Hướng dẫn quy trình chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP

Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định 150/2020/NĐ-CP quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP sẽ có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Hướng dẫn quy trình chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP

Hướng dẫn quy trình chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 150/2020/NĐ-CP quy định quy trình chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP bao gồm các bước công việc sau:

Bước 1. Xây dựng Phương án chuyển đổi

- Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

 • Căn cứ Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ/ngành/địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và kế hoạch, lộ trình triển khai công tác chuyển đổi;

 • Trưởng Ban Chỉ đạo lựa chọn và ra quyết định thành lập Tổ giúp việc chuyên dôi đơn vị sự nghiệp thành CTCP trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu: Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan bao gồm:

 • Các Hồ sơ pháp lý về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

 • Các Hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ của đơn vị sự nghiệp công lập;

 • Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi đến thời điểm xác định giá trị đơn vị;

 • Lập dự toán chi phí chuyển đổi theo chế độ quy định;

 • Phương án sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý phù hợp với quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trong từng thời kỳ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

 • Lập danh sách và phương án sử dụng lao động đang quản lý;

 • Lựa chọn phương pháp, hình thức xác định giá trị đơn vị, lựa chọn thời điểm xác định giá trị đơn vị phù hợp với điều kiện của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP.

- Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với đơn vị sự nghiệp công lập chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 39 Nghị định này phê duyệt dự toán chi phí chuyển đổi, quyết định lựa chọn tư vấn chuyển đổi theo chế độ quy định.

- Tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập phối hợp với tổ chức tư vấn tiến hành:

 • Kiểm kê, phân loại tài sản và quyết toán tài chính, quyết toán thuế, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý những vấn đề về tài chính đến thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi;

 • Tổ chức xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi

+ Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và tổ chức tư vấn tổ chức xác định giá trị đơn vị theo quy định. Trường hợp Tổ chức tư vấn có chức năng định giá thì có thể thuê trọn gói về lập phương án chuyển đổi, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi, tổ chức bán cổ phần.

- Quyết định và công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi.

 • Ban Chỉ đạo thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 39 Nghị định này quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi;

 • Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thực hiện kiểm toán quy định tại Điều 30 Nghị định này, Ban Chỉ đạo trình cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 39 Nghị định này, gửi văn bản và hồ sơ đề nghị cơ quan kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi;

 • Quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải ghi rõ các khoản công nợ bàn giao sang Công ty Mua bán nợ Việt Nam và tài sản bàn giao cho bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

- Hoàn tất Phương án chuyển đổi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Căn cứ quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và tình hình thực tế của đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi, tổ chức tư vấn xây dựng Phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập. Phương án chuyển đổi phải bao gồm các nội dung cơ bản như:

 • Thực trạng của đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm xác định giá trị đơn vị;

 • Kết quả xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và những vấn đề cần tiếp tục xử lý;

 • Hình thức chuyển đổi và vốn điều lệ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP;

 • Cơ cấu vốn điều lệ, giá khởi điểm và phương thức phát hành cổ phiếu theo quy định;

 • Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành;

 • Phương án sắp xếp lại lao động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

 • Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3-5 năm tiếp theo (bao gồm phương án quản lý, khai thác các tài sản công được giao cho doanh nghiệp quản lý không tính vào thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp);

 • Phương án sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc cùng với đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phối hợp với tổ chức tư vấn tổ chức công khai Phương án chuyển đổi và gửi tới từng bộ phận trong đơn vị để nghiên cứu trước khi tổ chức Hội nghị NLĐ. Sau Hội nghị NLĐ, Tổ giúp việc, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phối hợp với tổ chức tư vấn hoàn thiện Phương án chuyển đổi để trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 39 Nghị định ngày phê duyệt.

+ Ban Chỉ đạo thẩm định phương án chuyển đổi báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 • Trường hợp sau khi xác định lại giá trị, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi không còn vốn nhà nước hoặc việc xử lý tài chính dẫn tới âm vốn nhà nước thi Ban Chỉ đạo báo cáo cơ quan quyết định chuyển đổi xem xét việc dừng thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP. Cơ quan quyết định chuyển đổi lựa chọn hình thức sắp xếp khác theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

 • Trường hợp phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3-5 năm sau chuyển đổi theo mặt bằng giá trị đơn vị sự nghiệp công lập được xác định lại và theo cơ chế tài chính, chế độ kế toán của doanh nghiệp không khả thi thì Ban Chỉ đạo yêu cầu đơn vị sự nghiệp công lập điều chỉnh phương án chuyển đổi. Trường hợp điều chỉnh phương án chuyển đổi nhưng vẫn không đảm bảo khả năng tiếp tục cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của doanh nghiệp chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập thì Ban Chỉ đạo báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét việc dừng thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP.

Bước 2. Tổ chức thực hiện phương án chuyển đổi

- Ban Chỉ đạo chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập phối hợp với các tổ chức tư vấn trung gian tổ chức bán cổ phần theo phương án chuyển đổi đã được duyệt và quy định.

- Ban Chỉ đạo chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập bán cổ phần ưu đãi cho NLĐ và tổ chức công đoàn tại đơn vị (nếu có) theo phương án đã duyệt.

- Căn cứ vào kết quả tổng hợp bán cổ phần cho các đối tượng theo quy định trong phương án chuyển đổi, Ban Chỉ đạo chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi nộp thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp không bán hết cổ phần cho các đối tượng theo đúng phương án chuyển đổi được duyệt, Ban Chỉ đạo báo cáo cơ quan quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa ra quyết định điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần của đơn vị.

- Ban Chỉ đạo báo cáo bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh quyết định cử người làm đại diện phần vốn tại các CTCP có vốn nhà nước tiếp tục tham gia trong CTCP và chịu trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bước 3. Hoàn tất việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp.

 • Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc, người đại diện phần vốn nhà nước (nếu có) và doanh nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất để thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh, bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bộ máy điều hành CTCP;

 • Căn cứ vào kết quả Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Hội đồng quản trị CTCP thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

- Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập và CTCP.

 • Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc và doanh nghiệp lập báo cáo tài chính tại thời điểm CTCP được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, thực hiện quyết toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán chi phí cổ phần hóa, báo cáo bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

 • Căn cứ kết quả xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đại diện chủ sở hữu, Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc và doanh nghiệp tổ chức bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và CTCP;

 • Tổ chức ra mắt CTCP và thực hiện bố cáo trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, cơ quan quyết định chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và đơn vị sự nghiệp công lập có thể tiến hành đồng thời nhiều bước để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP.

Lê Vy

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
430 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Các tiêu chí xác định tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác

Xin cho tôi hỏi có các tiêu chí nào để xác định tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác? - Thanh Thúy (Bến Tre)

Phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) từ ngày 21/7/2023

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hướng dẫn giải pháp thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 là nội dung tại

 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;