Hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong Trung tâm giáo dục thường xuyên

Hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong Trung tâm giáo dục thường xuyên
Nguyễn Thị Diễm My

Hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong Trung tâm giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào? – Ngọc Anh (Đồng Nai)

Hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong Trung tâm giáo dục thường xuyên

Hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong Trung tâm giáo dục thường xuyên (Hình từ internet)

1. Hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong Trung tâm giáo dục thường xuyên

(1) Đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên

- Hồ sơ các Chương trình giáo dục lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân và Chương trình Xóa mù chữ (nếu tổ chức thực hiện), hồ sơ gồm:

+ Sổ đăng bộ;

+ Kế hoạch giáo dục của trung tâm (theo năm học):

+ Sổ theo dõi và đánh giá học viên (bao gồm cả Hồ sơ giáo dục đối với học viên khuyết tật);

+ Sổ ghi đầu bài;

+ Học bạ học viên;

+ Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Hồ sơ các chương trình bồi dưỡng, chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người học và các chương trình đào tạo khác

+ Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo của trung tâm (theo nhiệm vụ được giao, từng năm học);

+ Hồ sơ tổ chức các khóa đào tạo nghề sơ cấp (theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, nếu Trung tâm tổ chức thực hiện).

- Hồ sơ liên kết đào tạo trình độ đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá của cán bộ, giáo viên và nhân viên;

- Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến;

- Hồ sơ quản lý thiết bị giáo dục, thư viện;

- Hồ sơ quản lý tài sản, tài chính;

(2) Đối với các tổ chuyên môn, nghiệp vụ trong Trung tâm giáo dục thường xuyên:

- Kế hoạch giáo dục của chuyên môn (theo năm học);

- Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn.

(3) Đối với giáo viên trong Trung tâm giáo dục thường xuyên:

- Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học);

- Kế hoạch bài dạy (giáo án);

- Sổ theo dõi, đánh giá học viên;

- Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Các loại hồ sơ trên dưới dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của Trung tâm, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử.

Việc quản lý hồ sơ điện từ do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc bảo quản hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục của Trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

(Điều 14 Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT)

2. Hoạt động dạy học trong Trung tâm giáo dục thường xuyên

- Học viên học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được tổ chức theo lớp học.

Mỗi lớp học có giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng, các lớp phó và các học viên.

Lớp trưởng và lớp phó do học viên trong lớp bầu chọn vào đầu mỗi năm học hoặc sau mỗi học kỳ.

Học viên được chủ động thảo luận, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ và của lớp học với sự hỗ trợ của giáo viên.

Sĩ số học viên mỗi lớp học ở các cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông không quá 45 học viên.

- Hình thức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm bao gồm: vừa học vừa làm; học trực tuyến; tự học có hướng dẫn và các hình thức học khác theo nhu cầu của người học.

Hình thức vừa học vừa làm, học trực tuyến, tự học có hướng dẫn được thực hiện theo quy định riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Điều 13 Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT)


703 lượt xem
Focus
Notable documents of Vietnam in the previous week (from May 22 to May 28, 2023)

Promulgation of the Circular on amendments to regulations on issuance of certificates of land use rights; maximum interest rates of deposits in Vietnam ...

Vietnam to phase out low-efficiency equipment

This is a content of Decision No.

9 standards of fixed asset identification; requirements for facilities providing training and advanced training in ethnic minority languages; etc., are ...

  • Address: 19 Nguyen Gia Thieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
    Phone: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd.
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCM City;