4 điểm mới về sổ đỏ từ ngày 08/02/2021 người dân ai cũng nên biết

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Đất đai , theo đó đã có nhiều thay đổi trong quy định về lĩnh vực đất đai. Dưới đây là 4 điểm mới về sổ đỏ từ ngày 08/02/2021 người dân ai cũng nên biết.

4 điểm mới về sổ đỏ từ ngày 08/02/2021

4 điểm mới về sổ đỏ từ ngày 08/02/2021 người dân ai cũng nên biết (Ảnh minh họa)

1. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được quyền cấp, cấp lại, cấp đổi sổ đỏ

Tại khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận chỉ duy nhất là Văn phòng đăng ký đất đai. 

Tuy nhiên, tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 08/02/2021) đã sửa đổi khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, theo đó từ ngày 08/02/2021, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận bao gồm Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Như vậy, sắp tới, để tiến hành thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi sổ đỏ thì người dân có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bên cạnh đó, căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương, UBND cấp tỉnh ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật, công khai các thủ tục hành chính và việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, một trong các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn cấp tỉnh hoặc địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Được lựa chọn thời gian, địa điểm làm sổ đỏ theo nhu cầu

Tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định đối với trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định.

Có thể thấy, đây là quy định mở chưa được ghi nhận trước đây. Theo đó, Chính phủ cho phép thời gian, địa điểm thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ sẽ theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định.

3. Dồn điền đổi thừa sẽ thực hiện cấp mới sổ đỏ

Tại khoản 24 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã bãi bỏ hoàn toàn cấp đổi sổ đỏ trong trường hợp “do thực hiện dồn điền, đổi thửa”. Theo đó, sau khi thay đổi thì các trường hợp tiến hành cấp đổi sổ đỏ bao gồm:

 • Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

 • Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

 • Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

 • Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Đồng thời tại khoản 25 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 78 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”, theo đó khi thực hiện dồn điền đổi thửa thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận.

Như vậy, có thể thấy từ ngày 08/02/2021, khi thực hiện dồn điền, đổi thửa sẽ tiến hành thủ tục cấp mới sổ đỏ mà không tiến hành thủ tục cấp đổi sổ đỏ như trước đây.

4. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định

Tại khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định việc thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai được thực hiện như sau:

 • Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp thì việc thu hồi sổ được thực hiện theo bản án, quyết định đó;

 • Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp. Trường hợp xem xét, xác định sổ đỏ đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan thanh tra;

 • Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ quy định tại Điều 105 của Luật Đất đai và Điều 37 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP phát hiện sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định;

 • Trường hợp NSDĐ, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền thu hồi sổ đỏ trong các trường hợp trên là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tại thời điểm thu hồi Giấy chứng nhận.

Như vậy, Nghị định 148/2020/NĐ-CP đã thay đổi quy định về cơ quan có thẩm quyền thu hồi sổ đỏ trong các trường hợp thu hồi sổ đỏ theo bản án, quyết định của Tòa án; theo kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra; theo thông báo của người sử dụng đất, theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ tại thời điểm thu hồi sổ đỏ.

Lê Vy

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
3719 lượt xem
Liên quan Văn bản
 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;