Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ VHTTDL

Xin cho tôi biết Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ VHTTDL? - Khánh Nam (Hà Nội)

Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ VHTTDL

Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ VHTTDL (Hình từ internet)

Ngày 23/02/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024.

Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ VHTTDL

Cụ thể, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 bao gồm:

(1) Cải cách các quy định TTHC, QĐKD

* Rà soát, báo cáo Lãnh đạo Bộ phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD đang là rào cản, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, trong đó tập trung ưu tiên rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép trong các lĩnh vực: Du lịch, Quảng cáo (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch).

- Chủ trì thực hiện: Các cơ quan có TTHC.

- Thời hạn hoàn thành: Chậm nhất trong tháng 4 năm 2024.

* Rà soát, nghiên cứu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện phương án đơn giản hóa các quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý nhằm cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) không hợp lý trong thực hiện TTHC, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

- Chủ trì thực hiện: Các cơ quan có TTHC yêu cầu nộp Phiếu LLTP.

- Thời hạn hoàn thành: Chậm nhất trong tháng 3 năm 2024.

* Đẩy nhanh tiến độ việc sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, để tổ chức thực thi phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn các lĩnh vực đang thực hiện phương án phân cấp theo lộ trình đến năm 2025, gồm: Thể dục thể thao, Du lịch, Di sản văn hóa.

- Chủ trì thực hiện: Cục Thể dục thể thao, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Di sản văn hóa.

- Thời hạn hoàn thành: Theo lộ trình đã phê duyệt.

* Tổ chức rà soát 100% TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước đã công bố (tại Quyết định 786/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2023 và Quyết định 787/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2023), nghiên cứu, tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ phương án đơn giản hóa, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số lượng TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC,

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 9 năm 2024.

* Tăng cường hơn nữa công tác thẩm định quy định TTHC tại đề nghị, dự án, dự thảo văn bản QPPL bảo đảm chỉ ban hành TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng văn bản QPPL, Văn phòng Bộ.

(2) Đổi mới việc thực hiện, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

* Thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử; đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin.

* Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phát triển nền tảng xây dựng mẫu đơn, tờ khai điện tử tương tác phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện các danh mục dùng chung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan có TTHC.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin.

* Tập trung số hóa, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các bộ, ngành, địa phương thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu với Kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, ban hành danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan có TTHC.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Thời hạn hoàn thành: Trong Quý I năm 2024.

* Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, Hệ thống tin giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tập trung do Bộ quản lý với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có TTHC.

* Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có TTHC.

* Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan có TTHC.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ.

* Tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, các cơ quan có TTHC

* Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ Cổng thông tin điện tử của bộ, để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có TTHC.

Hồ Quốc Tuấn

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

199 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;