Thủ tục hành chính chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp ở cấp trung ương

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 1299/QĐ-BCT về lĩnh vực bán hàng đa cấp, trong đó có nội dung thủ tục hành chính chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Thủ tục hành chính chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Thủ tục hành chính chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (Hình từ internet)

Bán hàng đa cấp là gì?

Vui lòng xem tại đây.

Thủ tục hành chính chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp ở cấp trung ương

Căn cứ Khoản 6 Mục A Phần II Quyết định 1299/QĐ-BCT quy định về thủ tục hành chính chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp ở cấp trung ương như sau:

*Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

- Trình tự thực hiện

+ Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (tầng 5, 25 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm, Hà Nội).

+ Tiếp nhận hồ sơ:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 18 của Nghị định 18/2023/NĐ-CP, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành thông báo sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đúng thời hạn hoặc hồ sơ của doanh nghiệp không đáp ứng quy định, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do trả lại hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc theo một trong các phương thức sau: Gửi qua dịch vụ bưu chính; Thư điện tử; Hệ thống công nghệ thông tin quản lý bán hàng đa cấp của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường dịch vụ bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP;

+ Báo cáo theo Mẫu số 06a tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 18/2023/NĐ-CP;

+ 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

+ 01 bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

+ 01 bản sao quyết định về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quyết định và biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của hội đồng thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

- Phí, lệ phí: Không quy định.

- Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu số 06 - Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

+ Mẫu số 06a - Báo cáo tình hình hoạt động trước khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

- Yêu cầu, điều kiện: không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 40/2018/NĐ-CP;

+ Nghị định 03/2023/NĐ-CP;

+ Nghị định 18/2023/NĐ-CP.

*Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hạn hoặc bị thu hồi

- Trình tự thực hiện

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực hoặc bị thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (tầng 5, 25 Ngô Quyền + Hoàn Kiếm, Hà Nội).

+ Tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 18 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành thông báo sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đúng thời hạn hoặc hồ sơ của doanh nghiệp không đáp ứng quy định, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do trả lại hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc theo một trong các phương thức sau: Gửi qua dịch vụ bưu chính; Thư điện tử; Hệ thống công nghệ thông tin quản lý bán hàng đa cấp của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường dịch vụ bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP;

+ Báo cáo theo Mẫu số 06a tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 18/2023/NĐ-CP;

+ 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

+ 01 bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hạn hoặc bị thu hồi.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

- Phí, lệ phí: Không quy định.

- Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu số 06 - Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp + tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

+ Mẫu số 06a - Báo cáo tình hình hoạt động trước khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp  tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

- Yêu cầu, điều kiện: không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 40/2018/NĐ-CP;

+ Nghị định 03/2023/NĐ-CP;

+ Nghị định 18/2023/NĐ-CP.

  Nguyễn Phạm Nhựt Tân

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

456 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;