Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích là quy định liên quan đến pháp luật tố tụng được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng dân sự 2004, trước đây Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng nhà nước ban hành không nhắc tới vấn đề nêu trên.

Theo đó, nếu một người vắng mặt tại nơi cư trú trong thời gian nhất định, không tìm thấy thông tin, biệt tích hoặc các trường hợp khác theo quy định thì chủ thể có liên quan được quyền làm đơn yêu cầu tuyên bố người đó mất tích. Quy định này nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến người bị tuyên bố như: quản lý tài sản, thừa kế, hôn nhân gia đình… đồng thời nhằm bảo đảm quyền lợi của những người liên quan. Tuy nhiên, trước khi tiến hành nộp đơn yêu cầu tuyên bố thì chủ thể làm đơn phải thực hiện một số thủ tục trước đó theo quy định tố tụng.

Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích thay đổi như thế nào:
Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích được quy định tại Điều 387 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, theo đó:   1. Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự. 2. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích 02 năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về ...

Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích được quy định tại Điều 330 Bộ Luật tố tụng dân sự 2004 như sau: - Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự. - Đơn yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích phải có đủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 312 của Bộ luật này. - Gửi kèm theo đơn yêu cầu là chứng cứ để chứng ...