Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân năm 2024

Xin cho tôi biết Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân năm 2024? - Hoài Anh (Bình Thuận)

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân năm 2024

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân năm 2024 (Hình từ internet)

Ngày 22/01/2024, Bộ Công an ban hành Quyết định 414/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân năm 2024.

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân năm 2024

Cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân năm 2024 bao gồm:

(1) Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL

Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL của đơn vị, địa phương mình và tổ chức triển khai thực hiện.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2024.

(2) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08/CT-BCA ngày 15/8/2022 về tăng cường công tác PBGDPL của lực lượng CAND.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2024.

(3) Rà soát, đề nghị Bộ Tư pháp công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật trong CAND.

- Cơ quan thực hiện: V03 chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2024.

(4) Tổ chức truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng pháp luật

PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ CAND và quần chúng nhân dân các chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến hoặc ban hành trong năm 2024 và các năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”.

- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với V03 và Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2024.

(5) Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới được cấp có thẩm quyền ban hành liên quan đến công tác công an. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của lực lượng CAND được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua tại các kỳ họp, phiên họp; các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an ban hành; các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến hoạt động của lực lượng CAND cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; Công an cấp xã, báo cáo viên pháp luật, cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL, công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, giáo viên giảng dạy pháp luật trong các học viện, trường CAND, hội viên Chi hội Luật gia các cấp trong CAND.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2024.

(6) Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo, biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL trong các học viện, trường CAND phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo.

- Cơ quan thực hiện: X02 chủ trì, phối hợp với V03 và các học viện, trường CAND.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2024.

(7) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong CAND với hình thức và nội dung phù hợp, nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, trách nhiệm trong hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ CAND.

- Cơ quan thực hiện: V03 chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024.

(8) Thực hiện các đề án về PBGDPL

* Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2027” và Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.

- Cơ quan thực hiện: V03, C07 chủ trì, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2024.

* Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” ban hành kèm theo Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 và các đề án, dự án về PBGDPL do Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng CAND.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2024.

(9) Tổ chức biên soạn các tài liệu pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL như: Tờ gấp pháp luật, tình huống giải đáp pháp luật, câu chuyện pháp luật để phát hành tới Công an các đơn vị, địa phương, quần chúng nhân dân; rà soát, hệ thống hóa, cập nhật thông tin pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ lãnh đạo, báo cáo viên pháp luật, giáo viên giảng dạy pháp luật trong các học viện, trường CAND, hội viên Chi hội Luật gia các cấp trong CAND, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và Công an cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2024.

(10) Tăng cường PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng/Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương hoặc của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; khai thác tiện ích của mạng xã hội, mạng viễn thông trong công tác PBGDPL; xây dựng tờ gấp pháp luật, tình huống giải đáp pháp luật, câu chuyện pháp luật đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an hoặc trang thông tin điện tử của V03; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến; nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong PBGDPL. Nghiên cứu, đẩy mạnh việc cập nhật dữ liệu đối với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự vào Hệ cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an và Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: V03, V01, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2024.

(11) Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông CAND trong việc đẩy mạnh công tác PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Xây dựng các chuyên mục và chương trình tuyên tuyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng nâng cao hiệu quả PBGDPL, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

- Cơ quan thực hiện: V03, V01, V04, X04, các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương

- Thời gian thực hiện: cả năm 2024.

(12) Tiếp tục thực hiện Quyết định 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2024.

(13) Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL; thành lập các đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an các cấp kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL, các chương trình, đề án có liên quan đến PBGDPL của Trung ương và của Bộ Công an.

- Cơ quan thực hiện: V03 chủ trì tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ Công an kiểm tra công tác PBGDPL tại Công an một số đơn vị, địa phương; Công an các đơn vị, địa phương tham mưu với Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an cùng cấp tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL tại đơn vị, địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2024.

(14) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là số cán bộ lãnh đạo cốt cán, báo cáo viên pháp luật, giáo viên giảng dạy pháp luật trong các học viện, trường CAND, hội viên Chi hội Luật gia các cấp trong CAND, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và Công an cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2024.

Hồ Quốc Tuấn

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

324 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;