Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng, chống thiên tai (mới nhất)

Xin cho tôi hỏi nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng, chống thiên tai được quy định thế nào? - Tường Vy (Khánh Hòa)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng, chống thiên tai (mới nhất)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng, chống thiên tai (mới nhất) (Hình từ internet)

Ngày 15/4/2024, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai ban hành Quyết định 86/QĐ-ĐĐ-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng, chống thiên tai.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng, chống thiên tai (mới nhất)

(1) Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước và dịch vụ sự nghiệp công:

- Xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm theo phân công của Cục trưởng;

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý của Cục;

- Thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát, thu thập thông tin, dữ liệu, đánh giá hiện trạng phục vụ công tác quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai;

- Xây dựng, quản lý, khai thác thông tin, cơ sở dữ liệu và thống kê phục vụ quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

- Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám, công nghệ số, công nghệ mô phỏng và thực hiện các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai;

- Quản lý, vận hành hệ thống giám sát thiên tai và các phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành về đê điều và phòng, chống thiên tai;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông; kế hoạch phòng, chống bão mạnh, siêu bão; phòng, chống lũ quét, sạt lở đất, kế hoạch phòng, chống sạt lở bờ sông do mưa lũ hoặc dòng chảy, sạt lở bờ biển; xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố vỡ đê, hồ, đập, sự cố cháy rừng, bão, áp thấp, lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai khác; xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, bão mạnh, siêu bão; phương án ứng phó khẩn cấp trong trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế; xây dựng kịch bản, tham gia tổ chức, tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống thiên tai;

- Kiểm định xây dựng; giám định, đánh giá chất lượng an toàn công trình đê điều và phòng, chống thiên tai;

- Nghiên cứu, xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học; thực hiện đề tài, dự án khoa học, thử nghiệm các mô hình, vật liệu mới, chuyển giao công nghệ mới và các tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu trong lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai;

- Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tuyên truyền, truyền thông về đê điều, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

- Xây dựng và thực hiện chương trình, đề án, dự án về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

- Hợp tác, chia sẻ thông tin, dữ liệu và kinh nghiệm trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng.

(2) Thực hiện các hoạt động dịch vụ:

- Nghiên cứu chính sách, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế:

Nghiên cứu xây dựng, phân tích, đánh giá, đề xuất, thẩm tra, phản biện chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

Thực hiện, thẩm tra, phản biện các đề tài, dự án khoa học; nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình, vật liệu mới, chuyển giao công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và trang thiết bị quan trắc thu thập dữ liệu, giám sát, cảnh báo trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp công trình, phi công trình trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với các loại hình thiên tai; kịch bản diễn tập ứng phó thiên tai; quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa và các công trình liên quan đến phục vụ phòng, chống thiên tai; bản đồ đê điều, bản đồ ngập lụt và các loại bản đồ khác phục vụ công tác quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông; kế hoạch phòng, chống bão mạnh, siêu bão; phòng, chống lũ quét, sạt lở đất, kế hoạch phòng, chống sạt lở bờ sông do mưa lũ hoặc dòng chảy, sạt lở bờ biển; xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố vỡ đê, hồ, đập, sự cố cháy rừng, bão, áp thấp, lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai khác; xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, bão mạnh, siêu bão; phương án ứng phó khẩn cấp trong trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế;

- Về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:

Phân tích, đánh giá năng lực, nhu cầu đào tạo; xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

Xây dựng và sản xuất tư liệu, tài liệu, ấn phẩm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tuyên truyền, truyền thông trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

Xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và các sự kiện, hoạt động thông tin, truyền thông trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; xây dựng kịch bản, tổ chức huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống thiên tai;

Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các mô hình và phương thức trong công tác tập huấn, bồi dưỡng về lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

- Về thông tin, dữ liệu và thống kê:

Điều tra, khảo sát, thu thập, số hóa, xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; ứng dụng công nghệ viễn thám, mô hình mô phỏng các loại hình thiên tai trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

Thẩm tra, lập dự án, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và thực hiện các chương trình, đề án, dự án về xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm trong trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

Đào tạo, tập huấn: ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám, chuyển đổi số; quản lý, sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm và các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

Cung cấp các dịch vụ: quan trắc, giám sát, cảnh báo thiên tai, quản lý dữ liệu, chuyển đổi số về đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Quy hoạch phòng chống thiên tai, lũ lụt, đê điều, sạt lở ven sông, ven biển, công trình phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

- Đánh giá tác động môi trường các dự án đê điều và phòng, chống thiên tai, hạ tầng kỹ thuật và các lĩnh vực có liên quan;

- Về tư vấn đầu tư xây dựng:

Thẩm tra, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế và dự toán xây dựng công trình: đê, kè, cống, công trình bảo vệ bờ sông, chỉnh trị sông, thoát lũ; công trình bảo vệ vùng cửa sông, bờ biển, hải đảo; công trình phân lũ, điều tiết lũ; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền, nhà kết hợp sơ tán dân; công trình cảnh báo thiên tai; công trình phòng, chống thiên tai, đê điều và công trình, hạ tầng kỹ thuật liên quan đến đê điều và phòng, chống thiên tai (cầu, cảng, đường giao thông…);

Giám sát xây dựng trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

- Khảo sát, điều tra thu thập số liệu địa hình, địa chất, thủy văn, hải văn, đo đạc bản đồ, lập mô hình toán trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

- Quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát đánh giá dự án trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

- Thí nghiệm vật liệu và kiểm định xây dựng:

Thí nghiệm địa kỹ thuật, vật liệu xây dựng, vật liệu phục vụ việc chế tạo công cụ, dụng cụ, trang thiết bị đê điều, phòng chống thiên tai; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy hàng hóa, vật liệu xây dựng;

Kiểm định, giám định, đánh giá chất lượng, an toàn công trình và nguyên nhân sự cố công trình theo quy định của Nhà nước đối với các công trình đê điều, phòng, chống thiên tai và các lĩnh vực có liên quan khác;

Thử nghiệm, kiểm định sản phẩm của các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

Giám định tư pháp phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo trưng cầu, chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

(3) Hợp tác, liên danh, liên kết thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn trong nước và quốc tế về đê điều và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

(4) Tham gia công tác chuẩn bị, quản lý, thực hiện các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai.

(5) Tham gia, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai; Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân công của Cục trưởng.

(6) Thực hiện các nội dung cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

(7) Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao; thực hiện chế độ kế toán, tài chính theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

(8) Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục trưởng. Thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Trung tâm theo quy định.

(9) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Xem thêm nội dung tại Quyết định 86/QĐ-ĐĐ-VP có hiệu lực từ ngày 15/4/2024 và thay thế Quyết định 346/QĐ-PCTT ngày 01/7/2020.

Hồ Quốc Tuấn

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

96 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;