Tổng hợp hồ sơ 15 trường hợp đăng ký biến động đất đai hiện nay

Theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính, thành phần hồ sơ 15 trường hợp đăng ký biến động đất đai hiện nay cụ thể như sau:

biến động đất đai

Tổng hợp hồ sơ 15 trường hợp đăng ký biến động đất đai hiện nay (Ảnh minh họa)

1. Hồ sơ chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” được nộp chung cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi đất nông nghiệp bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp đổi GCN theo Mẫu số 10/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân;

 • Bản gốc GCN đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp QSDĐ đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng;

 • Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

 • Phương án chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của UBND cấp xã đã được UBND cấp huyện phê duyệt;

 • Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có).

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất; chuyển QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

 • Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất; góp vốn bằng QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất; chuyển QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

 • Trường hợp người thừa kế QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất của người thừa kế;

 • Bản gốc GCN đã cấp;

 • Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê QSDĐnông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

 • Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho CSH  tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà CSH  tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất bao gồm:

 • Văn bản thanh lý hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất có xác nhận đã được thanh lý hợp đồng;

 • Bản gốc GCN đã cấp đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại QSDĐcủa chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong KCN, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và trường hợp góp vốn bằng QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất.

4. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp GCN đối với trường hợp chuyển QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCN nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền

Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho QSDĐ, tài sản gắn liền với đất mà có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao GCN cho bên nhận chuyển quyền, hồ sơ gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

 • Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định;

Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ nhưng không lập hợp đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định, hồ sơ gồm có:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

 • Bản gốc GCN đã cấp;

 • Giấy tờ về việc chuyển QSDĐ, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.

5. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

 • Bản gốc GCN đã cấp, trừ trường hợp thực hiện quyết định hoặc bản án của TAND, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã có hiệu lực thi hành hoặc thực hiện đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của TAND, cơ quan thi hành án mà không thu hồi được bản gốc GCN đã cấp;

 • Một trong các loại giấy tờ gồm: Biên bản hòa giải thành (trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi ranh giới thửa đất thì có thêm quyết định công nhận của UBND cấp có thẩm quyền) hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định của pháp luật; …;

 • Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất của tổ chức phải có văn bản chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức theo quy định của pháp luật; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất của hộ gia đình phải có sổ hộ khẩu kèm theo; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất của vợ và chồng phải có sổ hộ khẩu hoặc GCN kết hôn hoặc ly hôn kèm theo.

6. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do người sử dụng đất, CSH tài sản gắn liền với đất được đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế QSDĐ; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp GCN

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Bản gốc GCN đã cấp;

- Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:

 • Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên;

 • Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia đình; văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được UBND cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ;

 • ...

7. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

 • Bản gốc GCN đã cấp;

 • Hợp đồng thuê đất đã lập;

 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

8. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp GCN lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

 • Bản gốc GCN đã cấp của một bên hoặc các bên liên quan;

 • Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của TAND về việc xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

 • Sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

 • Bản gốc GCN đã cấp;

 • Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc GCN đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.

 • Trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất để thực hiện hoạt động đầu tư trên đất nhưng không thuộc trường hợp có Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc GCN đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thể hiện cụ thể lý do đề nghị gia hạn sử dụng đất tại điểm 4 của Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

 • Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

 • Bản gốc GCN đã cấp.

11. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

 • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

 • Bản gốc GCN đã cấp.

12. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp GCN, bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

 • Bản gốc GCN đã cấp.

13. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa QSDĐ vào doanh nghiệp

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

 • Bản gốc GCN đã cấp;

 • Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đất của hộ gia đình;

 • Hợp đồng thuê đất đã ký của hộ gia đình, cá nhân.

14. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

 • Bản gốc GCN đã cấp.

15. Hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số CMND, số CCCD, địa chỉ trên GCN đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, CSH  tài sản gắn liền với đất

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

 • Bản gốc GCN đã cấp;

 • Bản sao CMND mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc CCCD mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên GCN;

 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên GCN.

Lưu ý: Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất như trên mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số CMND, số CCCD, địa chỉ trên GCN đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây:

 • Bản sao CMND mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc CCCD mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên GCN;

 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên GCN.

Lê Vy

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
1459 lượt xem
Liên quan Văn bản
 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;