Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 25/03 - 31/03/2024)

Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 25/03 - 31/03/2024)
Lê Trương Quốc Đạt

Nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân từ ngày 15/5/2024; Tiêu chuẩn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024);...là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật từ ngày 25/03 - 31/03/2024.

1. Nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân từ ngày 15/5/2024

Ngày 26/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân như sau:

- Hằng năm, sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm N-2 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá bán điện bình quân năm N được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và điều hành - quản lý ngành) và việc phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

- Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khâu phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

- Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng.

- Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng.

- Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 03 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất.

- Giá bán điện bình quân được tính toán theo quy định tại Điều 4 Quyết định 05/2024/QĐ-TTg. Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán nằm ngoài khung giá, chỉ được xem xét điều chỉnh trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giá theo cơ chế quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quyết định 05/2024/QĐ-TTg.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai, minh bạch.

Xem thêm Quyết định 05/2024/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2024, thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg.

2. Quy định về quản lý việc sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu từ 01/6/2024

Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, việc quản lý việc sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu như sau:

- Tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm bảo đảm phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13274:2020 Truy xuất nguồn gốc - Hướng dẫn định dạng các mã dùng trong truy vết do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa sử dụng vật mang dữ liệu bảo đảm phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13275:2020 Truy xuất nguồn gốc - Định dạng vật mang dữ liệu do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Vật mang dữ liệu được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa, bảo đảm thiết bị có thể đọc được.

Xem thêm Thông tư 02/2024/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/6/2024.

3. Tiêu chuẩn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)

Ngày 21/02/2024, Bộ Nội vụ ban hành Hướng dẫn 836/HD-BNV khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024).

Theo đó, tiêu chuẩn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) như sau:

* Tập thể:

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Có nhiều thành tích trong công tác chuẩn bị, tổ chức, triển khai các hoạt động kỷ niệm, được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Có nhiều hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

* Cá nhân:

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Có nhiều thành tích trong công tác tham mưu, chuẩn bị, tổ chức, triển khai các hoạt động kỷ niệm, được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Là tấm gương tiêu biểu, có hành động, việc làm thiết thực; có sáng kiến, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong triển khai, thực hiện các hoạt động kỷ niệm, góp phần vào thành công của các hoạt động kỷ niệm.

Xem thêm Hướng dẫn 836/HD-BNV ban hành ngày 21/02/2024.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 316/QĐ-BHXH ngày 22/3/2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cụ thể, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

- Thường trực tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; giúp Chánh Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo Ngành.

- Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra

+ Trình Tổng Giám đốc xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Tổng Giám đốc;

+ Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

+ Trình Tổng Giám đốc ban hành văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Chánh Thanh tra;

+ Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định hoặc theo yêu cầu quản lý; chịu trách nhiệm về dữ liệu phần mềm nghiệp vụ được phân công, phân cấp quản lý, khai thác, sử dụng.

- Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất.

- Thực hiện các nhiệm vụ: nghiên cứu khoa học; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; hợp tác quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

- Phối hợp với các phòng thuộc Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Quản lý thanh tra viên, viên chức, lao động hợp đồng và tài sản của phòng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

Xem thêm Quyết định 316/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 22/3/2024, thay thế Quyết định 698/QĐ-BHXH ngày 15/7/2021.

 

 

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

311 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;