Mới: Toàn bộ 70 mẫu biên bản, quyết định xử phạt VPHC của Công an

Bộ Công an đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

 

 Toàn bộ 70 mẫu biên bản, quyết định xử phạt VPHC của Công an

Theo đó, Dự thảo được dự kiến sẽ thông qua trong năm 2018, thay thế cho Thông tư 34/2014/TT-BCA và được áp dụng đối với cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong CAND; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính của CAND.

Danh mục 70 mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an bao gồm:

STT

Ký hiệu mẫu

Biểu mẫu

 1.  

QĐ-XPKLBB

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

 1.  

QĐ-XPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 1.  

QĐ-HTHQĐPT

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

 1.  

QĐ-GMTP

Quyết định giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính

 1.  

QĐ-NTPNL

Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

 1.  

QĐ-CCKTL

Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập

 1.  

QĐ-CCKTTTTK

Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

 1.  

QĐ-CCKBTS

Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng số tiền phạt

 1.  

QĐ-CCTTTS

Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 1.  

QĐ-CCBPKPHQ

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

 1.  

QĐ-TTTVPT

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp‎

 1.  

QĐ-ADBPKPHQ

Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

 1.  

QĐ-THTV

Quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính (trường hợp không ra quyết định xử phạt)

 1.  

QĐ-THMPQĐXP

Quyết định thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản)

 1.  

QĐ-TGN

Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 1.  

QĐ-KDTHTGN

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 1.  

QĐ-CDTGN

Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 1.  

QĐ-TGTVPTGPCC

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

 1.  

QĐ-KDTHTGTVPTGPCC

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

 1.  

QĐ-TLTVPTGPCCHN

Quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 1.  

QĐ-KNTTTHC

Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

 1.  

QĐ-KPTVTĐV

Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

 1.  

QĐ-KNCGTVPT

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 1.  

QĐ-CHS

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

 1.  

QĐ-TĐCQĐXP

Quyết định tạm đình chỉ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 1.  

QĐ-CDTĐCQĐXP

Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 1.  

QĐ-ĐCQĐXP

Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 1.  

QĐ-HBQĐXP

Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 1.  

QĐ-SĐQĐXP

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 1.  

QĐ-GQXP

Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

 1.  

QĐ-CDGQXP

Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

 1.  

QĐ-GQCC

Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 1.  

QĐ-CDGQCC

Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 1.  

QĐ-GQTGN

Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 1.  

QĐ-GQTGN

Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 1.  

QĐ-GTVPT

Quyết định giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 1.  

QĐ-TCGĐ

Quyết định trưng cầu giám định

 1.  

QĐ-TLHĐĐGTS

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản

 1.  

QĐ-TLHĐXLTVPT

Quyết định thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 1.  

QĐ-TX

Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

 1.  

QĐ-HTHTX

Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

 1.  

QĐ-ADBPQLNNN

Quyết định áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất

 1.  

BB-VPHC

Biên bản vi phạm hành chính

 1.  

BB-XM

Biên bản xác minh vụ việc vi phạm hành chính

 1.  

BB-PGTTT

Biên bản về phiên giải trình trực tiếp

 1.  

BB-KNQĐ

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 1.  

BB-TBL

Biên bản đặt tiền/trả tiền bảo lãnh

 1.  

BB-GNN

Biên bản giao, nhận người có hành vi vi phạm hành chính hoặc người bị áp giải theo thủ tục hành chính

 1.  

BB-BT

Biên bản người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn

 1.  

BB-TGTVPTGPCC

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

 1.  

BB-KN

Biên bản khám người theo thủ tục hành chính

 1.  

BB-KPTĐV

Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

 1.  

BB-KNCGTVPT

Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 1.  

BB-TTTVPT

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 1.  

BB-THTVPT

Biên bản tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 1.  

BB-XLHHVP

Biên bản xử lý đối với hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng

 1.  

BB-BGTVPT

Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 1.  

BB-BGPTGTVPHC

Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản

 1.  

BB-BGHS

Biên bản bàn giao hồ sơ vụ vi phạm hành chính cho Cơ quan điều tra

 1.  

BB-TLTVPT

Biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp

 1.  

BB-CCKB

Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt

 1.  

BB-CCKPHQ

Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

 1.  

BB-CCTTTS

Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 1.  

BB-NP

Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 1.  

BB-MNP

Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 1.  

TB-TGN

Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 1.  

TB-CCHC

Thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 1.  

TB-TX

Thông báo về việc xử phạt trục xuất

 1.  

TTLL-TX

Tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị trục xuất

 1.  

BTK

Bảng thống kê tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Xem chi tiết Dự thảo TẠI ĐÂY.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
7527 lượt xem
 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;