Đề xuất quy định mới về điều kiện đối với thương nhân bán lẻ xăng dầu

Cho tôi hỏi hiện nay đã có đề xuất nào về điều kiện đối với thương nhân bán lẻ xăng dầu hay chưa? - Khang Kiệt (TPHCM)

Đề xuất quy định mới về điều kiện đối với thương nhân bán lẻ xăng dầu

Đề xuất quy định mới về điều kiện đối với thương nhân bán lẻ xăng dầu (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Đề xuất quy định mới về điều kiện đối với thương nhân bán lẻ xăng dầu

Theo Điều 15 dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu thị thương nhân đáp ứng các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê còn từ năm (05) năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

- Có văn bản thỏa thuận nguyên tắc dưới một (01) trong ba (03) hình thức: nhận làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một (01) thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu; nhận quyền bán lẻ xăng dầu cho một (01) thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu; mua bán xăng dầu với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu để bán lẻ tại hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân.

Đề xuất quy định mới về trình tự cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu

Theo quy định tại Điều 16 dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu quy định:

- Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn, đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15 dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu.

+ Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

++ Bản chính Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, trong đó ghi rõ nội dung đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu hoạt động dưới một (01) trong ba (03) hình thức: nhận làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu; nhận quyền bán lẻ xăng dầu cho thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu; mua xăng dầu từ thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu để bán lẻ tại hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân.

++ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bản sao công chứng các Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã cấp cho thương nhân;

++ Bản chính văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc nhận làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu; hoặc bản chính văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc nhận quyền bán lẻ xăng dầu cho thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu; hoặc bản chính văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc mua bán xăng dầu, ký với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu để bán lẻ tại hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 15 dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

+ Đối với trường hợp cấp sửa đổi bổ sung:

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị sửa đổi bổ sung Giấy xác nhận. Hồ sơ gồm:

++ Bản chính Đơn đề nghị cấp sửa đổi bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu;

++ Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu đã được cấp;

++ Bản sao công chứng các tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi bổ sung.

+ Đối với trường hợp cấp lại

Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu

bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi

về cơ quan có thẩm quyền đề đề nghị cấp lại Giấy xác nhận. Hồ sơ gồm:

Bản chính Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu;

++ Bản chính hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu (nếu có).

+ Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực, thương nhân lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận như đối với trường hợp cấp mới quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu và gửi về cơ quan có thẩm quyền trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.

- Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu

+ Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền.

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

+ Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 06 tại Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

- Thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

- Sở Công Thương xem xét thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp:

+ Thương nhân không tiếp tục làm thương nhân bán lẻ xăng dầu và có văn bản gửi Sở Công Thương đề nghị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân bán lẻ xăng dầu đã được cấp cho thương nhân.

+ Thương nhân ngừng thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian từ ba mươi (30) ngày trở lên.

+ Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

+ Thương nhân vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân bán lẻ xăng dầu và không khắc phục vi phạm trong thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

+ Thương nhân đang bị xử lý vi phạm mà tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường và các quy định của pháp luật về chất lượng.

Xem thêm dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Tô Quốc Trình

215 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;