33 thủ tục hành chính về biện pháp bảo đảm bị bãi bỏ

Quyết định 2546/QĐ-BTP ngày 26/12/2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

33 thủ tục hành chính về biện pháp bảo đảm bị bãi bỏ

33 thủ tục hành chính về biện pháp bảo đảm bị bãi bỏ (Hình từ Internet)

Quyết định 2546/QĐ-BTP ngày 26/12/2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Theo đó, thủ tục hành chính về biện pháp bảo đảm bị bãi bỏ gồm:

1. 33 thủ tục hành chính về biện pháp bảo đảm bị bãi bỏ

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A

Thủ tục hành chính cấp trung ương

I

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

1

1.001528

Đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cục Hàng không Việt Nam

2

1.001176

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu tàu bay trong trường hợp mua bán tàu bay có bảo lưu quyền sở hữu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cục Hàng không Việt Nam

3

1.001139

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cục Hàng không Việt Nam

4

1.001073

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cục Hàng không Việt Nam

5

1.003972

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cục Hàng không Việt Nam

6

1.003923

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cục Hàng không Việt Nam

7

1.003872

Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cục Hàng không Việt Nam

8

1.003809

Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cục Hàng không Việt Nam

II

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

1

1.003752

Đăng ký thế chấp tàu biển

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam

2

1.003669

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu tàu biển trong trường hợp mua bán tàu biển có bảo lưu quyền sở hữu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam

3

2.001543

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam

4

1.003600

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam

5

1.003561

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam

6

1.003506

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam

7

1.003428

Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam

8

2.001929

Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam

III

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

1

1.003268

Đăng ký thế chấp bằng tài sản là động sản khác

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

2

1.002478

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

3

1.000624

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng tài sản là động sản khác

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

4

1.004773

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký bằng tài sản là động sản khác

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

5

1.004752

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

6

1.004641

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

7

1.004633

Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

8

1.004615

Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

B

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

1.004583

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký đất đai)

2

1.004550

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

3

1.003862

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

4

1.003688

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

5

1.003625

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

6

1.003046

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

7

2.000801

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

8

1.001696

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

9

1.000655

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

2. 22 danh mục thủ tục hành chính

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp như sau:

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A

Thủ tục hành chính cấp trung ương

I

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

1

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

2

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

3

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

4

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là tàu bay

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

5

Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

II

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

1

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

2

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

3

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

4

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là tàu biển

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

5

Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

6

Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

III

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm

1

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản - Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản)

2

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản - Bộ Tư pháp

3

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản - Bộ Tư pháp

4

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), là cây hằng năm, công trình tạm

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản - Bộ Tư pháp

5

Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản - Bộ Tư pháp

6

Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản - Bộ Tư pháp

B

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

   

1

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký đất đai)

2

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

3

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

4

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

5

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngọc Nhi


Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn
201 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Quy định về ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

Cho tôi hỏi quy định về ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài thế nào? - Duy Minh (Long An)

Điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Nguyên tắc và điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được quy định ra sao? - Khiết Lâm (Long An)

Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Xin cho hỏi để miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước cần có những điều kiện gì? - Thuận Khánh (Kiên Giang)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;