Danh mục văn bản mới (từ ngày 05/3- 11/3/2022)

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 05/3- 11/3/2022.

Danh mục văn bản mới (từ ngày 05/3- 11/3/2022)

 Xem Văn Bản mớiBấm vào đây
 Xem Công văn mớiBấm vào đây
 Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mớiBấm vào đây
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (10/03/2022) Quyết định 113/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
2. (10/03/2022) Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
3. (10/03/2022) Công văn 230/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (10/03/2022) Công văn 229/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (09/03/2022) Quyết định 326/QĐ-TTg năm 2022 về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tài nguyên
1. (08/03/2022) Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định tài chính Dự án "Lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận" sử dụng vốn vay ODA của Italia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Môi trường
1. (08/03/2022) Công văn 1163/BTNMT-BĐKH năm 2022 triển khai thực hiện các quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (08/03/2022) Công văn 220/TTg-QHQT năm 2022 phê duyệt chủ trương tham gia Dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng “Bảo vệ và Đầu tư Vốn tự nhiên tại Châu Á và Thái Bình Dương - Lập bản đồ nhạy cảm với môi trường của các loài chim” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (08/03/2022) Dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
4. (07/03/2022) Công văn 752/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng chế phẩm sinh học xử lý môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (10/03/2022) Quyết định 327/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (08/03/2022) Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2022 quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (08/03/2022) Quyết định 321/QĐ-TTg năm 2022 quy định về tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (08/03/2022) Quyết định 320/QĐ-TTg năm 2022 Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (08/03/2022) Quyết định 318/QĐ-TTg năm 2022 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (10/03/2022) Quyết định 328/QĐ-TTg năm 2022 về chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/03/2022) Nghị định 21/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022
3. (08/03/2022) Công văn 1150/BCT-KHCN năm 2022 hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
4. (04/03/2022) Công văn 1384/VPCP-QHQT năm 2022 về Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xã giao Đại sứ Hoa Kỳ do Văn phòng Chính phủ ban hành
Tài chính
1. (10/03/2022) Công văn 2346/BTC-ĐT năm 2022 hướng dẫn báo cáo tình hình giải ngân hằng Quý, xác định nhu cầu giải ngân Quý tiếp theo theo quy định tại Nghị quyết 11/2022/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
2. (10/03/2022) Nghị định 21/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022
3. (09/03/2022) Quyết định 287/QĐ-BGTVT năm 2022 về công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (09/03/2022) Quyết định 97/QĐ-BXD năm 2022 công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
5. (09/03/2022) Quyết định 325/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (09/03/2022) Công văn 781/TCHQ-GSQL năm 2022 về tạo thuận lợi thủ tục hải quan đối với hàng hóa tái nhập trở lại do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (08/03/2022) Thông tư 17/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (08/03/2022) Công văn 771/TCHQ-TXNK năm 2022 về mã loại hình nhập khẩu, xuất khẩu và hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (08/03/2022) Công văn 1150/BCT-KHCN năm 2022 hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
10. (08/03/2022) Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định tài chính Dự án "Lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận" sử dụng vốn vay ODA của Italia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (07/03/2022) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12. (07/03/2022) Nghị quyết 26/NQ-CP về hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2022 do Chính phủ ban hành
13. (07/03/2022) Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
14. (07/03/2022) Công văn 1097/BYT-KH-TC năm 2022 xin ý kiến vào dự thảo Quyết định về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Bảo hiểm
1. (10/03/2022) Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Công nghiệp
1. (10/03/2022) Quyết định 327/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Y tế - dược
1. (10/03/2022) Công văn 694/UBND-KGVX năm 2022 hướng dẫn thủ tục hành chính, quản lý người mắc COVID-19 tại nhà do thành phố Hà Nội ban hành
2. (10/03/2022) Quyết định 579/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2022
3. (10/03/2022) Công văn 1157/BYT-KHTC năm 2022 thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
4. (08/03/2022) Công văn 2165/BGTVT-TCCB năm 2022 về ký Biên bản bàn giao cơ sở y tế về địa phương quản lý theo Quyết định 1922/QĐ-TTCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (08/03/2022) Công văn 703/UBND-VX năm 2022 triển khai đợt cao điểm Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (08/03/2022) Công văn 1150/BCT-KHCN năm 2022 hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
7. (08/03/2022) Hướng dẫn 52/HD-TLĐ về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong các cấp công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
8. (07/03/2022) Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
9. (07/03/2022) Công văn 1097/BYT-KH-TC năm 2022 xin ý kiến vào dự thảo Quyết định về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
10. (06/03/2022) Công văn 1089/BYT-DP năm 2022 phòng, chống dịch cho người Việt Nam tại U-crai-na về nước do Bộ Y tế ban hành
11. (06/03/2022) Công văn 1085/BYT-DP năm 2022 về phòng, chống dịch cho người Việt Nam tại U-crai-na về nước do Bộ Y tế ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (10/03/2022) Nghị định 21/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022
2. (08/03/2022) Nghị quyết 29/NQ-CP phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 do Chính phủ ban hành
3. (08/03/2022) Dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
4. (07/03/2022) Công văn 752/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng chế phẩm sinh học xử lý môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (08/03/2022) Quyết định 317/QĐ-TTg năm 2022 về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (11/03/2022) Công văn 1214/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (10/03/2022) Quyết định 328/QĐ-TTg năm 2022 về chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (09/03/2022) Quyết định 325/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (09/03/2022) Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
5. (08/03/2022) Công văn 2163/BGTVT-KHĐT về phân khai kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (08/03/2022) Công văn 220/TTg-QHQT năm 2022 phê duyệt chủ trương tham gia Dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng “Bảo vệ và Đầu tư Vốn tự nhiên tại Châu Á và Thái Bình Dương - Lập bản đồ nhạy cảm với môi trường của các loài chim” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (08/03/2022) Công văn 1155/BCT-TTTN năm 2022 về tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
8. (08/03/2022) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
9. (08/03/2022) Thông báo 68/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, 02 tháng năm 2022 và triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (08/03/2022) Quyết định 317/QĐ-TTg năm 2022 về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (07/03/2022) Công văn 1438/VPCP-CN năm 2022 triển khai 05 dự án đường cao tốc trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (07/03/2022) Quyết định 25/QĐ-BCĐCTLT năm 2022 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
13. (07/03/2022) Công văn 2132/BGTVT-KHCN năm 2022 triển khai nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành
14. (07/03/2022) Công văn 2134/BGTVT-KHĐT năm 2022 có ý kiến về nội dung liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Lao động
1. (08/03/2022) Hướng dẫn 51/HD-TLĐ về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
2. (08/03/2022) Hướng dẫn 52/HD-TLĐ về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong các cấp công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
3. (04/03/2022) Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (09/03/2022) Kế hoạch 234/KH-BGDĐT năm 2022 về xây dựng Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3 và 4 tuổi) và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi” giai đoạn 2023-2030 do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành
2. (08/03/2022) Thông tư 17/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (08/03/2022) Quyết định 492/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về xây dựng Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (08/03/2022) Công văn 92/TANDTC-TCCB năm 2022 về tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ, theo Chương trình học bổng Chính phủ Australia, năm 2023 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
5. (04/03/2022) Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Giao thông, vận tải
1. (08/03/2022) Công văn 2163/BGTVT-KHĐT về phân khai kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (08/03/2022) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 07 thủ tục hành chính mới; 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
3. (07/03/2022) Công văn 1438/VPCP-CN năm 2022 triển khai 05 dự án đường cao tốc trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (07/03/2022) Công văn 1439/VPCP-CN năm 2022 về tăng cường bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (07/03/2022) Quyết định 25/QĐ-BCĐCTLT năm 2022 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
6. (07/03/2022) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ, lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
7. (07/03/2022) Công văn 2132/BGTVT-KHCN năm 2022 triển khai nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (07/03/2022) Công văn 2134/BGTVT-KHĐT năm 2022 có ý kiến về nội dung liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (10/03/2022) Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
2. (09/03/2022) Quyết định 97/QĐ-BXD năm 2022 công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
3. (08/03/2022) Quyết định 314/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (08/03/2022) Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2022 quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (08/03/2022) Quyết định 321/QĐ-TTg năm 2022 quy định về tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (08/03/2022) Quyết định 320/QĐ-TTg năm 2022 Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (08/03/2022) Quyết định 318/QĐ-TTg năm 2022 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (07/03/2022) Quyết định 313/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Khoa học, công nghệ
1. (06/03/2022) Quyết định 228/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Năng lượng Nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi, chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
Bưu chính, viễn thông
1. (10/03/2022) Quyết định 579/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2022
2. (09/03/2022) Công văn 837/BTTTT-CBC năm 2022 về xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (09/03/2022) Công văn 315/CATTT-NCSC về lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 03/2022 do Cục An toàn thông tin ban hành
4. (07/03/2022) Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2022 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành
5. (06/03/2022) Công văn 797/BTTTT-THH hướng dẫn nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (05/03/2022) Công văn 793/BTTTT-THH năm 2022 hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (08/03/2022) Thông báo 68/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, 02 tháng năm 2022 và triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/03/2022) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
3. (07/03/2022) Quyết định 454/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về Kế hoạch điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cho đề tài khoa học cấp Bộ “Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (05/03/2022) Quyết định 311/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Bổ trợ tư pháp
1. (07/03/2022) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa và bị bãi bỏ lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Hình sự
1. (31/12/2021) Thông tư 129/2021/TT-BCA sửa đổi Thông tư 28/2020/TT-BCA quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhập, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Khiếu nại, tố cáo
1. (31/12/2021) Thông tư 128/2021/TT-BCA quy định về quy trình thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (31/12/2021) Thông tư 129/2021/TT-BCA sửa đổi Thông tư 28/2020/TT-BCA quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhập, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (09/03/2022) Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
2. (08/03/2022) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
3. (08/03/2022) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 07 thủ tục hành chính mới; 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
4. (07/03/2022) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa và bị bãi bỏ lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (07/03/2022) Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
6. (07/03/2022) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (07/03/2022) Quyết định 25/QĐ-BCĐCTLT năm 2022 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
8. (07/03/2022) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
9. (07/03/2022) Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (07/03/2022) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ, lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
11. (06/03/2022) Quyết định 228/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Năng lượng Nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi, chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (07/03/2022) Quyết định 454/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về Kế hoạch điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cho đề tài khoa học cấp Bộ “Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (08/03/2022) Hướng dẫn 51/HD-TLĐ về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
2. (04/03/2022) Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (09/03/2022) Công văn 837/BTTTT-CBC năm 2022 về xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (09/03/2022) Quyết định 48/QĐ-TANDTC-TĐKT về Kế hoạch sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (07/03/2022) Quyết định 266/QĐ-BKHCN năm 2022 về phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
298 lượt xem
Tiêu điểm
Các trường hợp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Xin cho tôi hỏi các trường hợp nào người lao động bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải? - Quốc Bảo (Khánh Hòa)

Tra cứu giấy xác nhận xe ô tô tự động gia hạn đăng kiểm online

Tra cứu giấy xác nhận xe ô tô tự động gia hạn đăng kiểm online là nội dung được đề cập tại

Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;