Đảm bảo 100% thủ tục hành chính về GDĐT công khai trên cổng DVCQG

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4658/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

Đảm bảo 100% thủ tục hành chính về GDĐT công khai trên cổng DVCQG

Đảm bảo 100% thủ tục hành chính về GDĐT công khai trên cổng DVCQG (Hình từ Internet)

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể trong cải cách hành chính như sau:

1. Nhiệm vụ cụ thể trong cải cách thủ tục hành chính về GDĐT

Tại Tiểu mục 3 Mục II Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của BGDĐT ban hành kèm Quyết định 4658/QĐ-BGDĐT năm 2022 (Kế hoạch) về nhiệm vụ cụ thể trong cải cách thủ tục hành chính về GDĐT như sau:

- Kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải gắn liền với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, quy định về thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật phải được kiểm soát ngay từ khi lập đề nghị, xây dựng chính sách, công khai, minh bạch về quy định và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Đảm bảo 100% các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ được công bố, công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ kịp thời và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Bộ GDĐT và công khai tại nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thông tư 01/2018/TT- VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

- Tiếp tục triển khai Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ;

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và đã được phân cấp, phân quyền quản lý theo Nghị quyết 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước;

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP;

Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ chức tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn và công khai kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định.

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định Nghị định 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

2. Nhiệm vụ cụ thể trong cải cách chế độ công vụ về GDĐT

Căn cứ Tiểu mục 5 Mục II Kế hoạch quy định về nhiệm vụ cụ thể trong cải cách chế độ công vụ về GDĐT như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hoặc ban hành mới các văn bản về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của ngành theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, bảo đảm đồng bộ, liên thông giữa hệ thống văn bản của Đảng với các quy định của pháp luật.

Xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, phù hợp với số lượng biên chế được giao từng đơn vị thuộc Bộ để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền; đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Nghiên cứu, triển khai việc thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, phòng và tương đương.

- Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế;

Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP .

- Xây dựng và ban hành hệ thống đánh giá cán bộ, công chức của Bộ đảm bảo khoa học, hợp lý, dân chủ, công khai, minh bạch là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ.

Triển khai thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ GDĐT theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

- Hoàn thiện quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ;

Xây dựng và ban hành quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ;

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

- Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính, trình độ chuyên môn và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục gắn với vị trí việc làm.

Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP.

Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ.

Xem chi tiết tại Quyết định 4658/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/12/2022.

Ngọc Nhi


Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn
231 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu

Tôi muốn biết cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có những nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? – Thanh Tuyền (Bình Định)

Các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Các cơ sở nào không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm? - Tiến Thành (Đồng Nai)

Tranh chấp lao động là gì? 05 nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

Cho tôi hỏi tranh chấp lao động là gì? Việc giải quyết các tranh chấp lao động phải đảm bảo các nguyên tắc nào? – Như Quỳnh (Quảng Nam)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;