Trong lĩnh vực tài chính VIETTEL có quyền gì?

Trả lời cho vấn đề này, Nghị định 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội được Chính phủ ban hành ngày 05/01/2018 đã quy định cụ thể về quyền của VIETTEL trong các hoạt động tài chính.

Theo đó, về tài chính, VIETTEL  có các quyền sau:

1. Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu; vay vốn của tổ chức tín dụng, cá nhân ở trong nước và nước ngoài và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Việc huy động vốn để kinh doanh phải theo nguyên tắc huy động vốn và thẩm quyền huy động vốn theo quy định pháp luật và Điều lệ.

Việc vay vốn của các tổ chức tín dụng, cá nhân ở nước ngoài của VIETTEL thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

2. Chủ động sử dụng vốn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của VIETTEL; được thực hiện thuê quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc, cơ sở, địa điểm sản xuất kinh doanh của VIETTEL và các đơn vị phụ thuộc, doanh nghiệp thành viên của VIETTEL; được đầu tư, kinh doanh bất động sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn khác.

3. Quyết định trích khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật.

4. Được tạm ứng kinh phí cho các đơn vị được giao nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Việc hạch toán, thanh toán và quyết toán khoản tạm ứng này được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL.

5. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công ích, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của VIETTEL.

6. Được chi thưởng sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ; thưởng tăng năng suất lao động; thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Các khoản tiền thưởng này được hạch toán vào chi phí kinh doanh của VIETTEL, được thực hiện một lần với mức thưởng tối đa không quá mức hiệu quả của sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư và chi phí mang lại trong một năm. Trường hợp VIETTEL còn nợ đến hạn phải trả mà chưa trả hết thì chỉ được tăng lương, trích thưởng cho công nhân viên của VIETTEL, kể cả người quản lý sau khi đã trả hết nợ đến hạn.

7. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền chủ sở hữu đối với phần vốn đã đầu tư vào các công ty con và các doanh nghiệp khác.

8. Được hưởng cổ tức, lợi nhuận được chia và các lợi ích khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần lợi nhuận thu được từ phần vốn góp vào các công ty con và doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

9. Từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

10. Được thành lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.

11. Lợi nhuận của VIETTEL sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phân phối vào các quỹ theo quy định tại Điều 72 Điều lệ. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ trên được nộp về ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

12. VIETTEL được quyền bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại tổ chức tín dụng theo nguyên tắc sau đây:

  • Tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn đối với một công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ không quá giá trị vốn chủ sở hữu của công ty con theo báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm gần nhất tại thời điểm bảo lãnh;
  • Tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn đối với công ty con do VIETTEL nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được vượt quá giá trị vốn góp thực tế của VIETTEL tại thời điểm bảo lãnh.

13. Được tham gia đấu thầu các gói thầu của công ty con và công ty con của VIETTEL được tham gia đấu thầu các gói thầu của VIETTEL và công ty con khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

14. Được phép chỉ định thầu với các gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm theo điểm c khoản 1 điều 22 của Luật đấu thầu. Gói thầu nghiên cứu, thử nghiệm bao gồm: Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, gia công, mua sắm hàng hóa phục vụ cho công tác nghiên cứu, thử nghiệm, các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.

15. Được giao nhiệm vụ hoặc chỉ định các công ty con thực hiện nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ; các dịch vụ kỹ thuật, tối ưu mạng lưới; bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, mạng lưới. Đặt hàng các công ty con nghiên cứu phát triển và sản xuất các thiết bị, vật tư, sản phẩm công nghệ để phục vụ cho hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường.

16. Quyết định chi phí tiền lương và các chi phí khác trên cơ sở doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của VIETTEL theo quy định của pháp luật.

17. Được cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của VIETTEL theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng, không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

18. Chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính không có nhu cầu tiếp tục đầu tư để thu hồi vốn theo quy định hiện hành. Trường hợp chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính tại công ty chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

19. Các quyền khác về tài chính theo Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL, Điều lệ và quy định của pháp luật.

Xem thêm: Nghị định 05/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 05/01/2018. 

774 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;