.540,1

Đường thủy: Phân cấp đường thủy nội địa thuộc tỉnh, huyện quản lý, kết hợp với nông nghiệp nạo vét thông thoáng luồng lạch và sử dụng vốn sự nghiệp phục vụ cho công tác quản lý. Các bến cảng, bến thủy nội địa, quy hoạch theo tiêu chuẩn quy định kêu gọi đầu tư. Riêng các bến phà qua các xã cù lao huy động từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hoặc kiêu gọi đầu tư theo phương thức BOT.

Luồng tuyến và bến bãi: Sử dụng các nguồn thu từ khai thác các tuyến vận tải hàng hóa và hành khách để đầu tư các bến bãi và hạ tầng phục vụ cho các tuyến cố định và các tuyến xe buýt.

7- Một số chính sách chủ yếu và giải pháp thực hiện quy hoạch:

a) Kiến nghị Trung ương tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông trên địa bàn. Tổ chức quản lý và thực hiện tốt Quy hoạch gi ao thông vận tải của Tỉnh giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; Xem xét nâng cấp ĐT 846 lên QL 80B; Nâng cấp ĐT 848 lên Quốc lộ , triển khai Quốc lộ 30B.

Bổ sung 2 cảng biển trên sông Hậu và Hồng Ngự vào quy hoạch hệ thống cảng phía nam giai đoạn đến năm 2020; đưa trục kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền vào hệ thống đường thủy quốc gia, cải tạo nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III đường thủy nội địa.

Đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện, giao thông nông thôn, xác định các tuyến trục kết nối với các quốc lộ, trong đó ưu tiên các tuyến đi qua các khu kinh tế gắn với các trục giao thông quốc gia.

Đối với các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ, ư u tiên triển khai hệ thống giao thông ở những nơi kết nối với trục giao thông chính ngắn nhất.

b) Về vốn đầu tư và phân kỳ đầu tư:

Đổi mới công tác chuẩn bị đầu tư và phân kỳ đầu tư trong phát triển hệ thống đường tỉnh, đáp ứng nhịp độ phát triển công nghiệp, dịch vụ của từng khu vực trong Tỉnh. Trong đó, xem xét, ưu tiên tập trung cho các tuyến đường có ý nghĩa chiến lược để thu hút nhà đầu tư lớn, thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ phát triển.

Đối với việc đầu tư hệ thống bến, bãi đỗ xe tải, xe khách, xe công cộng, trước mắt tập trung đầu tư nâng cấp các bến đò có lưu lượng lớn, từng bước cải tạo, chỉnh trang các bến đò đúng k ỹ thuật an toàn, có đủ trang bị cứu hộ, cứu nạn trên sông.

c) Thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo đảm đời sống người dân trong vùng dự án.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác giải toả, đền bù và giải phóng mặt bằng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở trong công tác giám sát cơ quan chức năng, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong vùng dự án tích cực hợp tác trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Quan tâm giải quyết hài hòa quyền lợi của người dân bị thu hồi đất để xây dựng các dự án hạ tầng giao thông và những người được hưởng lợi từ dự án bằng những chính sách phù hợp để đời sống bộ phận này sớm ổn định v à phát triển.

d) Chú trọng thu hút vốn đầu tư xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển hạ tầng giao thông.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng giao thông với hình thức BT, BOT đối với một số công trình giao thông, vận tải hiệu quả cao.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch và công bằng trong công tác đấu thầu đối với những dự án từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ theo quy định.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn tham gia vào lĩnh vực giao thông để ứng dụng, tiếp thu công nghệ mới, hiện đại, xây dựng các công trình giao thông thu hút lao động tay nghề cao, giải quyết việc làm và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trên địa bàn Tỉnh.

e) Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực giao thông.

Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, bảo đảm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, hạn chế tình trạng tiêu cực, lãng phí trong đầu tư. Thườ ng xuyên tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công, bảo đảm hoàn thành công trình đúng tiến độ, đạt chất lượng cao.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời điều chỉnh những công trình, dự án ch ưa thật sự cần thiết, hiệu quả thấp và kiên quyết xử lý những dự án chậm tiến độ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

định hướng đến năm 2030.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản