Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng viên chức Bộ Nội vụ năm 2022

Đây là nội dung tại Công văn 2466/BNV-TCCB ngày 10/6/2022 về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022 do Bộ Nội vụ ban hành.

Theo đó, Bộ Nội vụ dự kiến tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức vào tháng 7/2022. Các đối tượng muốn tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức năm 2022 phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2022

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

- Viên chức đang xếp lương chuyên viên, mã số 01.003.

- Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2021; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên chính quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BNV.

- Phải có thời gian bổ nhiệm, xếp lương chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian xếp lương chuyên viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Trường hợp viên chức trước khi được bổ nhiệm, xếp lương chuyên viên đã có thời gian xếp lương theo thang bảng lương doanh nghiệp nhà nước hoặc lương cấp bậc sĩ quan mà thời gian này được tính để làm căn cứ xếp lương chuyên viên thì thời gian đó được tính là tương đương với thời gian được bổ nhiệm, xếp lương chuyên viên để dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính.

- Trong thời gian bổ nhiệm, xếp lương chuyên viên và tương đương đã chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nghiệp vụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị nơi công tác, được người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức xác nhận.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng viên chức Bộ Nội vụ năm 2022

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng viên chức Bộ Nội vụ năm 2022 (Ảnh minh họa)

2. Viên chức dự thi thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng viên chính (hạng II) năm 2022 

- Cơ sở giáo dục đại học công lập có nhu cầu.

- Viên chức đang giữ CDNN giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03.

- Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2021; được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ nhận xét có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài khoa học, sách phục vụ đào tạo, bài báo khoa học và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của CDNN giảng viên chính theo quy định tại Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT

Riêng đối với viên chức giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia: Ngoài các tiêu chuẩn trên, viên chức còn phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 Thông tư 01/2018/TT-BNV.

- Có thời gian giữ chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là đủ 9 năm đối với người có bằng thạc sĩ, đủ 6 năm đối với người có bằng tiến sĩ; trong đó phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng.

3. Viên chức dự thi thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp (CDNN) lưu trữ viên chính (hạng II) năm 2022

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

- Viên chức đang giữ CDNN lưu trữ viên (hạng III), mã số V.01.02.02.

- Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2021; được người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ nhận xét có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án, công trình, bài báo, sáng kiến và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của CDNN lưu trữ viên chính theo quy định tại Thông tư 13/2014/TT-BNV và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Có thời gian giữ chức danh lưu trữ viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là đủ 9 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc). 

Trong đó, phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ CDNN lưu trữ viên (hạng III) và đã tốt nghiệp đại học từ đủ 3 năm trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng.

4. Viên chức dự thi thăng hạng lên Kế toán viên chính năm 2022 

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

- Viên chức đang xếp lương kế toán viên, mã số 06.031.

- Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2021; được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Bộ nhận xét có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án, công trình và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của CDNN kế toán viên chính theo quy định tại Thông tư 77/2019/TT-BTC.

- Phải có thời gian bổ nhiệm, xếp lương kế toán viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) xếp lương kế toán viên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng.

5. Viên chức dự thi thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp (CDNN) nghiên cứu viên chính (hạng II) năm 2022

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

- Viên chức đang giữ CDNN nghiên cứu viên (hạng III), mã số V.05.01.03.

- Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2021; được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Bộ nhận xét có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, nhiệm vụ khoa học, sách chuyên khảo, bài báo khoa học và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của CDNN nghiên cứu viên chính quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BKHCN.

- Có thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là đủ 9 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng.

Xem thêm tại Công văn 2466/BNV-TCCB ngày 10/6/2022.

Như Mai

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
3727 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;