Cập nhật: Mức phạt tiền các hành vi vi phạm về hoạt động kiểm toán

Cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, những hành vi vi phạm hành chính về hoạt động kiểm toán sẽ bị xử phạt như thế nào? Cụ thể mức phạt ra sao? Chị Nguyễn Ngọc Hà ở Hà Nội gửi câu hỏi nhờ Thư Ký Luật hỗ trợ.

 Tổng hợp mức phạt tiền các hành vi vi phạm về hoạt động kiểm toán

Về vấn đề của chị Hà, vì chị Hà không nêu rõ hành vi vi phạm mình quan tâm là hành vi nào nên để hỗ trợ chị Hà và Quý Khách hàng, Thành viên thuận tiện theo dõi, ban biên tập Thư Ký Luật xin tổng hợp toàn bộ các hành vi vi phạm về hoạt động kiểm toán sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành kèm theo mức phạt tiền tương ứng tại bảng dưới đây.

STT

Loại vi phạm

Hành vi vi phạm

Mức phạt tiền

1

Vi phạm quy định về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp

Doanh nghiệp kiểm toán thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp không đúng với quy định của Bộ Tài chính

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Doanh nghiệp kiểm toán không thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

2

Vi phạm quy định về chấp nhận thực hiện kiểm toán

Thực hiện kiểm toán cho khách hàng khi không bảo đảm tính độc lập, không đủ năng lực chuyên môn, không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Thực hiện kiểm toán cho khách hàng khi khách hàng, đơn vị được kiểm toán có yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc trái với quy định của pháp luật

3

Vi phạm quy định về hợp đồng kiểm toán

Doanh nghiệp kiểm toán giao kết hợp đồng kiểm toán với khách hàng, đơn vị được kiểm toán không đầy đủ các nội dung theo quy định

Phạt cảnh cáo

Doanh nghiệp kiểm toán giao kết hợp đồng kiểm toán với khách hàng, đơn vị được kiểm toán sau khi thực hiện kiểm toán

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Doanh nghiệp kiểm toán không giao kết hợp đồng kiểm toán với khách hàng, đơn vị được kiểm toán khi thực hiện kiểm toán

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

4

Vi phạm quy định về bảo mật

Tiết lộ thông tin có liên quan đến hồ sơ kiểm toán, khách hàng, đơn vị được kiểm toán, trừ trường hợp khách hàng, đơn vị được kiểm toán chấp thuận hoặc theo quy định của pháp luật

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Doanh nghiệp kiểm toán không xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo mật

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Sử dụng thông tin có liên quan đến hồ sơ kiểm toán, khách hàng, đơn vị được kiểm toán để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

5

Vi phạm quy định về báo cáo kiểm toán

Kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán không đúng thẩm quyền theo quy định

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán trước ngày ký báo cáo tài chính được kiểm toán

Kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán khi không phải là kiểm toán viên hành nghề

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán quá ba năm liên tục cho một đơn vị được kiểm toán

Doanh nghiệp kiểm toán bố trí kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán không đúng thẩm quyền theo quy định

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Doanh nghiệp kiểm toán phát hành báo cáo kiểm toán mà ngày ký báo cáo kiểm toán trước ngày ký báo cáo tài chính

Doanh nghiệp kiểm toán lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định

Doanh nghiệp kiểm toán giải trình không đầy đủ, đúng thời gian quy định về các nội dung ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, của đại diện chủ sở hữu đơn vị được kiểm toán

Không giải trình về các nội dung ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, của đại diện chủ sở hữu đơn vị được kiểm toán

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Doanh nghiệp kiểm toán bố trí người ký báo cáo kiểm toán khi không phải là kiểm toán viên hành nghề

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Doanh nghiệp kiểm toán bố trí kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán quá 3 năm liên tục cho một đơn vị được kiểm toán

6

Vi phạm quy định về tính độc lập

Thông tin, giới thiệu sai sự thật về trình độ, kinh nghiệm và khả năng cung cấp dịch vụ của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Mua, nhận, biếu, tặng, nắm giữ cổ phiếu hoặc phần vốn góp của đơn vị được kiểm toán không phân biệt số lượng

Mua, bán trái phiếu hoặc tài sản khác của đơn vị được kiểm toán có ảnh hưởng đến tính độc lập theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Nhận hoặc đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ đơn vị được kiểm toán ngoài khoản tiền dịch vụ và chi phí đã thỏa thuận trong hợp đồng đã giao kết

Sách nhiễu, lừa dối khách hàng, đơn vị được kiểm toán

Can thiệp vào hoạt động kinh doanh của khách hàng, đơn vị được kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán

Thực hiện thu nợ cho đơn vị được kiểm toán

Thông đồng, móc nối với đơn vị được kiểm toán để làm sai lệch tài liệu kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ kiểm toán và báo cáo sai lệch kết quả kiểm toán

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Giả mạo, khai man hồ sơ kiểm toán

Thực hiện kiểm toán khi thuộc một trong các trường hợp không được thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật

Hành nghề kiểm toán với tư cách cá nhân

Làm việc cho từ hai doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam trở lên trong cùng một thời gian

Góp vốn vào từ hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên

7

Vi phạm quy định về lập hồ sơ kiểm toán

Không lập hồ sơ kiểm toán đối với cuộc kiểm toán

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

8

Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ hồ sơ kiểm toán

Doanh nghiệp kiểm toán bảo quản, lưu trữ hồ sơ kiểm toán không đầy đủ, an toàn, để hư hỏng, mất mát hồ sơ kiểm toán trong quá trình sử dụng và trong thời hạn lưu trữ

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Doanh nghiệp kiểm toán đưa hồ sơ kiểm toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng kể từ ngày phát hành báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán

Doanh nghiệp kiểm toán không thiết kế, thực hiện các chính sách và thủ tục để duy trì tính bảo mật, an toàn, toàn vẹn, có khả năng tiếp cận và phục hồi được của hồ sơ kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán

Doanh nghiệp kiểm toán không thiết kế, thực hiện các chính sách và thủ tục về lưu trữ hồ sơ kiểm toán trong thời gian tối thiểu 10 năm kể từ ngày phát hành báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán

9

Vi phạm quy định về tiêu hủy hồ sơ kiểm toán

Doanh nghiệp kiểm toán quyết định tiêu hủy hồ sơ kiểm toán không đúng thẩm quyền

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Doanh nghiệp kiểm toán tiêu hủy hồ sơ kiểm toán không thành lập hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương pháp, thủ tục tiêu hủy và không lập danh mục hồ sơ kiểm toán tiêu hủy, không lập biên bản tiêu hủy hồ sơ kiểm toán hết thời hạn lưu trữ theo quy định

Doanh nghiệp kiểm toán thực hiện việc hủy bỏ hồ sơ kiểm toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định hoặc cố ý làm hư hỏng hồ sơ kiểm toán

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

 

Căn cứ pháp lý: Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Nguyễn Trinh  

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
742 lượt xem
Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;