Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích

Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích quy định liên quan đến tuyên bố một người mất tích được được ghi nhận và quy định lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995. Để thực hiện được việc hủy bỏ nêu trên thì phải đáp ứng điều kiện là người mất tích trở về hoặc có thông tin là người này còn số, đồng thời phải có quyết định cơ quan có thẩm quyền để tuyên bố hủy quyết định tuyên bố mất tích đã được ra trước đó. Khi có đủ các yêu tố nêu trên thì quyết định hủy bỏ mới có giá trị bởi lẽ nếu việc ra quyết định hủy bỏ tuyên bố mất tích sẽ dẫn đến các hậu quả phát sinh sau đó liên quan đến vấn đề tài sản, hôn nhân gia đình…của người bị tuyên bố.

Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 70 Bộ luật dân sự 2015 thì việc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích được quy định cụ thể như sau: - Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó. - Người bị tuyên bố mất tích trở ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 80 Bộ Luật Dân sự 2005, hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích được quy định như sau: 1. Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích. 2. Người bị tuyên bố mất tích trở về được nhận lại tài sản do ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 90 Bộ Luật Dân sự 1995, hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích được quy định như sau: 1- Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích. 2- Người bị tuyên bố mất tích trở về được nhận lại tài sản do người quản ...