Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội

Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 6 Luật tổ chức Quốc hội 1992 và nội dung này tiếp tục được ghi nhận qua các Luật Tổ chức Quốc hội sau này.

Kỳ họp là hình thức hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của Quốc hội. Kỳ họp là nơi biểu hiện trực tiếp và tập trung nhất quyền lực nhà nước của cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; nơi thể hiện trí tuệ tập thể của đại biểu Quốc hội. Tại kỳ họp, Quốc hội thực hiện đầy đủ các chức năng lập hiến, lập pháp, thảo luận dân chủ và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Với tư cách là cơ quan thường trực của Quốc hội, do Quốc hội bầu ra thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội. Uỷ ban thường vụ Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 47 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì việc Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội được quy định cụ thể như sau: - Dự kiến chương trình kỳ họp; quyết định triệu tập kỳ họp Quốc hội. - Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp; xem xét, cho ý kiến về việc chuẩn bị các dự án luật, dự thảo nghị ...

Chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định tại Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội 2001, theo đó: Trong việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 1. Dự kiến chương trình kỳ họp căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, đề nghị của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân ...

Chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định tại Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội 1992, theo đó: Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hoà và phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Quốc hội. Trong việc chuẩn bị kỳ họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 1- Dự ...