Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 31/10 - 06/11/2022)

Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 31/10 - 06/11/2022)
Lê Trương Quốc Đạt

Bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế; điểm mới về tiêu chí nhóm nợ thuế có khả năng thu với hàng hóa xuất nhập khẩu;...là những nội dung sẽ có trong văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 31/10 - 06/11/2022)

1. Bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019.

Theo đó, trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế như sau:

- Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.

- Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

- Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

- Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

- Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế.

- Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập. (Điểm mới được bổ sung)

Nghị định 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Điểm mới về tiêu chí nhóm nợ thuế có khả năng thu với hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày 24/10/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2317/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cụ thể, nhóm nợ có khả năng thu gồm tất cả các khoản nợ phát sinh (trừ các trường hợp có thông tin xác định phân loại nợ theo khoản 3, 4, 5 Điều 4 Quyết định 2317/QĐ-TCHQ) sắp xếp theo tiêu chí:

- Tiền thuế nợ quá hạn chưa quá 90 ngày: các khoản nợ thuế đã quá hạn từ 01 ngày đến 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.
 
- Tiền thuế nợ quá hạn quá 90 ngày: các khoản nợ thuế đã quá hạn quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.
 
- Nợ tiền phạt VPHC: khoản nợ phải nộp do quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan hoặc quá thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan.
 
(So với trước đây tại Quyết định 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018, bổ sung quy định về thời gian quá thời hạn nộp phạt VPHC).
 
- Nợ tiền chậm nộp thuế: khoản nợ phải nộp do chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong quyết định ấn định thuế và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền.
 
(So với trước đây, bỏ quy định về chậm nộp tiền thuế so với thời hạn nộp dần tiền thuế).
 
- Nợ tiền chậm nộp phạt VPHC: khoản nợ phải nộp do chậm nộp tiền phạt VPHC so với thời hạn quy định, thời hạn ghi trong quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan. (Điểm mới được bổ sung)
 
- Nợ phí, lệ phí: khoản nợ phí hải quan; lệ phí đối với hàng hóa quá cảnh, phương tiện vận tải quá cảnh.
 
Ngoài ra, trong tiêu chí nhóm nợ thuế có khả năng thu với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không còn quy định đối với nợ trong hạn.
 
Quyết định 2317/QĐ-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018.

3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý ĐVSN lĩnh vực văn hóa, gia đình

Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Thông tư 11/2022/TT-BVHTTDL ngày 03/11/2022 quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Theo đó, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý ĐVSN như sau:

- Là công chức, viên chức thuộc quản lý của cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng quản lý.
 
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao.
 
- Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ được giao.
 
- Có kinh nghiệm trong công tác quản lý, công tác chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.
 
- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
- Không đang trong thời gian xử lý kỷ luật, không đang trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019) hoặc Điều 56 Luật Viên chức (sửa đổi tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019).
 
- Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu làm thành viên Hội đồng quản lý phải có thời gian công tác thực tế còn lại từ đủ 5 năm trở lên tính từ thời điểm thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định.
 
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập.
 
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý.

Thông tư 11/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

4. Bổ sung tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp họa sĩ

Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành tại Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ngành mỹ thuật.

Cụ thể, tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp họa sĩ như sau:

- Họa sĩ hạng I:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành mỹ thuật. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” hoặc được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;
 
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật.

- Họa sĩ hạng II:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành mỹ thuật. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” hoặc được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;
 
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật.
 
- Họa sĩ hạng III:
 
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành mỹ thuật. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” hoặc được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;
 
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật.
 
- Họa sĩ hạng IV:
 
+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành mỹ thuật.
 
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật.
 
(So với hiện hành tại Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV, bổ sung thêm trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác đối với chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng I, II và III;

Bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật với họa sĩ hạng IV).

Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15/12/2022, bãi bỏ Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV.

361 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;