Những dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Hiện nay, có những dịch vụ công trực tuyến một phần nào cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an? – Tấn Lộc (TPHCM)

Những dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Những dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an (Hình từ internet)

Những dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Nội dung đề cập tại Quyết định 430/QĐ-BCA năm 2023 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Theo đó, những dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an gồm:

STT

TÊN DỊCH VỤ CÔNG

ĐƠN VỊ

I

LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH

I.1

NHÓM LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY TỜ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

1.

Cấp Giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân thực hiện tại Cục

A08

2.

Cấp lại Giấy miễn thị thực tại Cục QLXNC thực hiện tại Cục

A08

3.

Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực thực hiện tại Cục

A08

4.

Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực thực hiện tại Công an cấp tỉnh

A08

5.

Cấp Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Cục

A08

6.

Cấp Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh

A08

7.

Cấp lại Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Cục

A08

8.

Cấp lại Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh

A08

9.

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Cục

A08

10.

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh

A08

11.

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Cục

A08

12.

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh

A08

13.

Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh thực hiện tại Cục (áp dụng đối với trường hợp giấy tờ chứng minh điều kiện cấp thị thực, hồ sơ pháp nhân của cơ quan tổ chức mời bảo lãnh chưa được số hóa, chứng thực điện tử)

A08

14.

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thực hiện tại Cục

A08

15.

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thực hiện tại Công an cấp tỉnh

A08

I.2

NHÓM LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG DÂN VIỆT NAM

 

16.

Cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam thực hiện tại Cục

A08

17.

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước thực hiện tại Cục (từ lần thứ hai trở đi và hộ chiếu cũ còn giá trị sử dụng)

A08

18.

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước thực hiện tại Công an cấp tỉnh (từ lần thứ hai trở đi và hộ chiếu cũ còn giá trị sử dụng)

A08

19.

Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Cục

A08

20.

Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh

A08

21.

Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài thực hiện tại Cục

A08

22.

Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài thực hiện tại Công an cấp tỉnh

A08

II

LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

 

II.1

NHÓM ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

 

23.

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Cục

C06

24.

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

25.

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện

C06

26.

Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Cục

C06

27.

Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

28.

Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

C06

29.

Cấp lại thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Cục

C06

30.

Cấp lại thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

31.

Cấp lại thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

C06

32.

Gia hạn tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã

C06

33.

Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã

C06

II.2

NHÓM QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO

 

34.

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thực hiện tại Cục

C06

35.

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

36.

Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Cục

C06

37.

Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

38.

Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Cục

C06

39.

Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

40.

Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Cục

C06

41.

Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

42.

Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ thực hiện tại Cục

C06

43.

Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

44.

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ thực hiện tại Cục

C06

45.

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

46.

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Cục

C06

47.

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

48.

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Cục

C06

49.

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

50.

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Cục

C06

51.

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

52.

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ thực hiện tại Cục

C06

53.

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

II.3

NHÓM QUẢN LÝ CON DẤU

 

54.

Đăng ký lại mẫu con dấu thực hiện tại Cục

C06

55.

Đăng ký lại mẫu con dấu thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

56.

Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu thực hiện tại Cục

C06

57.

Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C06

III

LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

58.

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Cục

C07

59.

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C07

60.

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân thực hiện tại Cục

C07

61.

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C07

62.

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân thực hiện tại Công an cấp huyện

C07

63.

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C07

64.

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại Công an cấp huyện

C07

65.

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C07

66.

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại Công an cấp huyện

C07

67.

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C07

68.

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại Công an cấp huyện

C07

69.

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Cục

C07

70.

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C07

71.

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an cấp huyện

C07

72.

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại Cục

C07

73.

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C07

IV

LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIAO THÔNG

IV.1

NHÓM ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

74.

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện tại Cục

C08

75.

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C08

76.

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an cấp huyện

C08

77.

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

C08

78.

Đăng ký sang tên xe tại Cục

C08

79.

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C08

80.

Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện

C08

81.

Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

C08

82.

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh

C08

83.

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện

C08

84.

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

C08

85.

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại Cục

C08

86.

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

C08

87.

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

C08

88.

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

C08

89.

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại Cục

C08

90.

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại Công an cấp tỉnh

C08

91.

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại Công an cấp huyện

C08

92.

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe áp thực hiện tại Công an cấp xã

C08

Dịch vụ công trực tuyến một phần là gì?

Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ như sau:

- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định tại nêu trên.

Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật.

Dương Châu Thanh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

281 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;